Besluitenlijst BenW 07 juli 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/07/20091. Het college neemt kennis van de Omnibusenquête 2008.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen worden geïnformeerd via de Stadskrant en via publicatie op de gemeentelijkewebsite.4. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/07/20091. Het college stelt hogere waarden voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting vast voor denoordgevels van de woningen van Liewegje 1 en 1a conform de bijgevoegde beschikking metnr. 2009-78118;2. Het college mandateert het hoofd Ruimtelijke Plannen om de beschikking met nr. 2009-78118te ondertekenen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/07/20091. Het college is bereid vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, Wet op de RuimtelijkeOrdening te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen voor het bouwen van eenfly-over over de A200/Amsterdamsevaart.2. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV, na ontvangst van de verklaring van geenbezwaar, vrijstelling van de bestemmingsplannen en bouwvergunning te verlenen en daartoealle benodigde handelingen te verrichten.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/07/20091. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan topsport 2009 en de uitvoering hiervandoor Stichting Topsport Kennemerland2. De kosten van het besluit bedragen € 95.220,=. Het besluit wordt gedekt uit programma040202 product Sport, kostenplaats 1261.4756.1200 (voor specifieke informatie wordtverwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/07/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond teverklaren;2. Het college besluit overeenkomstig de ingediende aanvraag monumentenvergunning te verlenenvoor het plaatsen van tijdelijke schoollokalen in het Frederikspark voor de duur van drie jaar,ingaande op de dag dat de noodlokalen zijn geplaatst;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om bovengenoemde besluiten naderadministratief af te handelen en te ondertekenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =