Besluitenlijst BenW 18 augustus 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college gaat akkoord met de toetreding van de gemeente Beverwijk tot degemeenschappelijke regeling Cocensus;2. Het college stelt de gemeenteraad voor het College toestemming te geven de formeleconsequenties van de toetreding af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor de bijdrage aan de gemeenschappelijkeregeling;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad nadat de commissie bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:11/08/20091. Het college stemt in met het concept-ontwerpbestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook;2. het college stemt in met vrijgave van het concept-ontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metde wijkraad.3. het college stuurt dit besluit ter kennisname aan de Commissie Ontwikkeling4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Publikatie van het besluit vindt plaats in de stadskrant
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091) het college besluit met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een standaardachtervangovereenkomst aan te gaan voor een lening van € 10.000.000,= van Pré Wonen;2) Het besluit heeft geen financiële consequenties;3) Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan met hetWaarborgfonds Sociale Woningbouw van een standaardachtervang-overeenkomst, die deel uitmaaktvan de standaardovereenkomst tot geldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemenebepalingen;4) De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college verklaart de zienswijzen ongegrond;2. Het college verleent ontheffing, op grond van artikel 3.23 van de Wro juncto artikel 4.1.1lid 1, sub e van het Bro, van het bestemmingsplan Bomenbuurt, voor het bouwen van eendakopbouw, aan de Tweede Hogerwoerddwarstraat 32;3. Het college verleent aansluitend de bouwvergunning;4. Het college mandateert het hoofd van de afdeling Omgevingsvergunning om debovengenoemde besluiten te verlenen en administratief verder af te handelen;5. De besluiten hebben geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over deze besluiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college stemt in met de concept Verordening voorzieningen maatschappelijkeondersteuning gemeente Haarlem 2010 en besluit om:A. De concept Verordening vrij te geven ten behoeve van inspraak conform artikel 150Gemeentewet. Ter achtergrondinformatie wordt de beleidsnotitie bijgevoegd;B. De beleidsnotitie en de concept Verordening vrij te geven voor advisering door de Wmoraad,waarbij de Wmo-raad wordt verzocht om een schriftelijk advies in te dienen.2. De financiële effecten zijn geraamd in hoofdstuk 4 van de beleidsnotitie. Na afloop van deinspraakprocedure wordt de definitieve financiële vertaling opgesteld en worden eventuelebegrotingswijzigingen conform gemeentelijke procedures aangeleverd en verwerkt. Tegenoverde thans geraamde meerkosten van € 96.000 zal binnen het Wmo-budget de dekkingaangewezen worden;3. Het advies van de Wmo-raad en de reacties van de inspraakprocedure worden betrokken bij debehandeling van de beleidsnotitie en de concept Verordening in de Commissie Samenlevingeind oktober 2009 en de behandeling in de Raad medio december 2009.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage Raaks.2. De betrokkenen (raad) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college informeert de commissie Ontwikkeling over dit onderwerp.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college stelt de raad voor de stichtingskosten van de parkeergarage Raaks bij te stellen tot€ 41.743.000 excl. BTW; IP nummer 12.11.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.250.000. Deze kosten worden gedekt door deopbrengsten parkeerexploitatie. Het hiervoor benodigde raadskrediet wordt aangevraagd bij deraad d.m.v. bijgevoegd raadsbesluit.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:18/08/20091. Het college besluit tot instelling van de Lieven de Key-penning, jaarlijks toe te kennen aan eenpersoon of organisatie met verdiensten op het terrein van resp. monumenten, architectuur enstedenbouw.2. De kosten van het besluit worden voor zover van toepassing gedekt uit het budget representatie(voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie).3. Over de inhoud van dit besluit wordt niet extern gecommuniceerd.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college stemt in met het voorstel om per 1-1-2009 van de SDO-ZW over te nemen dekinderboerderij Floragaarde.2. De kosten van het besluit bedragen € 89.000,- per jaar. Hiervan is € 15.000,- gedekt en zalvoor 2009 € 74.000,- gedekt worden bij besluitvorming in BERAP-2.3. In de begroting 2010 wordt € 74.000,- structureel opgenomen.4. Het subsidie van de SDO-ZW wordt verminderd met € 15.000,- m.i.v. 1-1-2009.5. Het budget van € 89.000,- wordt toegevoegd aan het NME budget van de hoofdafdelingWijkzaken.6. De commissies Samenleving en Beheer worden geïnformeerd over dit besluit.7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college stelt de raad voor:a. met instemming kennis te nemen van de resultaten op het gebied van samenwerking in MRAverband zoals neergelgd in het document MRA op koers en het GebiedsdocumentMetropoolregio Amsterdam Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 en de afspraken die daaroverin de 1e MRA conferentie van 9 april zijn gemaakt.b. het Gebiedsdocument Metropoolregio Amsterdam Verstedelijkingsafspraken 2010-2020 teonderschrijven als onderhandelingsdocument met het Rijk met de overweging dat dit documentvoldoende aansluit op de inbreng en wensen van Haarlem.c. akkoord te gaan met een brief aan de Bestuurlijke KernGroep van de MRA (bijlage) doormiddel van bijgevoegd concept.2. Financiële paragraaf: Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het voorstel van B&W wordt voorgelegd aan de gemeenteraad nadat de Commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =