Besluitenlijst BenW 25 augustus 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:1. Het college besluit een subsidie te verstrekken aan de sv. Alliance van ten hoogste € 600.000, --2. De subsidie te verlenen onder de voorwaarden gesteld in bijgevoegde subsidie beschikking.3. De kosten van het besluit bedragen € 600.000,-- . Het besluit wordt gedekt uit investeringspost81.27 achterstallig onderhoud sport/kleedaccommodaties ( € 277.000,-- jaarschijf 2008 en €323.000,-- jaarschijf 2009).4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/2009Het college besluit vast te stellen de nota 'Schoolgebouwen, medegebruik en verhuur' en vast te stellen devolgende, in de nota opgenomen beleidsuitgangspunten:1. Bij medegebruik door een peuterspeelzaal wordt per dagdeel in rekening gebracht een huurtarief van:1. € 857,-- per dagdeel als sprake is van gemeenschappelijk gebruik gedurende een periode van 40weken en2. € 594,-- per dagdeel als sprake is van gemeenschappelijk gebruik gedurende een kalenderjaar.2. Voor verhuur van een ruimte voor de BSO wordt gehanteerd een huurtarief per dagdeel (€ 19--). Hethuurbedrag per week wordt vastgesteld op € 57,--,uitgaande van 3 dagdelen per week, resp. € 95,--,uitgaande van 5 dagdelen per week.3. Voor verhuur van een ruimte aan een organisatie Kinderopvang voor de kinderopvang wordt gehanteerdeen huurtarief vastgesteld van € 13.300,--.4. Het huur- en gebruikstarief wordt jaarlijks met ingang van 1 januari aangepast aan de loon- enprijsontwikkelingen conform het percentage 'prijsbijstelling' dat jaarlijks wordt gepubliceerd voor hetaanpassen van de normbedragen die zijn opgenomen in de verordening 'Voorzieningen huisvestingonderwijs gemeente Haarlem 2009'.5. Bij medegebruik en verhuur wordt een meerjarig (10 jaar) contract aangegaan en telt de ruimte die inmedegebruik is gegeven of is verhuurd niet mee bij het vaststellen van de capaciteit van hetschoolgebouw.6. De onder 1 tot en met 3 opgenomen huurvergoeding wordt door de schoolbesturen betaalt aan degemeente als vergoeding in de investeringslasten van de investeringen onderwijshuisvesting.7. In de verordening 'voorzieningen onderwijshuisvesting' wordt opgenomen dat een ruimte voorpeuterspeelzaalwerk die past binnen de uitgangspunten van de herijking van het peuterspeelzaalwerk(o.a. de voor- en vroegschoolse educatie) in mindering wordt gebracht op de capaciteit van hetbetreffende schoolgebouw.8. De gemeente stemt in met het realiseren van een aanvullende voorziening op het schoolterrein alsvooraf blijkt dat aan deze voorziening, gelet op de vraag in relatie met het aanbod, behoefte bestaat enonder de volgende voorwaarden:1. de voorziening wordt niet gerealiseerd door een schoolbestuur;2. de voorziening wordt gerealiseerd onder het vestigen van een recht van opstal.3. bij einde van het gebruik is de organisatie verantwoordelijk voor het verwijderen van de opstal, tenzijmet toestemming van de gemeente de voorziening aan een derde kan worden overgedragen.9. De ontvangen huurvergoeding van de schoolbesturen wordt ingezet als dekking van deinvesteringslasten van het Uitvoeringsplan Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs.10. De nota gaat ter kennisname naar de commissie samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college stemt in met de inhoud van de nota: ‘Haarlem Sport! Agenda voor de Sport 2010-2014’2. Het college besluit de Agenda Sport vrij te geven voor bespreking met relevante partners.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen, zoals Sportsupport, St. Topsport Kennemerland etc., ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 18/08/20091. Het college besluit het ontwerp aansluiting parkeergarage Raaks op openbare ruimte vast testellen.2. Kosten van het besluit worden gedekt uit het krediet Raaks zoals omschreven in nota2009/133984.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college neemt kennis van de kwartaalrapportage over de behandelingsduur vanbezwaarschriften door de commissie beroep en bezwaarschriften en stelt vast dat uit dezerapportage blijkt dat op basis van de stand van zaken per 1 juli 2009 geen aanleiding bestaatom aanvullende capaciteit in te zetten bij het secretariaat van de commissie om debehandelingsduur van de bezwaarschriften door de commissie te verlagen;2. financiële paragraaf : de nota heeft geen budgettaire consequenties;3. communicatieparagraaf: de nota wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college stelt de raad voor de Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand te wijzigen metingang van 1 juli 2009.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit (publicatieStadskrant)4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college besluit tot toekenning van een subsidie op grond van de BijzondereSubsidieverordening Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen aan de Honk- enSoftbalvereniging Kinheim. Het subsidie bedraagt 1/3 deel van de werkelijke kosten van deeerste inrichting van de nieuwe kantine c.a. van de vereniging in het Stadion Center op het PimMulier Sportpark. De totale begrote kosten bedragen € 82.526,72. Op basis hiervan zal het toe tekennen subsidie (331/3%) € 27.508,91 bedragen.2. De kosten van het besluit bedragen naar verwachting omstreeks € 27.500,--, er zijn geen baten.Het besluit wordt gedekt uit begrotingspost nr. 1247.4913.1000 "Bijdragen in duurzamesportvoorzieningen". De post biedt de voor de subsidietoekenning benodigde ruimte.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college vraagt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Sinnevelt enPlanetenwijk;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Sinnevelt en Planetenwijk ter vaststelling naar degemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Van der Aart;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Van der Aart ter vaststelling naar de gemeenteraad,nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzenota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/08/20091. Het college stelt vast dat de ingekomen zienswijzen op voldoende wijze zijn betrokken bij dedefinitieve planvorming.2. Zij stelt het plan "Vernieuwde inzameling binnenstad" definitief vast, inclusief de beoogdelocaties voor de ondergrondse containers.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =