Besluitenlijst BenW 27 januari 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering d.d.23/12/20081. Het college stelt de raadsvoordracht vast tot het vaststellen van een ReferendumverordeningHaarlem;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Als de raad de verordening heeft vastgesteld, wordt dit bekendgemaakt via de Stadskrant en dewebsite. Op de website wordt ook informatie geplaatst over het indienen van een verzoek tot hethouden van een referendum.4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. Het college stelt het afwegingsmodel handhaving kinderopvang juni 2008 vast.2. Het besluit heeft geen financiele consequenties.3. De betrokkenen (kinderopvangorganisaties) ontvangen daags na besluitvorming informatie overdit besluit: het afwegingsmodel wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website bij het registerkinderopvang Haarlem.4. Het besluit wordt ter informatie gezonden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/01/20091. het voorliggende plan het finale aanbod is aan de HJC dat binnen het taakstellend budgetpast zoals dat in september in de raad is besloten. (3,3 mio euro)2. met de HJC deze Overeenkomst aan te gaan waarbij het ontwerp van de haven voldoet aangelijkwaardigheid ten opzichte van de huidige situatie.3. een huuropzeggingsbrief aan de HJC wordt verstuurd direct na de ledenvergadering van 30januari aanstaande.4. met het Schap /Staatsbosbeheer nog een definitieve marktconforme pachtprijs wordtovereengekomen.5. per 1-1-2010 een erfpachtcanon aan de HJC wordt geheven van 15.500 euro per jaar en datdit jaar (2009) geen huur en pacht wordt geheven. De canon is voor 10 jaar vast en wordtalleen geïndexeerd.6. de bijgevoegde Overeenkomst met de HJC wordt ter kennisname aan de Raad toegestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college stemt in met de voortgangsrapportage Delftwijk 2020, 2e helft 20082. Het college besluit de rapportage Delftwijk 2020, 2e helft 2008 ter info te sturen aan decommissie Ontwikkeling3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college besluit het convenant ''Aanpak ongeoorloofd schoolverzuim 2009 e.v. " met hetwerkprotocol vast te stellen.2. Het college besluit wethouder Onderwijs te machtigen op 12 februari a.s. het convenant teondertekenen3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissieSamenleving,omdat de commissie dan goed geinformeerd is over de aanpak van leerplicht envoortijdige schooluitval..
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college stemt in met het prestatieplan BDK 2009 en stelt voor de uitvoering hiervanmaximaal een bedrag ad € 74.981,- beschikbaar. Dit komt ten laste van 040301 welzijnswerkmet kostenplaats 1271 hoofdrekening 4756 en wordt voor het deel wat hierop van toepassing isvereffend met de (eventuele) Rijksbijdrage (punt 6 prestatieplan).2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college besluit op grond van artikel 11 Monumentenwet 1988, met inachtneming van hetadvies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit/CWM, de gevraagde vergunning teverlenen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college neemt kennis van de ‘beleidsregels handhaving opiumwet’ van de burgemeester2. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/01/20091. Het college besluit op grond van de door het bestuur ingediende jaarrekening 2007 het subsidieaan H’art (statutaire naam Stichting Kreater) voor 2007 vast te stellen op € 150.400,-2. Het besluit wordt gedekt uit programma 060204 Amateurkunst en cultuureducatie (voorspecifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf in bijgevoegde notitie.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =