Besluitenlijst BenW 28 juli 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/05/2009B&W1. Het college besluit de formatie uit te breiden als gevolg van de aangenomen raadsmotie - tegenhet beleid in om de formatie niet uit te breiden-, en in te stemmen met de volgende invulling bijde hoofdafdeling Stadszaken- 1 fte, schaal 10A, Beleids-accountmedewerker (Industrie en Bedrijven)- 0,5 fte schaal 10, Beleids-accountmedewerker (bebouwde omgeving)- 1 fte schaal 10 Beleids/accountmedewerker gem. organisatie (detachering bij M&S, Faza),- 0,5 fte schaal 9, Projectmedewerker klimaat gem. organisatie (detachering bij M&S, Faza),- 0,5 fte schaal 10, Communicatieadviseur, (detachering bij M&S, Communicatie)- 0,5 fte schaal 9, Educatief medewerker klimaat (detachering bij WZ, NME)2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De dekking van gehele bedrag is geregeld doorhet eerder genomen B&W-besluit (2008/107519): een bijdrage van € 125.000,- uit materiëlebudgetten van de afdeling, € 75.000,- uit de algemene middelen 2009 en vanaf 2010 uit hetbudget nieuw beleid en de motie scenario 3 uit het raadsbesluit van 9 oktober: €132.000,- , opgrond van de de begrotingsbehandeling in de raad in eerste instantie, uit nieuw beleid. Later isvastgesteld dat door overtekening van de ruimte nieuw beleid een correctie nodig was naardekking uit algemene middelen (Berap 2008 2 pag 43 Mil 090107).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 26/05/2009B&W1. Het college besluit het AMA-perspectiefproject te verlengen met maximaal nog één jaaringaande 01-07-09 ter overbrugging naar het landelijk experiment, waarin de projecten AMAperspectiefworden ondergebracht, ad. € 48.893 voor de kosten van het steunpunt en € 30.000voor de leefgelden aan de jongeren. Totaal: € 79.000.2. Indien het landelijk experiment eerder van start gaat vindt er een verrekening van de kostenplaats. Het restant wordt aangewend voor de eigen bijdrage die de gemeente alsnog heeft aanhet project;3. Het besluit wordt gedekt uit de ontvangen éénmalige rijksbijdrage per gehuisveste pardonner in2008;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/06/2009B&W1. Het college besluit een unilocatie te realiseren voor dak- en thuislozen waarin een dagopvang,een nachtopvang en onderdelen van de verslavingszorg worden ondergebracht.2. De kosten van de unilocatie zijn afhankelijk van de feitelijke locatiekeuze en blijven binnenbestaande dekkingsbronnen.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit, eencommunicatieplan wordt opgesteld zodra een locatiekeuze is gemaakt.4. Het besluit van het college wordt op verzoek van de commissie ter bespreking voorgelegd aande commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&WHet college besluit:1. Overgaan naar digitale parkeerrechten, digitaliseren van parkeerrechten op basis van kenteken eninrichten van de handhaving op digitale parkeerrechten;2. De gemeenteraad voorstellen om:a. Bewonersparkeervergunningen met ingang van 1 januari 2010 af te geven als digitaalparkeerrecht;b. Bedrijvenvergunningen met ingang van 1 januari 2010 uitsluitend af te geven op kenteken alsdigitaal parkeerrecht;c. Artikelen 1, 4 en 7 van de verordening parkeerregulering aan te passen per 1 januari 2010, zoalsgeformuleerd in bijgevoegd concept raadsbesluit;d. Tarieven vast te stellen conform bijgevoegd concept raadsbesluit;e. Deelname aan het Servicehuis Parkeren door deelname aan de coöperatie SHPV;3. Besluiten tot wijziging van het Besluit parkeerregulering 2008 conform bijlage 2 van de bijgevoegdenota;4. Vaststellen van het privacy reglement voor digitale parkeerrechten conform bijlage 3 van de bijgevoegdenota;5. Aanpassen van het contract met de providers vanwege belparkeren op kenteken;6. In 2010 nader onderzoek doen naar de andere vormen van digitale parkeertoestemming (betaaldparkeren, bezoekersvergunningen, ontheffingen etc.), streven naar invoering uiterlijk per 1 januari 2011;7. Het besluit wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie beheer;8. De media ontvangen een persbericht;9. De financiële consequenties, zowel incidenteel als structureel worden opgevangen binnen het beleidsveld2.2
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college besluit de openbare ruimte in de binnenstad en het Ripperda-gebied te benoemen totautovrij gebied, zoals in de bij dit besluit gevoegde toelatingsregeling, schematische weergavevan de regeling en de kaarten is aangegeven.2. Het College besluit in te stemmen met de geactualiseerde toegangsregeling en bijbehorendetabel.3. Het College besluit verhuizingen middels een ontheffing voor belanghebbenden binnen hetautovrije gebied van het Ripperda-terrein buiten de venstertijden wel mogelijk te maken.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De kosten voor het autovrij inrichten(dynamische afsluiting, bebording) zijn al voorzien in het Ripperda-project.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college neemt kennis van de raming van de algemene uitkering voor de jaren 2009 t/m2014.2. De t.o.v. de begroting 2009 bijgestelde raming 2009 wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage2009.3. De ramingen voor 2010 t/m 2014 worden verwerkt in de concept-programmabegroting 2010 -2014.4. De commissie Bestuur ontvangt de nota ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college besluit kennis te nemen van twee aangetrokken vaste geldleningen, te weten:b) Een 4 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,035 (BNG)c) Een 5 jarige lening van € 30 mln. met een percentage van 3,41 (BNG)2. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college besluit de ingediende zienswijzen gedeeltelijk gegrond te verklaren;2. Het college besluit ontheffing van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.23 Wro voor hetveranderen van winkel naar snackbar/cafetaria aan de Albert Schweitzerlaan 75 te weigeren;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de weigering verder administratief af tehandelen en te ondertekenen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen binnen een week na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college stelt de Raad voor de legesverordening aan te passen conform bijgevoegdraadsbesluit;2. Dit voorstel wordt voor advies aan de commissie Bestuur voorgelegd;3. Besluit heeft geen budgettaire consequenties; de kosten worden de komende 4 jaar gedekt uit deSloK-subsidie;4. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de regeling gepubliceerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college stelt het het taxibeleid m.b.t busbanen in Haarlem vast.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het college informeert de commissie Beheer over dit onderwerp.4. De kosten van het aanpassen van de betreffende verkeerslichteninstallaties bedragen circa€ 41.000,- en worden gedekt uit de stelpost verkeersvoorzieningen IPnr. 6751.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college stelt mede op basis van de resultaten uit de inspraak, het definitieve ontwerp (d.d.23 juni 2009) van de Patrimoniumbuurt fase 3 (Patrimoniumstraat, de Vredenrijkstraat en deRozenhagenstraat) vast.2. De kosten van het besluit bedragen € 800.000,-. Het besluit wordt gedekt uit de volgendeposten: Vernieuwen bestrating IP 61.90a ad € 600.000,- (2009), Heroriëntatie groen IP 65.07 ad€ 25.000,- (2009), Rioleringen, vervanging riolering IP 63.19b (GRP2) ad € 90.000,- enOpenbare verlichting op normniveau brengen en invulling AO (1662-090201) ad€ 85.000,-. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De buurtbewoners en de wijkraad ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college benoemt met terugwerkende kracht per 14 juni 2009 voor de termijn van vier jaarde volgende personen ten behoeve van de Klachtencommissie zoals genoemd onder art. 4 vande Klachtenregeling Ongewenste Omgangsvormen:- mevrouw mr. M.J.C. Abma, (CNV Publieke Zaak) wonende te Bussum, als extern lidnamens de werknemersorganisaties;- de heer K. de Buijzer, (Abvakabo) wonende te Alkmaar als extern plaatsvervangend lidnamens de werknemersorganisaties;- de heer mr. E.J.M. Bunt, wonende te Haarlem, als extern lid namens het college;- de heer J.J.M. van Kuijeren, wonende te Haarlem, als extern plaatsvervangend lid namens hetcollege.2. Het college wijst de functionarissen in de functie van Beleidsadviseur belast met rechtspositievan bureau Relatiebeheer, Middelenontwikkeling en Projecten van de afdeling Ontwikkeling,Control en Relatiebeheer, Hoofdafdeling Middelen en Services aan als lid en secretaris van decommissie.3. Het besluit heeft financiële consequenties. Voor de werkzaamheden van het externe lid namensde werknemersorganisaties brengt de CNV Publieke zaak een tarief in rekening van € 142,- peruur, minimaal € 355,- per dagdeel alsmede kilometervergoeding: € 0,28 per kilometer. Voor deoverige externe leden kan van ditzelfde tarief worden uitgegaan. Voor voornoemdevacatiegelden is het door de afdeling Juridische Zaken beheerde Budget Presentie /Vacatiegelden beschikbaar.4. Communicatieparagraaf: het besluit wordt verwerkt en gecommuniceerd via Insite. Debetrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college besluit het voorgaande met instemming van het Georganiseerd Overleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college besluit de voucheraanvragen van speeltuin De Floragaarde ad € 28.069 enHaarlemse Voetbalvereniging DSK ad € 13.050 toe te kennen;2. Het college besluit de voucheraanvraag van Cultureel Centrum Selimiye toe te kennen voor eenbedrag van € 20.000;3. De kosten van het besluit bedragen € 61.119. Het besluit wordt gedekt uit programma 10,taakmutaties bewonersinitiatieven 2009 € 300.000, kostenplaats 1591.4791.4000 vouchersbewoners;4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/2009B&W1. Het college stemt in met de wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 (AR) zoalsaangegeven onder A en B per 1 juli 2009.2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het AR 1995.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties4. Het college besluit het voorgaande - wat betreft de UWO-bepalingen - met instemming van hetGeorganiseerd Overleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =