Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 12 juni 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
12 jun. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Algemene informatie
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit de gratis verstrekking van papieren abonnementen van Digizine voor ouderen per 1 januari 2013 te beëindigen; 2. Het besluit wordt gecommuniceerd aan stichting Woonservice. Woonservice communiceert het besluit aan de abonnemementhouders. 3. Het besluit wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit de stadsvernieuwingsstatus te verlenen aan bewoners van de 192 woningen aan het complex J. Sluijterslaan. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Pre Wonen wordt over het besluit van het college geïnformeerd, zij informeren hun huurders.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit de evaluatie startersregeling Haarlem 2011 vast te stellen en de huidige voorwaarden van de startersregeling te handhaven. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, 3ovan de Wabo een Wabo-projectbesluit te nemen voor het gebied zoals aangegeven in het bijgevoegde besluitvlak (bijlage A); 2. Aansluitend verleent het college de gevraagde omgevingsvergunning (bijlage B); 3. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan het hoofd van de afdeling VVH/OV; 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit. 6. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit op grond van artikel 110a Wgh voor het toekomstige pand op het perceel Claus Sluterweg 125 (S 02722 G0000) voor de noord-, oost- en westgevel een hogere waarde vast te stellen vanwege het verkeerslawaai voor ten hoogste 63 dB. 2. Het college besluit op grond van artikel 17 van de Beleidsregels Hogere Waarden Wet geluidhinder ontheffing te verlenen van artikel 12 en 13 van de Beleidsregels voor een klein aantal van de toekomistige woningen op het perceel Claus Sluterweg, zoals omschreven in bijlage A onder punt 4. 3. Het college verbindt als voorwaarde aan het besluit dat de in het besluit zoals opgenomen in bijlage A. genoemde gevelmaatregelen worden uitgevoerd. 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. De betrokkenen worden geïnformeerd. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en de Stadskrant. 6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit akkoord te gaan met de reactie op het advies van de participatieraden; 2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; 3. Het besluit van het college wordt ter kennisname toegestuurd aan de Commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit het Overzicht aanpak roze inzet Haarlem 2012 - 2014 vast te stellen 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties aangezien over de besteding van middelen al eerder is besloten 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de roze editie van de commissie Samenleving op 21 juni 2012
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college stelt aan de raad voor om de gebiedsvisie Kleverlaanzone vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de antwoordnota. 2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent bijlage C. 3. Uitvoering van de gebiedsvisie heeft financiële consequenties, besluitvorming hierover vindt plaats bij uitwerking van deze gebiedsvisie conform paragraaf 7 van het raadsstuk, de financiële verkenning laat zien dat de geplande uitgaven zoals voorgesteld in de gebiedsvisie kunnen worden gedekt door verkopen en subsidies binnen het plangebied, zoals blijkt uit de vertrouwelijke bijlage C. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 5. Het college legt de gebiedsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Bakenes met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP1080001-0001 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties 3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit om voor de Popronde een collectieve geluidsontheffing te verlenen. 2. Het besluit heeft beperkte financiële consequenties (€ 1.828 minderinkomsten) 3. De aanvrager ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit. Het besluit wordt bekendgemaakt door publicatie in de Stadskrant. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
 • B&W vergadering: 12/06/2012Het college besluit: 1. Dat bij de verkoop van gemeentelijke bedrijfskavels in de Waarderpolder de voorwaarde wordt gesteld dat de koper een duurzaamheidscan laat uitvoeren. 2. De duurzaamheidscan als pilot gedurende de looptijd van het project Energiecoach (dus in elk geval tot eind 2012) gratis ter beschikking te stellen aan ondernemers die een kavel van de gemeente Haarlem willen kopen. 3. De duurzaamheidsscan in te zetten als extra ondersteuning, stimulering en service naar ondernemers die zich in de Waarderpolder willen vestigen. 4. Eind 2012 het effect van deze maatregel te evalueren en naar aanleiding daarvan te beslissen over de eventuele voortgang van dit uitgiftebeleid. 5. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 6. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de raad en de commissie ontwikkeling en beheer; 7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en er zal een persbericht uitgaan;
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college kiest, op basis van bijgevoegde haalbaarheidsstudie, om voor een combinatie van de varianten 1 en 3 een nadere uitwerking van het duurzaamheidscentrum in een business case op te stellen, waarvoor de binnenkort vast te stellen gebiedsvisie Kleverlaanzone als ruimtelijk kader dient; 2. Uitgangspunt is dat het besluit voor de gemeente verder geen financiële consequenties heeft en dat overige financiering van het duurzaamheidscentrum door belangenverenigingen, stichtingen en private partijen worden georganiseerd. Hier kan in het kader van de huidige boekwaarde van de bestaande kassen niet aan worden voldaan. Om een minimaal kostprijsdekkende exploitatie van het duurzaamheidscentrum met kassen voor stadslandbouw te realiseren zal een verlies van € 150.000 moeten worden genomen; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en de pers ontvangt een persbericht; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling, waarvoor de leden van de commissie Beheer worden uitgenodigd.
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college besluit de zienswijze van VVE ontvankelijk en deels gegrond te verklaren; 2. Het college besluit op grond van artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3 Wabo de omgevingsvergunning voor het besluitgebied zoals aangegeven op bijlage 1 (de verbeelding) te verlenen; 3. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage 2 en de omgevingsvergunning, opgenomen in bijlage 3 en verbindt deze aan het wabo- projectbesluit; 4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.