Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 13 maart 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
13 mrt. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht.
  De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college stemt in met de beantwoording van de motie "Bouwkosten zijn meer dan het bestekalleen".2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De brief wordt daags na besluitvorming verzonden naar de vragenstellers en op de lijstingekomen stukken gezet van de raadsvergadering waarin de kadernota 2012 wordt behandeld.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst IK lekker fit!?met Zilveren Kruis Achmea.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college neemt kennis van de inhoud van bijgaande voortgangsnotitie en stelt deze vast2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie en bespreking gestuurd aan de commissieSamenleving
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit de evaluatie van het plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning vanmantelzorgers (Bijlage A) vast te stellen.2. Het college besluit de uitkomsten van de evaluatie in te bedden.3. De kosten van het besluit bedragen € 71.600,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 3Welzijn, gezondheid en zorg, product Vrijwilligers en mantelzorgers.4. De commissie Samenleving krijgt de nota ter informatie.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit, de media krijgen eenpersbericht.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het College besluit het Implementatieplan Decentralisatie Awbz-begeleiding goed te keuren ende kosten ad. € 350.000 te dekken uit de DU "Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleidingnaar de Wmo" (septembercirculaire 2011), en deze via de eerste Berap 2012 te ramen opprogramma 3.2. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college verklaart ongegrond de bezwaren van Haarlem Energy BV tegen het besluit waarbij eenlast onder dwangsom is opgelegd om voorzieningen te treffen aan diverse gebouwen op het terreinvan "Nieuwe Energie" en handhaaft het besluit,2. Het college verklaart ongegrond de bezwaren van dhr Patty tegen het besluit met betrekking tot zijninschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en handhaaft het besluit,3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties,4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Besluiten tot verruiming van de kwijtscheldingsregels voor ondernemers conform deuitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 met inachtneming van de geformuleerdeuitvoeringscriteria.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit publiceren in de Stadskrant
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 2011 van de GemeenschappelijkeRegeling Cocensus2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Burgwal met identificatienummernl.imro.0392.bp1080002-002;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit wordt ter bespreking aan de commissie ontwikkeling gezonden.
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college stelt het wijzigingsplan Waarderhaven vast.2. Het college besluit het vastgestelde wijzigingsplan Waarderhaven te publiceren en zes wekenter inzage te leggen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant.5. Het besluit van het college wordt ter informatie toegestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 13/03/2012Besluitpunten college1. Het college besluit de aan de Stichting SportSupport verstrekte rijkssubsidie uit de BOS-impulstranche 3 over de jaren 2007 tot en met 2010 (€ 400.000) vast te stellen.2. Stichting SportSupport ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Samenleving.
 • B&W vergadering: 06/03/2012 Het college stelt de informatienota vast en biedt deze ter bespreking aan aan de commissieBeheer.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college verklaart de ingediende zienswijzen ongegrond;2. Het college besluit op grond van artikel 2.12, lid 2 van de Wabo een Wabo-projectbesluit tenemen voor het gebied zoals aangegeven in het bijgevoegde besluitvlak (bijlage A);3. Aansluitend verleent het college de gevraagde omgevingsvergunning (bijlage B);4. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
 • B&W vergadering: 06/03/20121. Het college besluit het wabo-projectbesluit met bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunningvoor het perceel Grote Houtstraat 93 ten behoeve van Zara , zoals opgenomen in bijlage B, zesweken ter inzage te leggen gedurende welke periode door een ieder zienswijzen kunnen wordeningediend,2. Het college besluit kennis te nemen van de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen inbijlage A, de verbeelding in bijlage C en de overige bij het besluit behorende stukken, en dezetezamen met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg beschikbaar gesteld.5. Het besluit van het college wordt ter kennisname aangeboden aan de commissie Ontwikkeling.
 • B&W vergadering: 06/03/2012Het college stelt de raad voor:1. De structurele hoogte van de raming van de bouwleges te baseren op het langjarig gemiddelde,en deze hoogte voor de jaren 2014 en verder vast te stellen op € 3.600.000,- per jaar; voor hetbepalen van de begrotingsraming dit gemiddelde te vermenigvuldigen met eenconjunctuurfactor volgens bijlage D.2. De hoogte van de leges voor het komend begrotingsjaar 2013 te baseren op de periodiek teinventariseren voornemens van ontwikkelaars, corporaties en gemeente en daarop eenmiddelingsformule toe te passen zoals opgenomen in bijlage D bij deze nota; deze hoogte vastte stellen op € 3.500.000,--3. De financiële consequenties van de verlaagde opbrengstramingen te verwerken in de Kadernota2012 en de Meerjarenbegroting 2013-2017.4. Te bepalen dat de raming voor het lopende begrotingsjaar op basis van de dan bekendeaanvragen met een bouwsom van meer dan € 1.000.000,- op peildatum 1 april van ieder jaarwordt bijgesteld en verwerkt in de Berap.5. de structurele begrotingsraming van de legesopbrengsten als uitgangspunt te nemen voor debegroting van de ambtelijke kosten en daarin een flexibele schil op te nemen om mee te kunnenbewegen met de fluctuerende werkvoorraad. Over de mate van kostendekkendheid enwenselijkheid van maatregelen om de kosten te verlagen afzonderlijk te besluiten.6. Geheimhouding: op grond van vertrouwelijk ter beschikking gestelde bedrijfsgegevens wordtbijlage E van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk;