Besluitenlijst BenW 06 januari 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • - Akkoord met het afsluiten van een intentieovereenkomst met Ymere. - De kosten bedragen € 25.000 en worden gedekt via de intentieovereenkomst. - De betrokkenen worden op de hoogte gesteld.- Het college zendt dit stuk ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om op een aantal locaties de beschoeiingen en steigers te vervangen.2. Het college besluit om uit de investeringspost 63.09; “vernieuwingen beschoeiingen en steigers”, € 679.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt aan de raad voor de in het raadsstuk genoemde personen te benoemen als voorzitter en leden van de commissie als bedoeld in hoofdstuk II van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit, onder de voorwaarde dat de raad zijn toestemming verleent aan de samenwerking,1. Akkoord te gaan met de organisatiewijziging en genoemde formatie per 1 januari 2015 conform bijlage A.2. De Concernstaf en de hoofdafdeling Middelen en Services de opdracht te geven om de benodigde overhead formatie voor 2015 nader uit te werken en in het eerste kwartaal 2015 ter besluitvorming voor te leggen.3. Akkoord te gaan met en uitvoering te geven aan het Sociaal Plan Zandvoort-Haarlem 2014 conform bijlage B. 4. Akkoord te gaan met het Plaatsingsplan en de status van de functies conform bijlage C.5. Het besluit van het college ter instemming te sturen aan het Georganiseerd Overleg Zandvoort en ter informatie aan het Georganiseerd Overleg Haarlem. 6. Het besluit van het college ter informatie te sturen aan de Ondernemingsraad.7. Het besluit onder 3 is definitief na overeenstemming met het Georganiseerd Overleg Zandvoort.8. In te stemmen met het 'Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein' (bijlage D).9. Een bewerkersovereenkomst met de gemeente Zandvoort ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens aan te gaan (bijlage E).10. De drie bestaande dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Zandvoort wat betreft de uitvoering van de gemeentelijke schulddienstverlening, sociale recherche en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004/ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen onder de samenwerking sociaal domein te brengen.11. Dit besluit heeft financiële consequenties, maar deze zullen per saldo budgetneutraal in de begroting 2015 worden verwerkt.12. Geheimhouding: op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer worden bijlagen B (het onderdeel bijlage 1 De kring van betrokkenen) en C niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd op grond van artikel 55 van de Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van genoemde stukken.13. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =