Besluitenlijst BenW 17 november 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het collegebesluit:1. onder voorwaarde van toestemming van de raad, zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gewijzigde gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk) voort te zetten, die in werking treedt per 1 januari 2016. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit: de media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van parkeervoorzieningen langs de Spijkerboorweg ten behoeve van het project Azieweg (twee woontorens Pre Wonen) ter inzage te leggen.2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing en deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning te verbinden.3. Het hoofd van de afdeling DVV/VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. Het besluit wordt ter kennisname aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • het college besluit:1. een vaststellingsovereenkomst met PWN aan te gaan, inhoudende dat:- ter finale afronding van de werkzaamheden voor het onderhoud van blusvoorzieningen en geleverd bluswater over de periode 2003-2015 een bedrag van € 266.338 (exclusief BTW) door de gemeente Haarlem wordt voldaan aan de PWN;- per 1 januari 2016 de Bluswaterovereenkomst 1996 wordt ontbonden en een nieuwe standaard serviceovereenkomst met PWN wordt aangegaan.2. De financiële gevolgen van dit besluit zijn incidenteel € 266.338 (voor de afdoening van de periode 2003-2015) en structureel € 100.000 per jaar (vanaf 2016). Deze gevolgen worden verwerkt in de bestuursrapportage.3. Het college stuurt het besluit ter informatie naar de commissie Bestuur.4. Betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college gaat akkoord met de overgang van de financial audit taak (1,89 fte) van Middelen en Services naar de Concernstaf met ingang van 1 december 2015. Het besluit heeft geen financiële consequenties.De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de 'verwervingsstrategie doelgroepenvervoer' vast. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college zendt dit stuk ter informatie naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Akkoord te gaan met het overdragen van het beheer, gebouwenbeheer en de exploitatie van de particuliere fietsenstallingen in gemeentelijk eigendom aan een nader te selecteren partij, waarbij de gemeente borgt dat de functie gehandhaafd blijft.2. Akkoord te gaan met het overdragen van de huurcontracten met het bijbehorende beheer en de exploitatie van de gebouwde particuliere stallingen aan een nader te selecteren partij, waarbij de gemeente borgt dat de functie gehandhaafd blijft. 3. Akkoord te gaan met een meervoudige onderhandse aanbesteding waarbij, conform een 2B-procedure, drie marktpartijen worden uitgenodigd.4. Het besluit wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Stelt het beheerplan voor het Frederikspark vast.2. De betrokkenen worden na het besluit geïnformeerd. 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =