Besluitenlijst BenW 22 september 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit aan Dunamare ten behoeve van de afronding van het huisvestingsdossier Teylercollege € 500.000,- aan nog openstaande verplichtingen te voldoen.2. De kosten van het besluit bedragen € 500.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd aan het college.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de reactie op het initiatiefvoorstel ‘Pilot vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden’ vast.2. Het college zendt dit stuk aan de Commissie Samenleving ten behoeve van de bespreking van het iniatiefvoorstel ‘Pilot vermindering administratieve lastendruk vrijgevestigden’.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 17.7 Motie Vermindering administratieve lastendruk
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitief ontwerp (DO) vast van de P.C. Boutensstraat.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De insprekers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Na besluitvorming ontvangt de media een nieuwsbericht ter informatie.5. Het college stuurt dit besluit ter kennisname naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen (conform bijlage b) voor de toekomstige bebouwing aan het Zuider Buitenspaarne ter hoogte van het huidige nummer 22;2. Het college besluit het gewijgde ontwerpbestemmingsplan Rozenprieel met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP4120013-on01, ter inzage te leggen conform bijlage d;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- Het bestemmingsplan Pijlslaan e.o. met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120002-Va01 gewijzigd vast te stellen;- Geen exploitatieplan vast te stellen.· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· in te stemmen met de introductie van verschillende tarieven voor grafrecht· Het voorstel op te nemen in de Verordening op de heffing en invordering van begraafrechten 2016 en de bijbehorende Tarieventabel · De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. · Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college benoemt mevr. F.D.C. van Wijk als lid van de Participatieraad Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Betrokkene ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit1. de bestuurlijke reactie op het onderzoek naar de leegstand in Haarlem van de Rekenkamercommissie vast te stellen2. het besluit ter bespreking voor te leggen aan de raadscommissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit:1. Een Realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Scheepmakerskwartier fase 2A aan te gaan met Aan het Spaarne B.V., onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. De kosten van besluitpunt 1 (€ 122.250,- ex BTW) te verhalen op Aan het Spaarne B.V. middels de realisatieovereenkomst en daarmee te dekken.3. Ten behoeve van de ontwikkeling van Scheepmakerskwartier fase 2A perceelnummers HLM01 E 5226 voor € 170.000,- en HLM01 E 7139 (ged.) voor € 50.000,- te verkopen aan Aan het Spaarne B.V.. De opbrengsten komen ten goede aan de grondexploitatie fase 2.4. Ten behoeve van de ontwikkeling van Scheepmakerskwartier fase 2A perceelnummers HLM01 E 5603 en HLM01 E 7139 (ged.) ter beschikking te stellen aan Aan het Spaarne B.V. en perceelnummers HLM01 E 5225 (ged.) en HLM01 E 3807 (ged.) voor € 1,00 te kopen ten laste van de grondexploitatie fase 2. Deze perceeldelen worden door de ontwikkelaar tot openbare ruimte ingericht en terug geleverd aan te gemeente.5. De openbare ruimte (Windasstraat en Kelderwindkade) als onderdeel van de ontwikkeling van Scheepmakerskwartier fase 2 als areaaluitbreiding in beheer te nemen. 6. De kosten van besluitpunt 5 (€ 25.650,- ex BTW) mee te nemen in de Kadernota 2016-2020 ten laste van de algemene middelen.7. Een Intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Scheepmakerskwartier fase 2B aan te gaan met Wibaut B.V.8. De kosten van besluitpunt 6 (€ 25.000,- ex BTW) te verhalen op Wibaut B.V. middels de intentieovereenkomst en daarmee te dekken.9. De nota ter bespreking voor te leggen aan de commissie Ontwikkeling en ter kennisname te sturen naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de tweede wijzigingsverordening Belastingen 2015 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatie: de tweede wijzigingsverordening Belastingen 2015 wordt gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad en treedt de dag na publicatie in werking. De aanpassingen worden verwerkt in de op Overheid.nl gepubliceerde Tarieventabel Leges 2015 (behorende bij de Verordening leges 2015) en Verordening toeristenbelasting 2015.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt kennis van het Reglement van orde met betrekking tot de werkwijze van de Adviescommissies voor bezwaarschriften,2. Het college verzoekt de voorzitter van de commissie Bestuur het reglement ter kennis te brengen van de leden van de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur tot de oplegging van geheimhouding op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voor onbepaalde duur, omtrent de inhoud van de bezwaarschriften die in 2014 tegen het verstrekken of invorderen van een bijstandsuitkering zijn ingediend, alsmede de daarop genomen besluiten, die op verzoek van raadslid F. Garretsen ter inzage worden gelegd aan hem en eventueel andere raadsleden.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota voortgangsrapportage woningbouw vast. 2. Het college stuurt de informatienota door naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor :1.Mevrouw mr A.M.F.W. van Outvorst te ontslaan als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften en als lid van de Klachtencommissie Inspraak,2.Mevrouw drs M. Verstraaten te benoemen als voorzitter van de Adviescommissie voor bezwaarschriften,3.De heer ir C.D. van Bruggen te benoemen als lid van de Klachtencommissie Inspraak,4.Artikel 2 derde lid van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften als volgt te wijzigen: "Het college van burgemeester en wethouders benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de commissie",5.De commissie Bestuur te horen over voorstellen met betrekking tot het ontslag en de benoeming van leden van de Adviescommissie voor bezwaarschriften.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =