Besluitenlijst BenW 28 april 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de startnotitie "pilot ondergrond Amsterdamsevaart" vast (conform bijlage 1).2. De kosten van het besluit bedragen € 20.000,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 4, duurzame stedelijke vernieuwing. Beleidsveld 4.1, duurzame stedelijke ontwikkeling. 3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Rozenprieel met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP4120013-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een intentie overeenkomst aan te gaan met Pré wonen.2. De ambtelijke kosten (€ 25.025,-) die worden gemaakt voor de voorbereiding van dit proces worden middels de intentie overeenkomst verhaald en zijn daarmee gedekt.3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Dit besluit wordt ter kennisname aan de commissie ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college verzoekt de raad om een verklaring van geen bedenkingen te geven voor omgevingsvergunning voor houtzaag en houtkloofactiviteiten, de opslag van hout en de verkoop aan huis aan Duinvlietspad 9B2. Het college besluit, onder voorbehoud dat de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft, een omgevingsvergunning af te geven voor de onder punt 1 genoemde activiteiten.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Het college stuurt dit voorstel naar de raad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.5. De verklaring van geen bedenkingen en de omgevingsvergunning worden gepubliceerd in de Staatscourant, het GOVP en langs electronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de reactie op het accountantsverslag 2014 bij de Jaarrekening 2014.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De reactie op het verslag van bevindingen aan de raad en de Rekenkamercommissie aanbieden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om de Uitvoeringsregeling Breedtesportactiviteiten vast te stellen en deze in werking te laten treden per 15 mei 2015.2. De kosten van dit besluit zijn gedekt binnen programma 1 (Sportstimuleringsfonds).3. De betrokkenen worden geïnformeerd.4. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De pilot 'gratis mantelzorgabonnement parkeergarages' structureel te maken. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit ter informatie voor te leggen aan de commissie Samenleving. 4. Communicatie: Tandem, belangenbehartiging mantelzorgers, publiceert hierover.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college neemt met instemming kennis van de resultaten van het intern onderzoek naar het ambtelijk handelen bij de vergunningverlening afsluiten openbare weg 'Hof van Peltenburg'2. Het college stuurt het rapport ter informatie naar de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met variant 3; het leidingentracé wordt onderlangs Schalkwijk aangelegd;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties voor gemeente Haarlem;3. De wijkraden en de natuurwerkgroep ontvangen een brief over het genomen besluit;4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie aan de commissie beheer;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst het afdelingshoofd Handhaving Bebouwde Omgeving (VVH) aan als toezichthouder als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 voor de gemeente Haarlem en Zandvoort.2. Het college besluit in 2015 toezicht te voeren op basis van de minimale kwaliteitseisen Wmo vooruitlopend op een mogelijk regionale toezichtstructuur en toezichtskader per 2016.3. Het college besluit in samenwerking met de gemeente Zandvoort en Haarlemmermeer de ondersteunende werkzaamheden in het kader van het toezicht Wmo uit te besteden aan een externe partij.4. De kosten van het besluit bedragen € 25.000 in 2015. Deze worden in 2015 ten laste gebracht van programmabudget 2015 sociaal domein.5. De betrokkenen worden geïnformeerd over het besluit.6. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college vraagt de commissie zijn voorkeur uit te spreken voor een van de varianten die in bijlage 1 staan verwoordHet college zendt dit stuk ter bespreking naar de commissie ontwikkelingDit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor de nota Informatievoorziening 'Transparant & Veilig' vast te stellen.2. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de strategische keuzes: - Transparantie is een kernwaarde voor de gemeente Haarlem. De informatievoorziening is er op gericht om informatie actief te delen, binnen en buiten de eigen organisatie. - Haarlem gebruikt indien mogelijk landelijk afgesproken standaarden en levert een bijdrage om tot meer standaarden te komen. Daarnaast heeft Haarlem de ambitie om op geselecteerde onderwerpen voorop te lopen bij de ontwikkeling. Als afwegingskader voor de selectie geldt de mate waarin een ontwikkeling bijdraagt aan de in de nota Informatievoorziening 'Transparant & Veilig' gekozen richting.- Haarlem houdt de regie op de informatievoorziening in eigen hand, om zo de volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen over de kwaliteit en beschikbaarheid.- De ontwikkeling naar een transparante, netwerkgerichte informatievoorziening is een proces waarvoor meerdere jaren worden uitgetrokken, rekening houdend met de verandercapaciteit van de organisatie3. Dit besluit heeft financiële consequenties, die worden voorgelegd aan de raad in de Kadernota (Voor drie jaar € 70.000,- aan budget voor opleidingen en structureel € 150.000,- aan budget).4. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hier een advies over heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota startnotitie strategische positiebepaling Spaarnelanden vast.Het college zendt dit stuk ter bespreking aan de commissie BestuurDit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =