Besluitenlijst BenW 29 september 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Een krediet van € 212.014,- ter beschikking te stellen om noodzakelijke bouwkosten voor de uitbreiding en optimalisering van Praktijkschool Oost ter Houtschool, te dekken.2. De kosten voor dit besluit a € 212.014,- te dekken uit de Investeringspost IP 77.10. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.3. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.4. De raadscommissie Samenleving te informeren over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een krediet voor het vervangen van de gevelkozijnen van De Regenboog, Frederik Hendriklaan 73, te Haarlem te verlenen.2. De kosten van het besluit bedragen € 600.000,--. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost 77.01.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit op grond van artikel 19 van de Verordening Materiele en Financiële gelijkstelling om aan de Haarlemse Montessorischool in het kader van de Functionele aanpassingen 2015 € 49.480,- toe te kennen.2. Het college besluit deze besluitvorming ook toe te passen op eventuele gelijksoortige aanvragen van andere schoolbesturen.3. De kosten van het besluit bedragen € 49.480,- (incl. BTW, prijspeil 2015). Het besluit wordt gedekt uit programma 1.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1. geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen bij het raadsstuk (kenmerk 2015/384898), op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet vanwege economische en financiële belangen en ter voorkoming van onevenredige benadeling van zowel RABO als de gemeente als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd voor de periode tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.2. de raad voor te stellen:- In te stemmen met de invulling van de zienswijzeprocedure met betrekking tot de verkoop van het gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex (kadastraal bekend als gemeente Haarlem, sectie C nummer 7034 A-2 alsmede sectie C nummer 6905),door voorafgaand aan de start van het verkoopproces in te stemmen met de bandbreedte voor de verkoopprijs, genoemd in bijlage 1 in plaats van met de definitieve verkoopprijs, zoals gebruikelijk. (geheim ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet). - Wensen en bedenkingen kenbaar te maken bij het voornemen tot gezamenlijke verkoop van het gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex en het deel van het Brinkmanncomplex in bezit van RABO. Dit tegen een verkoopprijs binnen de genoemde bandbreedte alsmede de verdeelsleutel tussen partijen daarbinnen, zoals opgenomen in de bijlage 1 (geheim ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet). - In te stemmen met de verkoop door het college van het gemeentelijk deel van het Brinkmanncomplex (zoals nader benoemd onder punt 1) binnen de vastgestelde kaders. Dit betreffen: de gebiedsvisie Brinkmann, het Bestemmingsplan "Oude stad" en het hiertoe behorende Critria Ruimtelijke Kwaliteit Brinkmann. - In te stemmen met de vaststelling van een definitief besluit door het college over de verkoop(prijs), waarna dit ter informatie aan de commissie Ontwikkeling zal worden aangeboden.- De op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen omtrent de bij deze nota behorende bijlagen: 1. Overeenkomst gemeente -RABO, 2. Beschrijving verkoopproces, 3. Toelichting aspecten verkoopproces Brinkmann, 4. Kandidatenlijst marktpartijen. Dit vanwege economische en financiële belangen en ter voorkoming van onevenredige benadeling van zowel RABO als de gemeente als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd voor de periode tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.3. Het college zendt dit stuk naar de gemeenteraad, nadat de commissie ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een aanvullend subsidie van € 90.000,- per jaar te verlenen aan Stichting Toneelschuur Producties voor de periode 2016 t/m 2020. Dit besluit wordt gedekt binnen Programma 4, beleidsveld Economie, Toerisme en Cultuur.2. De betrokkenen over dit besluit te informeren. De media ontvangen een persbericht.3. Dit besluit ter bespreking toe te sturen aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Kleverpark / Frans Hals met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP6120006-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =