Besluitenlijst BenW 02 februari 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de Handboeken inrichting openbare ruimte Schalkwijk en Noord inclusief inspraaknota`s vast.2. Het besluit heeft financiële consequenties maar deze zijn budgettair neutraal3. De betrokken wijkraden en partners ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief plus de vastgestelde handboeken ter informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Plan van Aanpak Regionaal Actieprogramma Wonen (RAP) Zuid-Kennemerland/ IJmond 2016 t/m 2020 vast.2. Het Plan van Aanpak wordt ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling aangeboden.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. onder voorwaarde van toestemming van de raad zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond voort te zetten, die in werking treedt per 1 april 2016. De oude gemeenschappelijke regeling van 1 januari 2015 komt hiermee te vervallen;2. het besluit heeft geen financiële consequenties;3. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2016 vast te stellen;2. het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de commissie Beheer te zenden;3. de brief “voortgang Bestuurlijk akkoord regionale uitvoeringsdiensten Noordzeekanaalgebied+” van 17 december 2015 voor kennisgeving aan te nemen;4. deze brief van 17 december 2015 ter informatie aan de commissie Beheer te zenden;5. dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Aan de raad voor te stellen om wethouder J. Langenacker aan te wijzen als plaatsvervangend lid in het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude als vervanger voor wethouder C.Y. Sikkema. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties3. Dit besluit wordt aan de gemeenteraad gezonden, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1 de partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid vast te stellen.2 de coördinatieregeling ex 3:30 Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het project Slachthuisbuurt Zuidstrook blok I van toepassing te verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van:o het bestemmingsplan,o vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,o mogelijke overige besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project. 3. Het B&W besluit heeft verder geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota "Vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vast.2. Het college stuurt deze nota ter informatie aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt op basis van de inspraakreacties het definitief ontwerp vast voor de aanpassing van de verkeerssituatie op het kruispunt Verspronckweg - Meester Cornelisstraat; 2. Het college besluit om ter plaatse van de westelijke rijbaan in 2016 drie keer en in 2017 vier keer voor een periode van vier weken displays (smileys) te plaatsen. Met deze displays wordt ook de gereden snelheid ter plaatse gemonitord: 3. Het college besluit de kosten van het besluit (€ 60.000,--) te dekken uit het vastgestelde Programma Onderhoudswerk (POW) 2015-2019; 4. Het college stuurt dit voorstel ter kennisname naar de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De hardheidsclausule toe te passen voor aanbieder SHDH ten aanzien van de in het Verantwoordings- en Controleprotocol Wmo Regio Midden- en Zuid-Kennemerland opgenomen materialiteit. Deze wijzigt (conform de in bijlage 2 opgenomen tabel) voor hen van 0,5% naar 1% voor fouten in de verantwoording. Ook de rapporteringstolerantie wijzigt naar 1% waarbij het bedrag van € 50.000 blijft gelden als minimumgrens. Bevindingen boven dit bedrag dienen altijd gerapporteerd te worden. SHDH zal geïnformeerd worden over dit besluit als reactie op hun brief van 18 januari 2016.2. Om besluitvorming over het gebruikmaken en toepassen van de hardheidsclausules voor de Verantwoordings- en Controleprotocollen Jeugdhulp en Wmo Regio Midden- en Zuid-Kennemerland te mandateren aan de betrokken budgethouder. De budgethouder is verplicht advies in te winnen bij het Audit Team. Het mandaat heeft betrekking op o.a. de in het protocol genoemde termijnen, materialiteit, toetsing- criteria, verantwoordingseisen en tabellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot vaststelling van de Stageregeling Gemeente Haarlem en de toelichting en de Werkervaringsregeling Gemeente Haarlem en de toelichting per 1 januari 2016 en trekt de Stageregeling d.d. 1 mei 2009 in.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De afdeling HRM draagt zorg voor de uitvoering van dit besluit en de communicatie naar de organisatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit een positief advies over de fusie van de mytylschool De Regenboog en de Albert Schweitzerschool per 1 augustus 2016 af te geven om een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor zorg-intensieve kinderen te realiseren.- Het besluit heeft geen financiële consequenties.- Het betrokken schoolbestuur ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.- Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =