Besluitenlijst BenW 16 februari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De positionpaper Haarlemmerliede vast te stellen. 2. Dit positionpaper aan te bieden aan de gemeente Haarlemmerliede3. Dit positionpaper ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota actuele ontwikkeling jaarverslag en controle vast.2. Het college zendt de informatie voorafgaand aan de raadsmarkt van 11 februari aan de gemeenteraad
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college is voornemens een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de Stichting Haarlemmer Kweektuin, onder het voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft tot wijziging of intrekking van dit besluit. 2. De betrokkenen worden van dit besluit op de hoogte gesteld.3. De nota wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aanpak klanttevredenheidsonderzoek werk, inkomen en schulden vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De ventweg aan de zuidzijde van de Kamperlaan tussen Vlietsorgstraat en Buitenrustlaan 31 te benoemen als bestaand onderdeel van het belanghebbendengebied parkeerzone Zuid met het vaststellen van bijgevoegd Besluit parkeerregulering.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De omwonenden krijgen een bewonersbrief.4. Het collegebesluit, inclusief het Besluit parkeerregulering, wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking.5. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerp-bestemmingsplan kinderopvang Hildebrandlaan 2 met identificatienummer NL IMRO 0392 BP4120015-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord;2. Het college is voornemens te besluiten (op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder) hogere waarden vast te stellen conform bijlage c;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van B&W besluit om:1 De in de bijlage vermelde 144 openstaande vorderingen debiteuren met een totaal bedrag van € 113.259,32 oninbaar te verklaren en deze ten laste van de Voorziening dubieuze debiteuren af te boeken. Deze afboeking heeft geen consequentie voor het resultaat van de jaarrekening 2015;2. Vanwege actualisering van de voorziening dubieuze debiteuren € 125.439,97 te laten vrijvallen ten gunste van het resultaat 2015.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college is voornemens te besluiten voor de functie kinderopvang aan de Hildebrandlaan 2 op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen ten gevolge van het wegverkeerlawaai van ten hoogste 54 dB;Het besluit heeft geen financiële consequenties.Het besluit wordt ter informatie naar de cie ontwikkeling gestuurd
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot verkoop van de grond Oostfase aan Ontwikkelingsmaatschappij 023 C.V. conform de vastgestelde Aanvullende overeenkomst, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven tot wijziging of intrekking van dit besluit. De uitgeefbare kavel, conform uitgiftetekening met tekeningnummer 16040 wordt in 10 fasen verkocht voor een totaalbedrag van € 13.290.000,- exclusief kosten koper.2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken haar zienswijze te geven op de onder punt 1 genoemde besluit.3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft gebracht. 4. De betrokken partijen ontvangen na besluitvorming informatie middels een brief informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot vaststelling van de Allonge op de aanvullende afspraken over koopovereenkomst Entree.2. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende Bijlagen (Bijlage I en Bijlage II en Bijlage III) te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de oplevering van het project. 2. Voor het herstellen van de buitenrustbruggen een krediet beschikbaar te stellen van € 7.234.837,-
  laden...

  Reacties:

  1+1 =