Besluitenlijst BenW 17 mei 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de jaarrekening 2015 van de Omgevingsdienst IJmond;2. Het college neemt kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2015 van de Omgevingsdienst IJmond.3. Het college stuurt de stukken ter kennisneming door aan de Commissie Beheer4. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor haar zienswijze aan de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken over de begroting 2017 en in dat kader bij de Omgevingsdienst IJmond aan te geven geen specifieke opmerkingen te hebben bij deze documenten.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen3.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot gunning en verkoop van het kantorendeel ic. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de kantoorruimten op de tweede tot en met vijfde verdieping van de onroerende zaak gelegen aan de Brinkmannpassage 8, 71 en 81 te (2011 NZ) Haarlem, aan de hoogste bieder, onder de voorwaarde dat de zienswijze van de raad niet leidt tot wijziging of intrekking van dit besluit. 2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit.3. De netto opbrengst van deze verkoop wordt toegevoegd aan de reserve vastgoed. Deze financiële consequenties worden in de tweede bestuursrapportage 2016 verwerkt.4. De exploitatiekosten a € 470.984 vallen vrij ten gunste van de Algemene Middelen5. Betrokkenen zullen van het besluit in kennis worden gesteld 6. Geheimhouding wordt opgelegd op de bijgevoegde bijlagen 1 t/m 7 met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benadeling van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding voor de bijlagen 1, 2, 3 en 7 wordt opgelegd totdat partijen overeenstemming hebben bereikt over het opheffen daarvan. Voor de overige bijlagen geldt dat geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers. 7. Het college stelt de raad voor deze voorlopige opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op de voet van artikel 25 derde lid Gemeentewet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stemt in met de voorlopige jaarrekening 2015 Het college neemt kennis van het sociaal jaarverslag 2015Het college stemt in met de voorgestelde bestemming van het resultaat Het college stuurt de voorlopige jaarrekening en het jaarverslag 2015 ter informatie aan de raad.Dit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De nieuwe adressen van het Scheepmakerskwartier aan de Harmenjansweg geen deel uit te laten maken van de bestaande belanghebbendengebied Oost, met het vaststellen van bijgevoegd besluit parkeerregulering.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3 Het collegebesluit, inclusief het besluit parkeerregulering, wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking op de dag na bekendmaking.4. Het college stuurt deze nota ter informatie naar de Commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: - haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2015;- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2015 van de VRK.1. Het besluit heeft geen financiële consequenties.2. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.3. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: - haar zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Kennemerland;- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij de ontwerpprogrammabegroting 2017 VRK;- de VRK nogmaals te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor;1. een krediet te verlenen van €1.200.000 ten behoeve van vervanging van bestaande parkeerautomaten en deze kosten te dekken uit het Investeringsplan (IP-post 12.20).2. de nieuwe parkeerautomaten niet te voorzien van de mogelijkheid om met muntgeld te betalen en alleen (pin)pasbetaling te faciliteren.3. vooruitlopend op de besluitvorming over maatregelen in het kader van het programma Modernisering Parkeren, de nieuwe parkeerautomaten geschikt te maken voor kentekenparkeren.4. het resterend deel van de IP post 12.20 (€754.000), te reserveren voor mogelijke toekomstige voorstellen areaaluitbreiding vanuit het programma Modernisering Parkeren.5. de structurele kostenbesparing á €130.000 per jaar als gevolg van lagere beheerlasten te verwerken in de begroting van beleidsveld 5.2 als invulling van de taakstelling modernisering parkeren.Het college stuurt dit besluit naar de Raad, nadat de commissie Beheer hierover advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de volgende 19 maatregelen Moderniseren Parkeren vrij te geven voor inspraak nadat het voorstel in de commissie Beheer is besproken:Digitalisering parkeerproductenInnovatieve producten ontwikkelenVereenvoudigen vergunningen aanbod en uitgiftecriteriaVerbeteren bebording en markeringAanpassing bezoekersregelingTariefsverhoging tweede vergunningAfschaffen derde vergunningBewonersvergunning of bedrijfsvergunningBewoners naar de parkeergarageBetaald parkeren op zondagAanpassen parkeertijden vergunningengebied tot 23.00 uur en op zondagVoorkomen parkeeroverlastParkeren op eigen terreinUitbreiding gebied gereguleerd parkeren eenvoudiger makenAanpassen parkeertarievenAanleggen P+R terreinenInvoeren betaald parkeren belanghebbenden gebiedWachtlijsten invoerenTariefsverlaging eerste vergunning2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de autodateplekken in de Helene Swarthstraat, Raamsingel, Spaarne en Sophiaplein op te heffen door middel van het vaststellen van bijgevoegde aanwijzingsbesluiten. 2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen die volgen uit de evaluatie van de Algemene Plaatselijke Verordening van Haarlem, te weten: - Pas de APV aan waar duidelijk is dat sprake is van overbodige regels en knelpunten die hun oorsprong vinden in onderliggend beleid of de vormgeving van de regels. - Wacht de nieuwe model-regels op het gebied van prostitutie af, alsmede het beleid dat nu in de maak is op het gebied van evenementen, terrassen en standplaatsen, teneinde te beoordelen tot welke aanpassingen dit leidt in de bepalingen van de APV. - Zet de voor- en nadelen van het huidige systeem van regulering van de horeca op een rijtje en zet dit af tegen de voors en tegens van regulering door middel van een exploitatievergunningstelsel. Maak op basis hiervan een bestuurlijke keuze over de meest adequate wijze van regulering van de horeca in Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college neemt kennis van het Jaarverslag van de Adviescommissies voor bezwaarschriften.2. Het college wacht de bespreking in de commissie bestuur af.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met een wijziging in het bouwprogramma Delftlaan Zuid. 2. Het college zendt het besluit ter informatie naar de Commissie Ontwikkeling.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.4. Dit besluit zal worden meegedeeld aan de betrokkenen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =