Besluitenlijst BenW 20 september 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- de Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2017 vast te stellen;- de toelichting op de verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting vast te stellen;- de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting op buizen kabels, leidingen en draden 2017 vast te stellen.Het besluit heeft verder geen financiële consequentiesHet college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het beleid huishoudelijke ondersteuning bij te stellen op de hierna volgende onderdelen;2. het ondersteuningsplan huishoudelijke ondersteuning zelf op te stellen op basis van de voormalige CIZ-normering;3. de tijdsbesteding van de huishoudelijke ondersteuning (uren) in het ondersteuningsplan te vermelden;4. de bekostigingssystematiek voor huishoudelijke ondersteuning in de lopende contracten met de aanbieders te wijzigen van het periodetarief naar de betaling voor de geleverde ondersteuning in tijd.5. Het financiële nadeel van dit besluit kan oplopen tot een bedrag tussen de 1,5 en 2 miljoen euro; de uitgaven blijven passen binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor huishoudelijke ondersteuning.6. Betrokken aanbieders worden na besluitvorming geïnformeerd door middel van een email.7. Het college stuurt het voorstel ter informatie naar de Commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota tweede kwartaalrapportage 2016 sociaal domein vast en zendt deze naar de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitieve ontwerp voor de vergroening vast.2. De lasten van de areaaluitbreiding bedragen structureel € 3750,-. Het college stelt voor om deze ten laste te brengen van de algemene middelen en dit op te nemen in de Kadernota 2017.3. Betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd.4. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het definitief ontwerp (DO) vast van de Europaweg.2. De baten van de areaalvermindering bedragen structureel € 50.000,-. Het college stelt voor om deze ten gunste te brengen van de algemene middelen en dit op te nemen in de Kadernota 20173. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college zendt het besluit ter kennisname naar de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om als partner mee te doen in consortium voor de uitvoering van het Europees H2020 project 'Antipode' op het gebied van informatiebeveiliging;2. Het besluit tot aanvraag heeft geen budgettaire consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit vooruitlopend op de vaststelling van het IP 2016-2021, een krediet van € 600.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging damwand Oranjekade.2. Het college zendt dit besluit ter kennisname aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =