Besluitenlijst BenW 26 april 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Instemmen met de ontwikkelstrategie;2. Instemmen met de plotregels en bijbehorende gebiedskaart, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.3. Uitspreken van de intentie om de parkeerverordening aan te passen.4. Dit voorstel ter bespreking voorleggen aan de commissie Ontwikkeling;5. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Sociaal Programma Statushouders 2016-2019 vast.2. De kosten van dit besluit bedragen € 634.250 voor 2016 en jaarlijks € 1.268.500 voor de periode 2017 - 2019. Deze lasten worden gedekt binnen de begroting middels de verhoogde rijksbijdrage voor maatschappelijke begeleiding statushouders (maximaal € 548.000 op jaarbasis) respectievelijk programma 7 post onvoorzien (€ 720.500 op jaarbasis).3. De financiële gevolgen van dit besluit, worden in de Kadernota 2016/BERAP-1 2016 verwerkt.4. De media krijgen een perstoelichting van de portefeuillehouder en de betrokken maatschappelijk partners worden actief geïnformeerd. 5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:· De volgende beheersverordeningen vast te stellena. NedTrain - Oudeweg 6 met identificatienr BV3120001-va01;b. Deliterrein-Sonneborn met identificatienr BV5120001-va01;c. Schoterbos met identificatienr BV6120001-va01;d. Delftplein met identificatienr BV7120001-va01;e. Zuid Schalkwijkerweg 50A met identificatienr BV3120001-va01.· Het besluit heeft verder geen financiële consequenties;· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: * Geen exploitatieplan vast te stellen voor uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 1 met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP.1080001-0003;* geen exploitatieplan vast te stellen voor uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2A met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP.1120004-va01;* geen exploitatieplan vast te stellen voor uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2B met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP.1120005-va01. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties; De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De sluiting van het zuidoostelijke gedeelte van begraafpark Kleverlaan ongedaan te maken.2. Stelt ingevolge artikel 19 van de beheersverordening begraafplaatsen nadere regels vast ten aanzien van grafbedekking in het zuidoostelijke gedeelte van het begraafpark, zoals genoemd in bijlage B.3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties4. Dit besluit wordt ter kennisname aan de commissie Beheer gestuurd.5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit, de media ontvangen een persbericht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het ontwerpbesluit tot weigering van een omgevingsvergunning voor het toestaan van commerciële activiteiten op de ligplaats Spaarne 17A (Berezina), zoals opgenomen in bijlage A, ter inzage te leggen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het elektronische gemeenteblad en de Staatscourant, daarnaast wordt de aanvrager geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot verkoop aan Ymere van een perceel gemeentegrond, gelegen op de hoek Bernadottelaan/Stresemanlaan te Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie N, nummer 1238 en 1289 (beiden gedeeltelijk) groot totaal circa 2.300 m2, zoals aangegeven op tekening nummer 15168 met groen kruislingse arcering aangegeven, voor een koopsom van €1.035.237 exclusief 21% btw en exclusief overige kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. De baten van het besluit bedragen € 1.035.237. Deze baten zijn voorzien binnen de grondexploitatie Meerwijk-Centrum (complex 043).3. Het college zendt het besluit ter bespreking naar de commissie Ontwikkeling.4. Het college verzoekt de raad binnen 6 weken haar zienswijze te geven op het hierboven genoemde besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Voorlopig Ontwerp voor de openbare ruimte rondom bouwplan Meerwijk Centrum vast te stellen en deze ter inzage te leggen gedurende een periode van 6 weken;2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit uitwerkingsplan Scheepmakerskwartier fase 2A met identificatienummer NL.IMRO.0392.UP1120004-va01, gewijzigd, vast te stellen en ter inzage te leggen;2. Het college besluit, op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder, hogere waarden vast te stellen voor de toekomstige bebouwing binnen het plangebied;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota doorontwikkeling sociaal wijkteam vast2. Het college legt deze ter bespreking voor aan de Commissie Samenleving
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit te stoppen met de uitreiking van de Kenau Hasselaerprijs.2. Het college besluit de vrijwilligers van Haarlem te bedanken door het aanbieden van een feestelijk evenement aan alle vrijwilligers in Haarlem.3. De lasten van het besluit bedragen € 6.000,00 per jaar. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld bevorderen zelfredzaamheid van de programmabegroting.4. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie Samenleving
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college verzoekt de raad zijn zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2017 en de algemene financiële en beleidskaders zoals die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting van het Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)Het college stuurt de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad nadat de commissie samenleving hierover heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota Verbeteren programmabegroting, indicatoren en benchmarks: voorstel voor indicatoren Programmabegroting 2017-2021 vast en verneemt van de commissies of zij zich kunnen vinden in de voorgestelde indicatoren.Het college stuurt de nota ter bespreking naar de commissie bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het beleidsplan schulddienstverlening 'Stevig op eigen benen', 2016-2019 vast te stellen.2. Het college gebruik te laten maken van zijn bevoegdheid nadere beleidsregels vast te stellen voor de uitvoering van de schulddienstverlening.Het college stelt haar schriftelijke reactie op het advies van de Participatieraad van 6 april vast.Het college stuurt de nota naar de gemeenteraad nadat de commissie samenleving heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt het Beleidsplan Integriteit gemeente Haarlem, het jaarplan Integriteit 2016-2017 en de Integriteitswijzer vast per 1 mei 2016. De Integriteitswijzer vervangt de Nota Integriteit uit 2002. De individuele regelingen waarnaar de Nota Integriteit verwijst blijven gehandhaafd. Het besluit is ter kennisneming gezonden aan de Ondernemingsraad. Het besluit wordt ter kennisneming gezonden naar de Commissie Bestuur.Dit besluit heeft geen financiële gevolgen: de middelen voor gemeente brede integriteitsactiviteiten en opleidingen zijn opgenomen en besloten in het Vormings- en Opleidingsbudget. Het Beleidsplan Integriteit gemeente Haarlem en de Integriteitswijzer worden intern aan medewerkers gecommuniceerd via Insite en is voor medewerkers toegankelijk op Insite.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college besluit tot uitvoering van scenario 1;2) De lasten van het besluit bedragen € 90.000. Daar staan extra baten van de NS ad € 90.000, tegenover. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de baten en lasten te ramen op beleidsveld 5.1;3) Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Beheer gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot verkoop van 421 m² bedrijfsgrond gelegen aan de Fustweg, kadastraal bekend Gemeente Haarlem II, sectie O, 711 (gedeeltelijk) (zie verkooptekening bijlage II), voor een totaalbedrag van € 108.934 exclusief belastingen en exclusief kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. De baten van het besluit bedragen € 108.934. Deze baten zijn voorzien binnen de grondexploitatie 094 Waarderpolder Oudeweg 28/30.3. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De ingediende zienswijze ongegrond te verklaren;2. Een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verbouwen en beperkt uitbreiden van het pand aan Garenkokerskade 81 tot 23 appartementen. Het besluit heeft verder geen financiële consequenties.· De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.· Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot verkoop van circa 1.000 m² bedrijfsgrond gelegen aan de Maus Gatsonidesweg, kadas­traal bekend gemeen­te Haarlem II, sectie N, num­mer 2103 (gedeeltelijk) (zie verkooptekening bijlage II), voor een totaalbedrag van €275.000, exclusief belastingen en exclusief kosten koper, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. De baten van het besluit bedragen € 275.000. Deze baten zijn voorzien binnen de grondexploitatie 005 Waarderpolder Noordkop.3. Het college stuurt dit besluit ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het Startdocument Omgevingswet vast. 2. De kosten van dit besluit bedragen € 250.000. Deze lasten worden gedekt binnen de programmabegroting 2016-2020 (onder programma 7, onvoorziene kosten). 3. Het college stelt de genoemde speerpunten uit het startdocument vast.4. Het college kiest voor werken in de geest van de Omgevingswet en besluit om daartoe experimenten te starten.5. Bij elk voorstel voor actualiseren of opstellen van sectoraal beleid, wordt door het college afgewogen of die opgave wel passend is in het gedachtegoed van de Omgevingswet. Het college doet alleen voorstellen die passen binnen de Omgevingswet.6. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie Ontwikkeling en de Commissie Bestuur.7. De betrokken organisaties in de regio ontvangen na besluitvorming een kopie van het startdocument en dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de Raad voor:1. in te stemmen met het afwegingskader zoals verwoord in het Plan van Aanpak Oneigenlijk gebruik gemeentegrond.(bijlage A).2. de lasten van het besluit bedragen ca. € 220.000 per jaar over een periode van 10 jaar, in het totaal ca. € 2.200.000. Het college stelt de raad voor deze ten laste van de algemene middelen te brengen.3. de eventuele baten uit de legalisatie (verhuur/verkoop) van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond toe te voegen aan de reserve vastgoed. De op deze wijze gereserveerde baten zijn bestemd voor de dekking van de kosten bestrijding oneigenlijk gebruik gemeentegrond in de daarop volgende jaren.4. te besluiten om de APV conform bijlage B te wijzigen5. het plan van aanpak aan bewoners in het algemeen, wijkraden en pers bekend te maken. Het college stuurt het voorstel naar de raad nadat de commissie bestuur een advies heeft gegeven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =