Besluitenlijst BenW 27 september 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de Raad vooreen Vvgb te geven voor het bouwen van 59 appartementen met parkeerplaatsen aan de Pim Mulierlaan
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. De Brede Impuls Combinatiefuncties voort te zetten in 2017.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. Na toekenning van de rijkssubsidie zullen de baten in de Berap gemeld worden.3. Het besluit van het college ter informatie te sturen aan de commissie Samenleving.4. Betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het definitief ontwerp 'Voorbos Eindenhoutl' vast te stellen (bijlage 1). 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Dit besluit wordt ter kennisname gestuurd aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de startnotitie Watermeterfabriek vast te stellen.2. Het college besluit de orde-2 status voor dit pand uit te werken in het bestemmingsplan. 3. De lasten van het besluit bedragen circa € 15.000. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 4.1 duurzame stedelijke ontwikkeling van de programmabegroting.4. Het besluit wordt ter bespreking aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. In alle gemeentelijke parkeergarages een regime in te voeren waarbij er betaald wordt per geparkeerde minuut;2. Voor de avonduren ook een regime per minuut te hanteren, tot het maximum bedrag van het avondtarief;3. Een tarief in te stellen van €0,049 per minuut (€2,96/uur) voor De Raaks, De Kamp, De Appelaar, Houtplein, Station, en De Dreef;4. Een tarief in te stellen van €0,023 per minuut (€1,38/uur) voor De Cronjégarage5. Dit tarief in te voeren per 1 november 2016;6. De kosten a €8.000,- die gemoeid zijn met het aanpassen van de systemen te dekken uit het beleidsveld parkeren (programma 5.2); 7. Dit voorstel ter informatie naar de commissie beheer te sturen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de jaarrekening en het jaarverslag 2015 van het Noord-Hollands Archief en stelt daarmee de bijdrage aan het NHA voor 2015 vast op € 1.876.834, - 2. Het college stemt in met de voorgestelde bestemming van het resultaat3. Dit besluit heeft geen budgettaire consequenties. De bijdrage aan het NHA is volledig voorzien in de begroting 20154. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie ontwikkeling
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college besluit tot een literaire samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis deBuren voor de periode 2017-2020, naast het aanstellen van een stadsdichter. 2.De kosten van het besluit bedragen jaarlijks € 6.000,- . Deze middelen zijn beschikbaar binnen Programma 4 Duurzame Stedelijke Ontwikkeling, beleidsveld 4.2 Economie, Toerisme en Cultuur.3.Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =