Besluitenlijst BenW 30 augustus 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de raad voor het beleidskader Opvang, Wonen en Herstel 2017-2020 vast te stellen;2. Het college stelt de beantwoording op het advies van de Participatieraad op het beleidskader Opvang, Wonen en Herstel en de opbrengstnota vast;3. De financiële consequenties van dit besluit worden gedekt door het overgedragen Rijksbudget voor deze taken, zoals verwerkt in de meerjaren begroting (programma 2, beleidsveld 2.2);4. Het voorstel wordt ter advisering aangeboden aan de commissie Samenleving;5. De betrokkenen worden geinformeerd over het besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:- het bestemmingsplan 'Schalkstad 1e fase ontwikkeling' met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP9120007-va02 gewijzigd vast te stellen (partieel te herzien);- geen exploitatieplan vast te stellen.Het college besluit:- het besluit heeft verder geen financiële consequenties;- de betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;- het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college vraagt de commissie in hoeverre zij de punten uit de brief van de wijkraden ondersteunt. Gevraagd wordt:a. Te kiezen voor een eenduidig snelheidsregime op wegen met dezelfde functie en uitstraling. Dit impliceert het kiezen van een maximale snelheid van 50 km/per uur op enkele wegen die nu in het Haarlems verkeers- en vervoerplan zijn aangemerkt als '30 km/uur met bus'.b. Invoering van 30 km op de 'echte' woonstraten.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =