Besluitenlijst BenW 07 maart 2017 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar vast.2. Het college stuurt het Conceptontwerp Structuurvisie openbare ruimte: Haarlem 2040 Groen en Bereikbaar ter bespreking naar de commissie Beheer, waarvoor ook de commissie Ontwikkeling wordt uitgenodigd.3. Deze informatienota wordt gepubliceerd op woensdag 8 maart 2017. De betrokken partijen worden geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De gevraagde Omgevingsvergunning verlenen met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onderdeel c van de Wabo;2. mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling DVV/Vergunningen Toezicht & Handhaving;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het DROP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. een krediet van € 1.035.866 excl. btw beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2017 uit IP 81.06 en IP 81.28.2. daartoe vooruitlopend op de actualisatie van het IP 2016-2021 de kredieten uit de IP-posten 81.06 en 81.28 voor de jaarschijven 2016 en 2017 vrij te geven ter besteding. 3. tot uitvoering van de vervangingsinvesteringen van de drie voetbal kunstgrasvelden over te gaan nadat het college een keuze heeft gemaakt voor het soort instrooimateriaal op de (voetbal) kunstgrasvelden en de raadscommissie hierover heeft geïnformeerd. 4. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.5. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na gunning van de werken.Het college besluit:1. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) geheimhouding op te leggen voor bijlage B ewx art 25 Gemeentewet.2. dit voorstel naar de gemeenteraad te sturen, nadat de commissie samenleving hierover een advies heeft gegeven.3. betrokken verenigingen te informeren over het raadsbesluit.4. tot uitvoering van de vervangingsinvesteringen voetbalvelden over te gaan nadat er duidelijkheid is over de infill van de drie voetbal kunstgrasvelden en de raad per brief hierover te informeren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het Uitvoeringsprogramma Omgevingsdienst IJmond 2017 voor de gemeente Haarlem vast te stellen;2. het Uitvoeringsprogramma ter kennisname aan de commissie Beheer te zenden;3. dit besluit heeft geen financiële gevolgen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de geheimhouding op te heffen dan wel te handhaven van de in bijlage 1 vermelde collegebesluiten. 2. Het college stelt de raad voor de geheimhouding op te heffen van de in bijlagen 1 vermelde raadsstukken, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd.3. Het college stelt de commissies Ontwikkeling en Samenleving voor de geheimhouding op te heffen van de in de bijlagen 3 en 4 vermelde verslagen van besloten vergaderingen van deze commissies.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor1. Zijn zienswijze ter kennis te brengen aan het college met betrekking tot het voorgenomen besluit van het college tot verkoop van de woning Kleine Houtstraat 116, 2011 DS Haarlem aan de huidige huurder.2. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen: 1) Financiële informatie 2) verkoopovereenkomst 3) taxatierapport, met inachtneming van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te bekrachtigen, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benadeling van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.Het college besluit:- Geheimhouding op te leggen op de bijlagen: 1) Financiële informatie 2) verkoopovereenkomst 3) taxatierapport, met inachtneming van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling of benadeling van derden als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. Geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.- Het college heeft het voornemen te besluiten tot verkoop van een woning gelegen aan de Kleine Houtstraat 116 aan de huurder. Dit onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geven het besluit te wijzigen of in te trekken.- Het college stuurt dit voorgenomen besluit ter advisering aan de commissie Ontwikkeling en vervolgens naar de raad met het verzoek binnen 6 weken zijn zienswijze te geven.- De netto opbrengst van deze verkoop conform B&W-besluit 2013/284532 toe te voegen aan de reserve vastgoed ten behoeve van het terugdringen van het achterstallig onderhoud in de jaren 2013-2023. - De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit en het vervolgproces
  laden...

  Reacties:

  1+1 =