Besluitenlijst BenW 28 februari 2017 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:-De Verordening winkeltijden Haarlem 2017 per 1 april 2017 vast te stellen en gelijktijdig de Verordening winkeltijden Haarlem 2012 in te trekken.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het schoolgebouw en ondergrond van de voormalig schoollocatie Nicolaas van der Laanstraat 25 te Haarlem Kadaster nummer HLM 01 A 04635 G 0000 van het schoolbestuur Stichting Kolom in eigendom over te nemen door middel van een buitengebruikstellingsverklaring.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college breidt de formatie van de Concernstaf uit met de functie van een IT auditor met ingang van 1 juli 20172. Financiële paragraaf: aanstellen van een IT auditor is een uitbreiding van het takenpakket als gevolg van de door het rijk gestelde normen. Er is geen dekking binnen de reguliere budgetten. Gelet op het tempo waarin voldaan moet worden aan de rijksnormen en de toenemende schaarste van IT auditors wordt voorgesteld om vooruitlopend op de kadernota het auditteam structureel uit te breiden met een functionaris ad €90.000, - €97.000,- en de financiële gevolgen in de Kadernota 2017 te verwerken. 3. Communicatie: intern betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming bericht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot verhuur van een deel van het pand Wilhelminastraat 10-12 aan HVO Querido voor een bedrag van € 145.943 per jaar en mandaat aan de afdelingsmanager Vastgoed om de bij de huurovereenkomst behorende allonge te ondertekenen. 2. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties.3. Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gezonden.4. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst 74 stemlokalen aan, voor ieder stemdistrict een (1);2. Het college wijst 1 stemlokaal aan in de bibliotheek op perron 3/6 van station Haarlem, Stationsplein 1H;3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau en de plaatsvervangende stembureauleden;4. Het college wijst 30 stemlokalen aan die geschikt zijn voor mindervaliden;5. De stembureauleden worden door bureau Verkiezingen op de hoogte gesteld van hun benoeming. De stemlokalen en diegene die speciaal toegankelijk zijn voor mindervaliden worden op gebruikelijke wijze via de stempas en de huis-aan-huis kandidatenlijst bekend gemaakt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de Notitie cliëntondersteuning Haarlem vast te stellen.2. Het college besluit het aanbod cliëntondersteuning uit te breiden met de mogelijkheid een onafhankelijke professionele organisatie in te schakelen.3. De lasten van het besluit bedragen € 25.000,-- in 2017 en in 2018. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze te onttrekken aan de reserve sociaal domein. 4. De zorgaanbieders in het sociaal domein ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief/nieuwsbrief informatie over dit besluit. Cliënten worden actief geïnformeerd bij een aanvraag. 5. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de nieuwe verdeelsleutel voor de Stichting Veilig Kennemerland Thuis op basis van inwoneraantal voor 2017 vast te stellen.2. De lasten van het besluit bedragen € 532.262,- . Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 2.2 van de programmabegroting.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota evaluatie Pilot ondergrond Amsterdamsevaart vast. 2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college informeert commissie bestuur over het project Lelie2. Het college legt geheimhouding op als bedoeld in artikel 86 Gemeentewet ten aanzien van bijlage A. "Projectplan Lelie" vanwege de belangen zoals genoemd in artikel 10 tweede lid aanhef en onder c, d van de Wob.LET OP! GEHEIME BIJLAGE
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota "Global Goals for Sustainable Development" vast en zendt deze naar de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota Versnelling van het Duurzaamheidsprogramma vast.2. Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit alle ambtelijke werkzaamheden voor Zandvoort vanaf 1 januari 2018 uit te voeren door middel van een ambtelijke fusie van beide organisaties2. Het college betrekt bij de uitvoering van de samenwerking de zienswijze van de raad (d.d. 26-01-2017) en het advies van de ondernemingsraad (d.d. 10-01-2017)3. Het college besluit op basis van een afzonderlijk voorstel over de juridische vorm van de samenwerking en de dienstverlening, met in achtname van de bevoegdheden van de gemeenteraad en ondernemingsraad4. Het college mandateert de portefeuillehouder en de gemeentesecretaris / algemeen directeur om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen5. De commissie Bestuur ontvangt dit besluit ter informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =