Besluitenlijst BenW 17 juli 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Geheimhouding aan de raad op te leggen ten aanzien van het advies van de stadsadvocaat van 14 december 2017 (en het nader advies van 23 februari 2018) op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken (rechts)personen dan wel derden, een en ander als bedoeld in artikel 10, eerste lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding duurt vanwege de aard van de informatie in beginsel voor onbepaalde tijd.2. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding in zijn eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het antwoord op de vragen van het raadslid mevrouw Schopman vast te stellen. 2. Op dit antwoord geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit tot het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst. 2. het college stemt in met deelname van Haarlem aan het MRA Startup in Residence (SIR) programma om daarmee het innovatieklimaat en het startup ecoysteem te stimuleren én commitment aan gezamenlijke inkoop voor Startup in Residence (SiR), door Amsterdam namens de metropoolregio Amsterdam (MRA)3. het college verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam mandaat en volmacht voor het aanbesteden van Startup in Residence MRA conform bijlage 4
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de subsidie 2017 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.655.108.2. Het college besluit de subsidie combinatiefuncties 2017 aan Stichting Hart vast te stellen op € 141.593.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een gedeelte van het terrein van de schoollocatie Nieuwe Landstraat 12 te Haarlem, Kadaster nummer HLM 01 G 3544, in eigendom terug te nemen van het schoolbestuur van St. BAVO ten behoeve van het in erfpacht uitgeven aan de Hartekampgroep.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college Stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts een krediet van € 2.500.000 (2018 € 1.500.000 en 2019 € 1.000.000) vrij te geven voor de uitvoering van de verbetering van de ICT Infrastructuur en de kosten te dekken uit het investeringsplan 2018-2022 (beleidsveld 7.2/. Vervanging Datacenter/software aanbesteden (B post: vrijgeven van het krediet is een bevoegdheid van het college).
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De nota van uitgangspunten Skaeve Huse in Haarlem voorlopig vast te stellen;2. De beoordelingscriteria potentiële locaties Skaeve Huse voorlopig vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =