Besluitenlijst BenW 26 juni 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Artikel 1:2 sub c te wijzigen in: de onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.2. In artikel 10d:26 lid 2 en lid 3 de woorden 'salaris en de toegekende salaristoelage(n)' te vervangen door 'grondslag'.3. In artikel 10d:31 lid 1 de woorden 'WW-uitkering' te vervangen door: 'werkloosheidsuitkering'.4. De wijzigingen treden in werking per 1 juli 2018.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het antwoord op de vragen van raadslid Schopman vast te stellen. 2. Op dit antwoord geheimhouding op te leggen op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiĆ«le belangen van de gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van vier woningen en garage aan de Parklaan tussen 18 en 20 ter inzage te leggen.2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing en deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning te verbinden.3. Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de zienswijzentermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen worden ingediend.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De peildatum voor de herhuisvesting van bewoners van het complex Romolenbeek II vast te stellen op 1 juli 2018.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.2. Het college besluit voorts dat omwille van de snelheid van handelen, vooruitlopend op het formele raadsbesluit, met de werkzaamheden kan worden gestart en verplichtingen kunnen worden aangegaan.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot huur van een deel van de begane grond van het bedrijfsverzamelgebouw (met bestemming gemengd) aan de locatie Richard Holkade 2 voor in elk geval de komende twee schooljaren 2018 - 2019 en 2019 - 2020 ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van de ISH.2. Het college besluit hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met verhuurder Veduta Vastgoed BV/Cobraspen BV, postbus 2050 AA te Overveen en het afdelingshoofd Vastgoed mandaat te verlenen deze overeenkomst te tekenen.3. Het college besluit de netto huurlasten conform de wet- en regelgeving onderwijs ten laste te brengen van het budget voor aanloopverliezen en projectkosten voor de ISH (644001 43458) en de exploitatie- c.q. servicekosten in rekening te brengen bij de bevoegde gezagen van de ISH (de schoolbesturen IRIS en Salomo).
  laden...

  Reacties:

  1+1 =