Besluitenlijst BenW 28 augustus 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De projecten die voldoen aan één van de volgende uitgangspunten niet programmatisch worden aangepast aan de in het coalitieprogramma genoemde 40%-40%-20%: a. Projecten en gebieden aan de westkant van de stad waarin tot op heden meer dan 40% sociale huur als uitgangspunt is opgenomen.b. Projecten die kleiner zijn dan 30 woningen. Dit geldt niet voor gemeentelijk eigendom (grond en vastgoed).c. Sloop/nieuwbouwprojecten van corporaties. d. Projecten waar de gemeente geen (grond)positie heeft en het bestemmingsplan de beoogde (woon)functie toestaat.e. Projecten waarvoor privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt waarbij een programmatische wijziging niet meer haalbaar is zonder verwachte vergaande juridische en/of financiële consequenties. 2. De lopende projecten die buiten de bovengenoemde uitgangspunten vallen per geval worden beoordeeld (maatwerk). 3. Voor nieuwe initiatieven en projecten (met meer dan 29 woningen) die buiten de bovengenoemde uitgangspunten vallen de regeling van 40%-40%-20% geldt. 4. Geheimhouding op te leggen aan de raad op de bijlage 1 van deze nota met inachtneming van artikel 25 van de Gemeentewet. Deze bijlage omvat een advies op de juridische positie van de gemeente Haarlem bij aanpassing van de programmatische kaders in lopende projecten. Dit op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. Het college stelt voor de geheimhouding te laten gelden tot het moment van afronding van de anterieure overeenkomsten van lopende projecten.5. De raad te verzoeken de geheimhouding te bekrachtigen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het College besluit inzake de intentieovereenkomst behandeld in de vergadering 20 maart jl. in te trekken. BBV 2018101624 Intentieovereenkomst nieuwbouw Spaarne Gasthuis .2. onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven het besluit te wijzigen of in te trekken:a. in te stemmen de gewijzigde intentieovereenkomst met het Spaarne Gasthuis b. de hardheidsclausule uit het Beleidskader voor selectie marktpartijen (Besluit 2017/24238) toe te passen. 3. voorlopige geheimhouding op te leggen op de bijlage 2 van deze nota met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet. Dit op grond van economische en financiële belangen van de gemeente zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. Deze bijlage omvat nadere informatie over de financiële afspraken en maakt onderdeel uit van de intentieovereenkomst. 4. de raad te verzoeken de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op bijlage 2 te bekrachtigen, met inachtneming van artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet. Het college stelt voor de geheimhouding te laten gelden tot het moment van de notariële levering van de grond. 5. het College besluit inzake de concept Stedenbouwkundige Randvoorwaarden behandeld in de vergadering 20 maart jl. in te trekken. BBV 2018132165 Concept Stedelijke Randvoorwaarden Spaarne Gasthuis .
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het Convenant Informatiedeling CTER aan te gaan.2. Mandaat te verlenen aan de burgemeester om als portefeuillehouder het Convenant Informatiedeling CTER te tekenen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het pand Jan Sluyterslaan 11 vanaf 1 september 2018 voor een periode van 5 jaar te verhuren aan Stichting Dock voor een jaarhuur van 60.822 euro.2. Mandaat te verlenen aan de afdelingsmanager Vastgoed de huurovereenkomst te ondertekenen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • de volgende personen aan te wijzen als leerplichtambtenaar op grond van de Leerplichtwet 1969, artikel 16 lid 1:mevr. N. van den Bogaardmevr. S. Koster
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het bijgevoegde Besluit parkeerregulering vast te stellen. 2. Het bijgevoegde Besluit nadere regels Parkeerverordening 2018 vast te stellen.3. Het collegebesluit “Aanpassing besluit Parkeerregulering n.a.v. Scheepmakerskwartier en Stop & Shop zone Zijlweg”, zoals vastgesteld in de vergadering van het college op 10 april 2018, in te trekken. 4. Het collegebesluit “Nadere regels Parkeerverordening 2012”, zoals vastgesteld in de vergadering van het college op 9 oktober 2012, in te trekken.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 21 woningen aan de Hannie Schaftstraat, Merovingenstraat en Pladellastraat ter inzage; 2. Het college verbindt de goede ruimtelijke onderbouwing aan de ontwerp-omgevingsvergunning;3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Tot aankoop van het perceel Nieuweweg 2, 2033 DK Haarlem, kadastraal bekend gemeente Haarlem II, sectie W, nrs. 434, 512, 515 en 516, ter grootte van 16.950 m² voor een aankoopbedrag van 817.500 euro k.k. onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze ter kennis te brengen aan het college.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =