Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast,2. Het college legt geheimhouding op op grond van artikel 25, tweede lid, van de Gemeentewet aan de leden van de gemeenteraad op de CV's van te benoemen leden van de commissie voor bezwaarschriften vanwege eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van bestuur. De raad dient de opgelegde geheimhouding in de eerstvolgende raadsvergadering te bekrachtigen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De Nadere regels voor exploitatie van openbare inrichtingen op grond van de APV zoals weergegeven in bijlage A vast te stellen.2. Kennis te nemen van het Aanwijzingsbesluit gebieden met verruimde openingstijden voor de horeca zoals weergegeven in bijlage B.3. Kennis te nemen van het horecasanctiebeleid zoals weergegeven in bijlage C.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Per peildatum 1 januari 2019 de geheimhouding op te heffen van de onder 6. (Uitvoering) vermelde collegebesluiten; 2. Per peildatum 1 januari 2019 de raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen van de onder 6. (Uitvoering) vermelde raadsstukken, waarvan de raad de geheimhouding eerder heeft bekrachtigd;3. De commissie Ontwikkeling voor te stellen tot opheffing van geheimhouding van het verslag dat betrekking heeft op bespreking van een onder 6. (Uitvoering) genoemd stuk.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De tijdelijke huisvesting van het Rudolf Steiner College op het voormalige terrein van de Young Boys aan te wijzen als gebied waar een aansluiting op het gastransportnet noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a, van de Gaswet en op grond van de ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht. 2. De tijdelijke huisvesting van Het Schoter, de tijdelijke sporthal en de tijdelijke huisartsenpraktijk op het terrein van VV Haarlem-Kennemerland aan te wijzen als gebied waar een aansluiting op het gastransportnet noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 10, zevende lid, onderdeel a van de Gaswet en op grond van de ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college brengt de te bewaren collectie documentatie van de voormalige afdeling Monumentenzorg (ca. 1950-2012) over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van 147 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college brengt het te bewaren archief van de voormalige Stichting Stadstoezicht Haarlem (1996-2004) en voormalige Stichting Bestrijding Veel Voorkomende Criminaliteit (1992-2001) over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van twee dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college brengt het te bewaren archief van de voormalige sector Publieksdienst (1998-2017) over naar het Noord-Hollands Archief, op grond van artikel 12, eerste lid, van de Archiefwet. 2. Het college beperkt de openbaarheid van 21 dossiers voor een termijn van 75 jaar na datum van het jongste stuk, op grond van artikel 15, eerste lid onder “a”, van de Archiefwet. 3. Het college mandateert aan de gemeentearchivaris de bevoegdheid tot het opheffen van de beperkingen of het ten aanzien van een verzoeker buiten toepassing laten hiervan op grond van artikel 15, derde lid, van de Archiefwet.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota aan de commissie vast.Verder besluit het college: 1.1 Focus aanbrengen door vermindering in het aantal doelen en prestaties.1.2 Gebruik te maken van liggende in plaats van staande presentatie (enkel voor de pagina's met betrekking tot doelenbomen).2. De presentatie van de doelen en prestaties in de programma's op basis van het uitgewerkte schematisch model toe te passen in de komende begroting.3. Meer beleidsevaluatie in de beleidsnota's op te nemen en daarmee alleen de highlights en consequenties van het beleid op te nemen in de programmabegroting.4. Dubbele informatie omtrent beleid en verbonden partijen te verwijderen, en dit waar mogelijk ook te doen voor de financiële informatie. 5. Tabellen af te wisselen met andere, meer visuele, presentatie van cijfers in bijvoorbeeld cirkeldiagrammen. 6. Gesubsidieerde instellingen in de paragraaf verbonden partijen te blijven opnemen en de dubbele informatie aan het einde van de programma's weg te laten.7. De nieuwe presentatie van de indicatoren vanaf de komende begroting toe te passen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het Definitief Ontwerp van de openbare ruimte van fase 2 Entree Oost vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De verkoop en ontwikkeling van Slachthuisbuurt Zuidstrook Blok II na het ongebruikt verstrijken van de bezwarentermijn te gunnen aan de inschrijver met de hoogste totaalscore door het aangaan van een optieovereenkomst, nadat de raad kennis heeft genomen van dit gunningsvoornemen en niet uiterlijk twee weken na kennisneming heeft aangegeven dat er wensen en/of bedenkingen tegen het gunningsvoornemen bestaan. 2. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlage, te weten: 'Bieding Slachthuisbuurt Zuid Blok II', geheimhouding op aan de raad met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor de namen van de inschrijvers voor onbepaalde tijd, voor de geboden bedragen tot de akte van levering notarieel is verleden en voor de winnende inschrijving tot het moment van bekendmaking van het gunningsvoornemen;3. Het college stelt de raad voor deze voorlopig opgelegde geheimhouding van de geheime bijlage 'Bieding Slachthuisbuurt Zuid Blok II', te bekrachtigen en deze op te heffen voor de geboden bedragen nadat de akte van levering notarieel is verleden, voor de namen van de inschrijvers deze niet op te heffen en voor de winnende inschrijving tot het moment van bekendmaking van het gunningsvoornemen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het convenant Tijdelijke Camerabewaking Waarderpolder aan te gaan door ondertekening van dit convenant namens de gemeente Haarlem door de burgemeester.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het aanwijzingsbesluit dierenoverlast op grond van artikel 2:60 lid 1 onder d van de Algemene Plaatselijke Verordening vast te stellen (bijlage A);2. Het aanwijzingsbesluit dierenoverlast (2013/266388) van 21 januari 2014 in te trekken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =