Besluitenlijst BenW 19 mei 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het Integriteitsjaarverslag 2019 vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het actieprogramma Impact Ondernemen 2020 - 2024 vast te stellen.2. Uitvoering te geven aan de daarbij behorende acties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De informatienota vast te stellen.2. Op de bij deze nota behorende bijlage B geheimhouding op te leggen aan de commissie Bestuur op grond van artikel 86 van de Gemeentewet, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot verkoop aan de hoogste bieder boven de minimumprijs van de doorlopen TOM-verkoopprocedure op basis van het verkoopadvies en taxatierapport, onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken;2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze ter kennis te brengen aan het college;3. Het college legt op de volgende bij dit besluit behorende bijlagen A, B, C en D geheimhouding met inachtneming van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de registers.4. Het college verzoekt de raad deze voorlopig opgelegde geheimhouding van de geheime bijlage te bekrachtigen en deze op te heffen nadat de definitieve transactie is verwerkt in de registers.5. Het college zal na verkoop in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het object plaatselijk bekend Leidsevaart 362, 2014 HL te Haarlem, kadastraal bekend HLMII, sectie S, nummer 943, appartementsrecht nummer 2675 A-1, groot 150 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Ontwikkeling op de bij dit besluit behorende bijlagen (met uitzondering van de verkooptekening (bijlage 6)) aan de commissie Ontwikkeling, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De verkoopdocumenten en de koopovereenkomst inclusief alle bijbehorende bijlagen inzake de verkoop van Noord Schalkwijkerweg 117, 117 A t/m D Haarlem, vast te stellen; 2. In te stemmen met de gunning en verkoop van de Watermeterfabriek aan de hoogste ontvankelijke bieder, voor een minimale prijsbieding genoemd in de bijlage 2, financiële informatie; 3. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlagen, te weten: verkoopadvies en financiële informatie, geheimhouding op met inachtneming van artikel 86 van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 4. Het college zal na verkoop in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot de verkoop van het pand plaatselijk bekend Ooievaarstraat 34A, 2025 XN te Haarlem, kadastraal bekend STN01, sectie A, nummer 3375, groot 378 m², onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Ontwikkeling op de bij dit besluit behorende bijlagen (met uitzondering van de verkooptekening (bijlage 6)) aan de commissie Ontwikkeling, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Een snelheidslimiet van 30 km/uur in te stellen in de Professor Donderslaan, Edward Jennerstraat, Niels Finsenstraat en William Harveystraat respectievelijk een snelheidslimiet van50 km/uur in de Floris van Adrichemlaan, met bijgevoegd verkeersbesluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De herbenoeming te bekrachtigen van de heer P. Trip als lid van de raad van commissarissen van SRO NV;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota vast en zendt deze ter bespreking aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De overeenkomsten voor de uitvoering van de Jeugdwet met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022. 2. Een aantal specifieke producten ambulante jeugdhulp middels een Open House procedure in te kopen aanvullend op de bestaande overeenkomsten, tot 1 januari 2022.3. Te starten met het voorbereidende traject naar nieuwe overeenkomsten voor de uitvoering van de Jeugdwet per 1 januari 2022.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 131 appartementen en commerciële ruimten ter inzage; 2. Het college stemt in met de goede ruimtelijke onderbouwing en verbindt deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning; 3. Het college stelt de verantwoording van het groepsrisico vast en verbindt deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning; 4. Het college legt het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere waarden ten behoeve van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting vanwege Europaweg/Surinamepad/Amerikaweg gelijktijdig met de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage.5. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.6. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om hogere waarden ten behoeve van de hoogst toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =