Besluitenlijst BenW 27 oktober 2020 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De 'Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijke uitgangspunten aardwarmteontwikkeling MRA' aan te gaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het actieplan geluid in ontwerp vast te stellen en 6 weken ter inzage te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Om per 1 januari 2022 een milieuzone voor vrachtwagens (emissieklasse 6) in te stellen in het Centraal Stedelijk Gebied met de intentie deze in 2025 aan te scherpen tot nul-emissiezone voor vracht- en bestelwagens.2. Dit Ontwerpbesluit vrij te geven voor inspraak.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. In te stemmen met de gewijzigde akte van statuten voor NV SRO, SRO Amersfoort BV en SRO Kennemerland BV2. In te stemmen met de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst NV SRO
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. In te stemmen met het voorstel van SRO NV tot het oprichten van joint venture SRO Huizen BV door SRO NV. 2. Geheimhouding op te leggen aan de leden van de commissie Bestuur wat betreft de twee bijlagen bij dit besluit, op grond van artikel 86, tweede lid van de Gemeentewet op Memo oprichting JV SRO Huizen BV v06 en Beslisdocument PPS Huizen versie 06, vanwege het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur. 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Het college besluit tot de verkoop van het bloot eigendom van het perceel Kinderhuisvest 15, kadastraal bekend als gemeente Haarlem I, sectie C nummer 6897en 6898 (groot 151 m²) onder de voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college besluit op grond van artikel 86 Gemeentewet geheimhouding op te leggen aan de commissie Ontwikkeling op de bij dit besluit behorende bijlagen (met uitzondering van de verkoopovereenkomst (bijlage 4) en de verkooptekening (bijlage 5) aan de commissie Ontwikkeling, vanwege de bescherming van de economische of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de definitieve transactie en de verwerking ervan in de openbare registers. 3. Het college zal in de eerstvolgende bestuursrapportage de raad verzoeken om het netto-verkoopresultaat toe te voegen aan de reserve Vastgoed, overeenkomstig bestaand beleid.4. Op grond van artikel 171 lid 2 van de Gemeentewet aan de afdelingsmanager Vastgoed mandaat/volmacht te verlenen de koopovereenkomst alsmede de daarop gebaseerde notariële akte van levering te ondertekenen en alle daarmee samenhangende en noodzakelijke (rechts)handelingen te verrichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De subsidies sociale basis 2021 toe te kennen onder voorbehoud van vaststelling van de Programmabegroting 2021 door de gemeenteraad.2. De subsidiebedragen te dekken uit de budgetten voor de sociale basis in de programma's 1, 2, 3 en 6.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Een adhesieverklaring af te geven voor de aanvraag van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. Tot de verkoop van de bouwkavel grond, gelegen aan het Zuider Buitenspaarne 22, kadastraal bekend Gemeente Haarlem, sectie K, nummer 3782 (gedeeltelijk), groot ca. 1.724 m2, aan De Raad BV, onder voorwaarde dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven het besluit te wijzigen of in te trekken. De verkoop vindt plaats onder de algemene en specifieke voorwaarden uit de koopovereenkomst (bijlage 1). Afhankelijk van het fiscale regime zal btw of overdrachtbelasting over de koopsom in rekening worden gebracht. De opbrengst van deze verkoop is voorzien in de grondexploitatie Koningstein, complex nummer 166.2. De raad te verzoeken binnen zes weken zijn zienswijze ter kennis te brengen aan het college.3. Onder verwijzing naar punt 5.1 uit de nota niet akkoord te gaan met een buitenplanse vrijstelling voor de doorgangshoogte van de onderdoorgang en handhaaft derhalve de doorgangshoogte genoemd in het bestemmingsplan Rozenprieel. 4. Op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet aan de raad geheimhouding op te leggen op bijlage 1 en bijlage 2 (GEHEIM), vanwege de bescherming van de economische en/of financiële belangen van de gemeente alsmede het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij deze aangelegenheid betrokken andere partijen, als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding moet worden bekrachtigd door de raad in zijn eerstvolgende vergadering ex artikel 25, derde lid van de Gemeentewet. Het college stelt de raad voor de voornoemde geheimhouding te laten gelden tot het moment van notariële levering van de grond en totdat de financiële belangen van de gemeente en de koper zijn gewaarborgd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. 1. Het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Rollandslaan met de bijbehorende nota van zienswijzen vast te stellen.2. 2. Drie bomen ouder dan 50 jaar te kappen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. Het 'Pact voor uitstroom' aan te gaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethouders besluit: 1. Akkoord te gaan met de ontwerp verordening op de wijkraden 2020;2. De ontwerp verordening vrij te geven voor inspraak conform de Inspraakverordening Haarlem.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =