Besluitenlijst BenW 29 september 2020 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • U vindt hier de besluitenlijst naar aanleiding van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem. Het college publiceert alle openbare besluiten via deze besluitenlijsten. Dit is niet de bekendmaking zoals vermeld in de Algemene wet bestuursrecht. De site die u nu bekijkt is voornamelijk gevuld met informatie van de gemeenteraad van Haarlem. De bovenstaande button 'meedoen' linkt dan ook naar de mogelijkheid om gast te zijn bij de raadsvergaderingen of om op andere manieren met de gemeenteraad van Haarlem te communiceren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. in te stemmen met verrekening van neveninkomsten over het jaar 2019 van politieke ambtsdragers, 2. bij bijlage A tot en met G niet tot verrekening over te gaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota aan de commissie vast.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: Het krediet met nummer DV 13 ad € 130.000, zoals opgenomen in het investeringsplan, vrij te geven voor de aanschaf van inwinapparatuur voor topografische- en ruimtelijke data, inclusief de bijbehorende software.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het voorstel aan de raad vast te stellen;2. Gebiedsprogramma 2021 vast te stellen; Het college werkt aan de totstandkoming van een duurzaamheidsbegroting. Om hiertoe te komen geeft het college de opdracht om;3. Het stappenplan doorrekening hoofdlijnen duurzaamheidsbeleid uit te voeren (Kadernota 2022). Hierin is opgenomen welke stappen de komende tijd moeten worden ondernomen om toe te kunnen werken naar een doorrekening van CO2-uitstoot reducerende maatregelen, het stellen van specifieke klimaatdoelstellingen en het monitoren van- en rapporteren over de voortgang naar deze doelstellingen in de duurzaamheidsbegroting. 4. Een concernrichtlijn op te stellen voor verbonden partijen aangaande duurzaamheidsverantwoording (informatieverstrekking t.b.v. verantwoording over huidig beleid aangaande duurzaamheid, per Jaarrekening 2020 en informatieverstrekking aangaande voorgenomen beleid/doelstelling aangaande duurzaamheid, per Begroting 2022).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college van burgemeester en wethoudersBesluit: 1. De aanvraag voor de LIFE-subsidie klimaatadaptieve aanpak openbare ruimte in Meerwijk in te dienen bij de Europese Unie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =