Besluitenlijst BenW 04 augustus 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college besluit tot toekenning van een subsidie op grond van de BijzondereSubsidieverordening Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen aan deHaarlemsche Lawn Tennis Club. Het subsidie bedraagt 1/3 deel van de werkelijke kosten vande aanleg van een mini smashcourt tennisbaan en een oefenwand op het tenniscomplex van devereniging aan de Emauslaan/Spanjaardslaan. De totale begrote kosten bedragen € 31.331,--. Opbasis hiervan zal het toe te kennen subsidie (331/3%) € 10.443,67 bedragen.2. De kosten van het besluit bedragen naar verwachting omstreeks € 10.500,--, er zijn geen baten.Het besluit wordt gedekt uit begrotingspost nr. 1247.4913.1000 "Bijdragen in duurzamesportvoorzieningen". De post biedt de voor de subsidietoekenning benodigde ruimte.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 21/07/20091. Het college stelt de raad voor om ten behoeve van de aanpak van achterstallig onderhoud op degemeentelijke sportcomplexen de navolgende kredieten ter beschikking te stellen:a) € 53.000 excl. btw ten behoeve van de vervanging van de dug-outs van het softbalveld vanSparks op het Noordersportpark. Afschrijftermijn: 20 jaar. Budgettaire last: € 5.300;b) € 14.700 excl. btw ten behoeve van de upgrading van de veldverlichtingsinstallatie van THB ophet sportcomplex Eindenhout. Afschrijftermijn: 15 jaar. Budgettaire last: € 1.715.2. De kosten van het besluit bedragen € 67.700; er zijn geen baten. De totale budgettaire last van hetbesluit bedraagt € 7.015. Het besluit wordt gedekt uit de investeringsposten SZ73 ("Sparks,vervanging dug-outs van het softbalveld Noordersportpark", € 53.000) en SZ74 ("THB, upgradingveldverlichtingsinstallatie sportcomplex Eindenhout", € 14.700).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/07/20091. Het college stelt de raad voor een bedrag van maximaal € 150.000,- beschikbaar te stellen voorde modernisering van het museumcafé van het Frans Hals Museum aan het Groot Heiligland 622. De kosten zullen bij het samenstellen van het Investeringsplan 2010 als onvermijdelijk wordenverwerkt3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan "Onderdoorgang buitenrustbruggen",inclusief de verwerking van de reacties naar aanleiding van het vooroverleg.2. Het besluit heeft geen financiele consequenties3. De betrokkenen (overlegpartners en wijkraad) worden omtrent de besluitvorming geinformeerddoor toezending van de kennisgeving;4. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college stelt het definitief ontwerp vast.2. Het college geeft een ligplaatsvergunning af voor de Schalkwijkerstraat 44.3. Het college komt de met de arkbewoners van de Schalkwijkerstraat 42, 46 en 62 gemaakteafspraken na.4. De kosten van het besluit bedragen € 2.310.000,-. Het besluit wordt gedekt uit investeringspost62.51 stelpost vervangen/vernieuwen openbare verlichting € 10.000,- (2010), 67.33 Aanlegfietsroute € 500.000,- (2010) en subsidie provincie € 1.600.000,-. Het hiervoor benodigderaadskrediet wordt aangevraagd bij de Raad door middel van bijgevoegd raadsbesluit. Deoverige € 200.000,- wordt gedekt uit de post Groot Onderhoud Gesloten Verharding (2009).5. Voor de dekking van de aanbesteding besluit de Raad het geld van 2010, zijnde € 2.110.000,-,nu ter beschikking te stellen.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.7. Geheimhouding: op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de bewonersvan de Schalkwijkerstraat 42, 46 en 62 worden de met deze bewoners gesloten overeenkomstenniet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex. artikel 55 gemeentewet omtrenthet behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van deze stukken.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Mede op basis van de resultaten uit de participatie, stelt het college het definitief ontwerp voor hetCruyff Court aan de Leonard Springerlaan vast;2. De kosten van het besluit bedragen € 120.000. Hiervan doneert de CCKV € 34.972 (incl. BTW) innatura en € 15.028 als financiële bijdrage voor de aanleg van een Cruyff Court.De overige € 70.000 worden gedekt uit de volgende posten: Openbare speelvoorzieningen IP 65.10ad € 20.000 (2009) en straatmeubilair op normniveau brengen en inlopen achterstallig onderhoud ad€ 50.000 (2009) ten laste van product 090203;3. Het onderhoud en beheer van het Cruyff Court ad € 4.400 per jaar wordt gefinancierd uit debegroting van JOS, 871.4669.410;4. De personele inzet van Sportsupport ad € 14.605 jaarlijks wordt betaald uit het prestatieplan vanSportSupport (Sportstimulering, programma 04.02.02, kostenplaats 1261.4756.1000);5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit (buurtbewoners,CCKV, Brede School Parkrijk, HFC Haarlem, Sportsupport, Cultureel Centrum Selimiye,sportverenigingen en wijkraden Haarlem Oost) aan de hand van een persbericht (bijlage B);6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/2009
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college besluit de budgetsubsidie voor 2008 voor de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem enOmstreken vast te stellen op € 2.531.4252. Het college gaat akkoord met het toevoegen van het positieve resultaat over 2008 van € 242.540aan de reserve, dit mede gelet op de taakstelling uit de kadernota 20093. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit5. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college stelt de Gemeenteraad voor om:a. in te stemmen met het bestemmingsplan "Land in Zicht" en conform voorstel gewijzigdvast te stellen;b. de zienswijzen nrs. 1 t/m 7 ontvankelijk te verklaren;c. zienswijze nr. 8 buiten beschouwing te laten wegens het niet tijdig indienen;d. zienswijze nr. 3 (Liandon) gegrond te verklaren en de overige zienswijzen ongegrond teverklaren (b,c en d conform de zienswijzennota);e. te besluiten dat geen exploitatieplan wordt vastgesteld.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzennota enworden uitgenodigd voor de behandeling van het Voorstel en de zienswijzen in de commissieOntwikkeling; de media krijgen een persbericht.4. Het college stuurt dit voorstel naar de Gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkelinghierover een advies heeft uitgebracht;5. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt door publicatie in deStadskrant en de Staatscourant alsmede via de gemeentelijke website. Tegelijkertijd wordt dezekennisgeving via elektronische weg aan Rijk, provincie, waterschap en andere betrokkenbestuursorganen gezonden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Indischebuurt Zuid enTransvaalbuurt' inclusief de verwerking van de artikel 3.1.1. Bro reacties;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De start van de planprocedure wordt bekend gemaakt via een aankondiging in de Stadskrant, deStaatscourant en publicatie op de gemeentelijke website;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/200901. Het college besluit beschikbaar te stellen een krediet voor de:a. verbouwing van het schoolgebouw van de bijzondere scholen voor basisonderwijs:- 'St. Liduina' een krediet van € 361.705,--- 'St. Bavo' een krediet van € 88.000,--b. functionele aanpassingen van het schoolgebouw van de bijzondere scholen voorbasisonderwijs:- 'St. Liduina' een krediet van € 27.000,--- 'St. Bavo' een krediet van € 4.825,--2. Het krediet voor de:a. verbouwing (1a) wordt gebracht ten laste van IP 77.01b. functionele aanpassingen (1b) wordt gebracht ten laste van de stelpost functioneleaanpassingen, IP 77.013. Het krediet voor de verbouwing (€ 462.921,--) wordt verlaagd met € 13.216,--, welk bedragwordt toegevoegd aan de stelpost 'prijscompensatie'.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college besluit om het krediet beschikbaar te stellen van € 1.534.952,-- voor het realiserenvan de vervangende nieuwbouw van een gedeelte van het schoolgebouw van de openbare schoolvoor voortgezet onderwijs 'Coornhert'.2. De investering is opgenomen in het gemeentelijk investeringsplan (IP 77.01) het krediet wordtgebracht ten laste van:a. het geraamde investeringsbedrag € 1.154.269,-- (2009 € 384.756,-- en 2010 € 769.513,--) enb. de stelpost compensatie prijsstijging € 380.683,--.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering:04/08/20091. Het college besluit om:a. het krediet voor de verbouwing van het schoolgebouw van de school voor openbaarbasisonderwijs 'De Kring' aan de Parklaan vast te stellen op € 537.193,--;b. het krediet voor de functionele aanpassing van het schoolgebouw van de school vooropenbaar basisonderwijs 'De Kring' vast te stellen op € 65.500,-- enc. een bedrag van € 30.710,-- toe te voegen aan de stelpost 'prijscompensatie'.2. Het krediet wordt ten laste gebracht van:a. IP 77.01, product 5410063 € 567.903,--b. IP 77.01 (stelpost functionele aanpassingen) € 65.500,--3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Kennisnemen van de gemeentelijke zorgplicht voor de voorzieningen huisvesting onderwijs vaneen nevenvestiging.2. De commissie Samenleving in kennis te stellen van de gemeentelijke zorgplicht voor eennevenvestiging.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/08/20091. Het college besluit de grond Zuiderstraatblok aan MAB te verkopen en leveren overeenkomstigde bijgevoegde concept-koopovereenkomst en tegen de grondprijs zoals deze is afgesproken inde bijlage behorend bij de realisatieovereenkomst Haarlem-Raaks d.d. 19 december 2001;2. De baten van het besluit bedragen € 4.331.200,00 en komen ten gunste van de grondexploitatieRaaks;3. MAB Development ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =