Besluitenlijst BenW 05 mei 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/04/20091. Het college stelt de raad voor om bij de Bestuursrapportage 2009.1 het bij de 2eBestuursrapportage 2007 gereserveerde bedrag van € 600.000,-- (bestemmingsreserve)beschikbaar te stellen aan Stadsherstel Amsterdam (en uit te betalen nadat de hierondergenoemde accountantsverklaring is ontvangen), onder voorwaarde dat:a. volledig inzicht wordt gegeven in alle met de restauratie en verbouw gemoeide kosten;b. een verklaring van een registeraccountant omtrent de juistheid van deze uitgaven;c. de onderliggende stukken nog tenminste 5 jaar ter inzage blijven voor de gemeente.2. De kosten van het besluit bedragen € 600.000, de baten van het besluit bedragen € 0. Het besluitwordt gedekt uit de bestemmingsreserve volkshuisvesting; het voorstel wordt verwerkt inbestuursrapportage 2009.13. Communicatieparagraaf: betrokkenen worden daags na besluitvorming Raad inzake debestuursrapportage 2009.1 geinformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college stemt in met het ontwerp-Uitwerkingsplan Kennemerplein;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. Het besluit wordt gepubliceerd in de stadskrant en 14 dagen ter inzage gelegd;4. Het besluit van het college wordt gelet op de inspraakregeling, zoals die is opgenomen in hetmoederbestemmingsplan Kennemerplein en Bolwerken, na afloop van de inzagetermijn meteventuele ingediende zienswijzen om advies voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling,waarbij de indieners van zienswijzen worden uitgenodigd hun zienswijzen mondeling toe telichten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college besluit tot de omzetting van de tijdelijke formatieplaats archeloog naar een structurele.2. Het college besluit voor de werving van een nieuwe Archeoloog direct een externe procedure tevolgen. Interne werving is voor de functie niet zinvol omdat het een zeer specialistische functie betreften intern (naast de huidige archeoloog) geen gekwalificeerde archeologen werkzaam zijn.3. Financiele paragraaf: de kosten van het besluit worden gedekt door de reeds in de begrotingopgenomen stelpost invoering Malta (verhoging Alg.Uitkering).4. Communicatie: intern betrokkenen (directie, manager stadszaken, hoofd afdeling ruimtelijke plannenen personeelszaken) ontvangen daags na besluitvorming bericht.5. De Commissie Bestuur ontvangt deze nota ter informatie omdat het een wijziging van de organisatiebetreft.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 05/05/20091. Het college stemt in met het definitief ontwerp voor de openbare ruimte Noordkop Waarderpolder, inclusief het bijbehorende groenplan;2. De beheerkostenstijging van dit besluit bedraagt € 170.000,- per jaar, welke conform besluitvorming bij de kadernota 2008 zullen worden opgevangen binnen de bestaande onderhoudsbegroting;3. De kosten van de inrichting van de openbare ruimte, geraamd op ruim € 7 miljoen worden gedekt door de grondexploitatie Waarderpolder, noord oost, complex 005;4. De betrokkenen (ondernemers, verenigingen) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =