Besluitenlijst BenW 16 juni 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/06/20091. Het college besluit het groenstructuurplan 2020 vast te stellen.2. Het college geeft het groenstructuurplan vrij voor inspraak.3. De leden van de klankbordgroep ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.Er verschijnt een persbericht.4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissies Beheer en Ontwikkelingverstuurd.5. Mogelijke financiële consequenties na verdere uitwerking worden opnieuw ter besluitvormingvoor gelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stemt in met de reorganisatie van de afdelingen Stedenbouw & Ontwerp enRuimtelijke Plannen, zoals verwoord in deze nota.2. Het college besluit het Protocol Flexibel Capaciteitsbeheer op de (nieuwe) afdeling RuimtelijkOntwerp van toepassing te verklaren.3. Financiële en formatieve gevolgen: uitbreiding van de formatie van de nieuwe afdelingSTZ/Ruimtelijk Beleid met 0,5 fte managementassistent en 0,8 fte.Teammanager RuimtelijkOntwerp. Wijkzaken en Stadsbedrijven hevelen 0,2 resp. 0,3 fte formatie over inclusief hetbijbehorende budget. De overige 0,8 fte wordt binnen Stadszaken gedekt (formatief enbudgettair). Bij het definitieve besluit wordt voor de formatieve en financiële gevolgen eenbegrotingswijziging vastgesteld.4. De medewerkers van de betrokken afdelingen ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit5. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur en vooradvies aan het OR.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt vast het totaal van de uitgaven in de 5-jaarlijkse periode 2001 t/m 2005 voor hetopenbaar basisonderwijs voor de personele- en materiële kosten op € 103.612.057;2. Het college stelt vast het totaal van de ontvangsten in de 5-jaarlijkse periode 2001 t/m 2005 voorhet openbaar basisonderwijs voor de personele- en materiële kosten op € 103.013.525;3. Het college stelt vast het bedrag van de overschrijding op € 598.532;4. Het college stelt vast het percentage van de overschrijding op 0,58%;5. Het college stelt vast het saldo van de voorzieningen op € 1.366.247,-- en6. Het college stelt voorlopig vast het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 548.700,--.7. De doorbetalingsverplichting als gevolg van de overschrijding is opgenomen in de BERAP-12009.8. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt voor de 5-jaarlijkse periode 1998 t/m 2002 voor het openbaar speciaalonderwijs vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 13.641.628,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 13.647.937,--;3. het bedrag van de onderschrijding op - € 6.309,--4. het percentage van de overschrijding op 0,00%5. het saldo van de voorzieningen op € 499.045,006. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 0,00.2. Het college stelt voor de 5-jaarlijkse periode 2003 t/m 2007 voor het openbaar speciaalonderwijs vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 17.630.585,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 17.697.745,--;3. het bedrag van de onderschrijding op € 67.160,--4. het percentage van de overschrijding op 0,00%5. het saldo van de voorzieningen op € 561.712,--6. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 0,00.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt voor de 5-jaarlijkse periode 1998 t/m 2002 voor het openbaar (voortgezet)speciaal onderwijs (ZMLK) vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 7.134.533,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 7.110.535,--;3. het bedrag van de overschrijding op € 24.097,--4. het percentage van de overschrijding op 0,34%.5. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 12.497,076. het saldo van de voorzieningen op € 124.926,--2. Het college stelt voor de 5-jaarlijkse periode 2003 t/m 2007 voor het openbaar (voortgezet)speciaal onderwijs vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 10.676.898,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 10.676.898,--;3. het bedrag van de overschrijding op € 0,00.4. het percentage van de overschrijding op 0,00%.5. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 0,006. het saldo van de voorzieningen op € 104.371,003. De doorbetalingsverplichting als gevolg van de overschrijding is opgenomen in de BERAP-12009.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt voor de 5-jaarlijkse periode 2001 t/m 2005 voor het openbaar voortgezetonderwijs vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 156.426.146,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 156.418.299,--;3. het bedrag van de overschrijding op € 7.847,--4. het percentage van de overschrijding op 0,01%.5. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 8.571,--.6. het saldo van de voorzieningen op € 15.035.089,--.2. Het college stelt voor de het jaar 2006 voor het openbaar voortgezet onderwijs vast:1. het totaal van de uitgaven die zijn uitgegeven voor de personele- en materiële kosten op€ 22.795.030,--;2. het totaal van de ontvangsten die zijn ontvangen voor de personele en materiële kosten op€ 22.795.030,--;3. het bedrag van de overschrijding op € 0,004. het percentage van de overschrijding op 0,00%.5. voorlopig het bedrag van de overschrijdingsvergoeding op € 0,006. het saldo van de voorzieningen op € 16.493.687,--3. De doorbetalingsverplichting als gevolg van de overschrijding is opgenomen in de BERAP-12009.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit de lokale subsidieaanvragen in het kader van Wonen, Welzijn en Zorg toteen bedrag van maximaal €247.455,- toe te kennen conform het overzicht in bijgaande nota.2. Het college besluit de lokale Wonen, Welzijn en Zorg subsidies ten laste van de volgendebudgetten te dekken: een bedrag van €212.741,- ten laste van 1134.4791.1000 en een bedragvan €34.714,- ten laste van 1141.4756.1110.3. Het college besluit de volgende lokale aanvragen voor het jaar 2009 af te wijzen: NederlandseVereniging voor Autisme en Stichting Senior Web.4. Het college besluit de regionale subsidieaanvragen in het kader van Wonen, Welzijn en Zorg toteen bedrag van maximaal €560.764,- toe te kennen conform het overzicht in bijgaande nota.5. Het college besluit de regionale Wonen, Welzijn en Zorg subsidies ten laste van de volgendebudgetten te dekken: een bedrag van €431.326,- ten laste van 1134.4791.1000 en een bedragvan €129.438,- ten laste van 1271.4756.1100.6. Het college besluit de regionale aanvraag van het Platform VG Belang af te wijzen.7. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.8. De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor het Plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aanmantelzorgers vast te stellen.2. Het college besluit het gehele beschikbare bedrag van € 364.212,- te besteden in 2009 en 2010(kostenplaats 1141.4756.1110; conform bestedingsvoorstel resultaat jaarrekening 2008) en eeneenmalige extra investering van € 50.000,- ten behoeve van de informatiecampagne te doen endeze eenmalige extra middelen te dekken uit de ruimte binnen de Subsidies Wonen, Welzijn enZorg 2009.3. Het college stelt de raad voor per 2011 structurele middelen beschikbaar te stellen voorverbetering van de ondersteuning aan mantelzorgers na evaluatie van de maatregelen eind 2010,en hiervoor € 50.000,- te reserveren binnen de structurele ruimte Subsidies Wonen Welzijn Zorg(kostenplaats 1134. 4791.1000) en € 50.000,-, binnen de middelen die beschikbaar zijn gesteldvoor de verhoging van het budget voor welzijnswerk zoals vastgelegd in de Kadernota 2008 enhet Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 (kostenplaats 1134.4669.1000).4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor het treasurystatuut 2009 vast te stellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit akkoord te gaan met bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van deprovincie Noord-Holland.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De commissie Beheer ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt aan de gemeenteraad van Haarlem voor in te stemmen met de ontwerpjaarrekening 2008 VRK2. Het besluit heeft geen financiële consequenties (de financiële uitkomst van de jaarrekening leidtniet tot een hogere bijdrage van de gemeente)3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit tot vaststelling van de gewijzigde Klachtenregeling ongewensteomgangsvormen, de wijzigingen treden met ingang van 1 april 2009 in werking;2. Het besluit zal breed onder de aandacht van de organisatie worden gebracht; de nieuweregeling wordt meegenomen bij de voorziene actualisatie van de Nota Integriteit enopgenomen in het te vormen dossier Integriteit op de HRM-wijzer op Insite;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit van het college wordt ter informatie voorgelegd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stemt in met het prestatieplan 2009 van Stichting Kontext inzake de coördinatie enexploitatie Loket Haarlem.2. Het college besluit Stichting Kontext een budgetsubsidie te verstrekken van € 182.295,- voor deuitvoering van het prestatieplan 2009.3. De kosten van het besluit worden gedekt uit begrotingspost 1142.4756.1100.4. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor het bijgevoegde hoofdstuk 4 Gemeentelijke SubsidieverordeningStadsvernieuwing vast te stellen.2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties. Voor 2009 is reeds € 250.000,- geactiveerd opde algemene begroting onder kostenplaats 1293, hoofdrekening 4791, subrekening 9710 (ISV:wonen boven winkels).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091) het college besluit met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw een standaardachtervangovereenkomst aan te gaan voor een lening van € 10.000.000,= van Elan Wonen;2) Het besluit heeft geen financiële consequenties;3) Het college besluit (zie bijlage 1) de burgemeester te machtigen tot het aangaan met hetWaarborgfonds Sociale Woningbouw van een standaardachtervang-overeenkomst, die deel uitmaaktvan de standaardovereenkomst tot geldlening met standaardborgtochtovereenkomst en algemenebepalingen;4) De betrokkenen ontvangen daags na de besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college stelt de raad voor om ten behoeve van de planontwikkeling 2009Scheepmakerskwartier, een bedrag van € 70.000,- te financieren in de vorm van een krediet.2. Het college stelt de raad voor dit bedrag te dekken uit de grondexploitatieScheepmakerskwartier. Dit betreft een sluitende grondexploitatie.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/06/20091. Het college besluit tot de Eerste wijziging van het Attributie- en mandateringsbesluitgemeentelijke belastingen 2009 in verband met het invoeren van reclamebelasting;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Het besluit wordt bekendgemaakt in de stadskrant
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =