Besluitenlijst BenW 17 november 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Onderdoorgang Buitenrustbruggen vast testellen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in de Stadskrant enStaatscourant.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college besluit dat de nieuwe beleidsnota "Haarlemse Kermissen" vast te stellen onderintrekking van nota EZ 97/240 dd.09 december 19972. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de nota: 'Haarlem Sport! Agenda voor deSport 2010-2014.2. De kosten van het besluit worden gedekt uit bestaande middelen.3. De betrokken sportorganisaties ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; demedia krijgen een persbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Houtplein-Wagenmakerslaan , inclusiefde verwerking van de reacties naar aanleiding van het vooroverleg.2. Het besluit heeft geen financiele consequenties3. De betrokkenen (overlegpartners en wijkraad) worden omtrent de besluitvorming geinformeerddoor toezending van de kennisgeving; de media krijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college stemt in met de jaarrekening en jaarverslag 2008 en de verantwoording FOBsubsidie 2008.2. Het college stelt de subsidie 2008 definitief vast op € 2.146.886 (basissubsidie € 2.030.886,- eneenmalige subsidie huisvestingslasten van € 116.000,-) en de subsidie FOB op € 137.400,-3. Het college vordert de onderbesteding FOB van € 9.400,- terug bij DOCK.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De betrokkenen ontvangen een beschikking vaststelling subsidie 20086. Het college legt dit besluit ter informatie voor aan de commissie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/2009Het college stelt de raad voor om:1. Accoord te gaan met de in dit raadsstuk vermelde kaders voor de projectoverstijgende aanpakvan de stedelijke wateropgave, waaronder het instellen van een Voorziening Waterberging;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht;4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college besluit de straatnaam van het zuidelijke gedeelte van het Marsmanplein te wijzigenin Generaal Spoorlaan.2. De kosten van dit besluit worden vergoed uit de grondexploitatie Marsmanplein, complexnummer133.3. De betrokkenen (bewoners, Hulpdiensten, TNT post, gemeentelijke afdelingen, e.a.) ontvangendaags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college wijst het verzoek van de VRK tot mandatering van de bevoegheid te reageren oponderhandelingsvoorstellen van het College voor Arbeidszaken (CVA) die het personeel van deVRK betreffen af.2. Communicatieparagraaf: het besluit wordt toegezonden aan het Dagelijks Bestuur van de VRK.3. Het besluit heeft voor de gemeente Haarlem geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/2009Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de besteding van:1 € 50.000 (eenmalig) ten behoeve van een analyse en plan van aanpak voor de bestrijding van hetmisbruik van vastgoed.2 € 300.000,- ten behoeve van intensivering van de handhaving in 2010, primair door uitbreiding vande handhavingscapaciteit op het terrein van afval.3 De kosten van het besluit bedragen € 350.000. De kosten worden gedekt uit de leefbaarheid enveiligheidsmiddelen, zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire.4 De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht5 Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college gaat akkoord met het project Herriestoppers voor de duur van 3 jaar (2009-2012),met de aanschaf van twee ultralichte motoren, de inhuur van een speciaal ingerichte bus voorbromfietscontroles en met de inzet van de gemeentelijke handhavers.2. Het college gaat akkoord met de overheveling van het budget Herriestoppers 2007-2009 naar2010. Dit is al verwerkt in berap 2.3. De communicatieparagraaf: de direct betrokkenen worden geïnformeerd en de media ontvangeneen persbericht.4. Het projectplan Herriestoppers wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college besluit beschikbaar te stellen een krediet voor de:a. uitbreiding van het schoolgebouw van de bijzondere school voor basisonderwijs:- 'Franciscus Xaverius' een krediet van € 301.044,--b. functionele aanpassingen van het schoolgebouw van de bijzondere school voorbasisonderwijs:- 'Franciscus Xaverius' een krediet van € 331.891,--2. Het krediet voor de:a. uitbreiding (1a) wordt ten laste gebracht van IP 77.01b. functionele aanpassingen (1b) wordt gebracht ten laste van de stelpost functioneleaanpassingen, IP 77.013. Het krediet voor de verbouwing ( € 512.473) wordt verlaagd met € 211.429,-- , welk bedragmiddels tijdelijke toevoeging aan de stelpost 'prijscompensatie' wordt ingezet ter dekkingvan de nieuwe investeringen SHO4. Het betrokken schoolbestuur ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college besluit tot het herindelen van de afmeerplekken in de grachten en singels op basisvan de, in deze nota, beschreven resultaten, argumenten, te nemen stappen en bijgevoegde kaartmet afmeerzones en aantal te realiseren afmeerplekken.2. Over een jaar wordt dit besluit geëvalueerd. Daarbij wordt ook onderzocht of het mogelijk is opte treden tegen bepaalde schepen die het stadsgezicht bederven.3. Dit besluit heeft financiële consequenties. Vanaf 2012 zullen € 25.000,- extra inkomstenontstaan. De kosten van het voorstel zijn al opgenomen in het investeringsplan en komen tenlaste van IP post 63.09b zoals vastgesteld in het MJP 2009-2012.4. Communicatie paragraaf; de nota wordt daags na besluitvorming openbaar gemaakt. De maniervan uitvoering wordt in overleg met direct betrokken partijen vastgesteld.5. Dit besluit wordt ter informatie aangeboden aan de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college besluit om de subsidieaanvragen 2008 van € 14.560,- en 2009 van € 74.610,- van deGGD Kennemerland voor de uitvoering van het plan van aanpak Overgewicht bij kinderen(Gezond in de Stad) toe te kennen2. Het besluit wordt gedekt uit de begroting 2008 en 2009, productnummer 030101, kostenplaats1133.4791.93803. De GGD Kennemerland ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering 17/11/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder;2. Het ontwerpbesluit (incl. onderzoeken) wordt - na bekendmaking- gelijktijdig met hetontwerpbestemmingsplan ‘Zomerzone Zuid’ ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden degelegenheid wordt geboden om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokken wijkraad ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit wordt ter informatie naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college besluit de Normenbrief subsidie amateurkunstverenigingen 2010 vast te stellen.2. De kosten van het besluit bedragen maximaal €143.128,=. die worden gedekt uit Programma 6,:Economie, cultuur, toerisme en recreatie, beleidsveld 6.2 Cultuur en erfgoed. De betrokkenverenigingen zijn inmiddels geïnformeerd over het subsidieplafond 2010.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college benoemt per 24 november 2009 de dames Aysin Yavas, Sara Ahrari, LiesbethSchijf en Mariella Noto als lid van de SAMS voor de periode van twee jaar, dit wil zeggen van24 november 2009 tot 24 november 2011.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het Kompas Midden- en Zuid Kennemerlanden Haarlemmermeer.2. Er zijn financiële gevolgen. Deze staan beschreven in de nota 'Kompas Midden- en ZuidKennemerland en Haarlemmermeer (SZW/BB/2009/149017).3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B& W vergadering: 17/11/20091. Het College stelt de raad voor in te stemmen met de uitgangspunten zoals genoemd onderparagraaf 2 van de bijlage:- Gemeenten blijven verantwoordelijk voor hun eigen burgers;- Gemeenten streven naar een zo effectief mogelijke inzet van middelen en locaties;- Gemeenten wisselen informatie uit over de aard en omvang van de doelgroep als ook deprestaties van de hiertoe gesubsidieerde instellingen.2. Het College stelt de raad voor om te komen tot een subregionale aanpak tussen Haarlem enHaarlemmermeer en differentiatie van opvang per doelgroep:- Haarlemmermeer richt de nieuwe opvang in voor gezinnen (dakloze gezinnen, alleenstaandeouders, tienermoeders, vrouwenopvang en crisisopvang huiselijk geweld) en Haarlem richtzich op alleenstaanden;- Afstemming van werkwijze en registratie tussen de BCT Haarlem en de toekomstige BCTHaarlemmermeer (CJG+).3. De kosten van het besluit staan beschreven in de financiële bijlage voor de jaren 2009 en 2010.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091.het college heft de geheimhouding op met betrekking tot de basisovereenkomst die is gesloten metMartin Schilder Holding BV,2.Het besluit heeft geen budgettaire consequenties,3.De betrokkene ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =