Besluitenlijst BenW 29 september 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college stelt de raad voor de programmabegroting 2010-2014 vast te stellen.2. Het college besluit om in 2009 doelmatigheidsonderzoeken ex. art. 213a uit te voeren naar deinterne sturing en beheersing van gemeentelijk vastgoed en naar de kosten en toegevoegde waardevan externe onderzoeken en externe inhuur.3. Het college besluit om de keuze om extra middelen vrij te maken voor nieuw beleid vanaf 2010over te laten aan de nieuwe coalitie. (De middelen voor nieuw beleid uit de periode 2010-2014 vanin totaal € 2 miljoen zijn structureel in de meerjarenbegroting opgenomen en bestemd voor de doorde raad vastgestelde doelen en prestaties)4. De financiële consequenties van de beleidsvoornemens zijn in de begroting verwerkt.5. Communicatie: de programmabegroting 2010-2014 wordt op 24 september openbaar en toegestuurdaan de raad. De pers ontvangt een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college stemt in met het de fusie tussen de stichting Haarlem Effect en destadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West.2. Het college stemt in met de kosten van procesbegeleiding, kwartiermaken en interimvoorzitterschap fusiebestuur tot maximaal € 80.000,-3. De kosten van de fusie worden betaald uit de reserve WMO (kostenplaats 9830.8903.103). Debegrotingswijziging wordt verwerkt in de 2e bestuursrapportage .4. De commissie Samenleving ontvangt dit besluit ter informatie5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking.2. Het college bespreekt de nota met de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit de samenwerkings- en realisatieovereenkomst met ING Real EstateDevelopment met betrekking tot realisatie van Schalkstad te verbreken en een nader te bepalenclaim voor geleden schade bij ING neer te leggen.2. Mogelijke financiële consequenties na verdere uitwerking worden ter besluitvormingvoorgelegd aan de raad3. Het college informeert de commissie ontwikkeling over dit besluit.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/09/20091. Gezien het advies van de OR akkoord te gaan met de uitwerking van een volledige integratie van deafdelingen Ingenieursbureau en Projectmanagement in de Hoofdafdeling Stadsbedrijven en ditbeschouwen als een Voorgenomen Besluit Reorganisatie.2. De voorgenomen reorganisatie te beschouwen als een kleine reorganisatie;3 De communicatie aan de medewerkers in deze fase te laten organiseren door de HoofdafdelingStadsbedrijven4 De mogelijke kosten van de reorganisatie in 2009 op te nemen in bestuursrapportage.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/09/20091. Het college stelt de raad voor om positief te adviseren met betrekking tot de ontwerpbegroting 2010van het Werkvoorzieningsschap Zuid Kennemerland Paswerk.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. De deelnemende gemeenten en Paswerk ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/09/20091. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het bestemmingsplan Leidsebuurt;2. Het college stuurt het bestemmingsplan Leidsebuurt ter vaststelling naar de gemeenteraad, nadatde commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De indieners van de zienswijzen ontvangen daags na besluitvorming de zienswijzennota enworden uitgenodigd voor de behandeling van de zienswijzen in de commissie Ontwikkeling; demedia krijgen een persbericht; de vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaaktdoor publicatie in de Stadskrant en Staatscourant en op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stemt in met de wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 met een vernieuwdhoofdstuk 19 zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage. De wijzigingen treden inwerking per 1 oktober 2009.2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het AR 1995en gecommuniceerd via de Salarisbijsluiter.3. Het besluit heeft voor de gemeente Haarlem geen financiële consequenties nu het onderhavigebesluit slechts dient tot het formeel aanpassen van de rechtspositieregeling ten behoeve van deVeiligheidsregio Kennemerland (VRK) en het werkgeverschap met de daarbij behorendefinanciële consequenties bij de VRK liggen.4. Dit besluit is ter kennisneming gestuurd aan het Georganiseerd Overleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit de Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke standvan de gemeente Haarlem met ingang van 1 januari 2010 te wijzigen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De afdeling Dienstverlening, de HRM-afdeling en de buitengewoon ambtenaren van deburgerlijke stand worden geïnformeerd over de wijzigingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college stemt in met de wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 (AR) zoalsopgenomen in de onderdelen A, B en C van bij dit besluit behorende bijlage. De wijzigingentreden in werking voor wat betreft de wijzigingen onder A met terugwerkende kracht per 1januari 2006, onder B met terugwerkende kracht per 1 juli 2006 en onder C met terugwerkendekracht met terugwerkende kracht per 1 januari 2009 .2. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het AR 1995en gecommuniceerd via de Salarisbijsluiter.3. Financiële consequenties: het besluit heeft op zichzelf voor de gemeente Haarlem geenfinanciële consequenties nu dit besluit slechts dient tot het formeel aanpassen van derechtspositieregeling ten behoeve van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De mogelijkefinanciële consequenties met betrekking tot de FLO dienen nader te worden uitgewerkt door deVRK als rechtsopvolgend werkgever. Indien hieruit financiële gevolgen voor de gemeenteHaarlem vloeien, zal hierop nadere besluitvorming dienen te volgen.4. Dit besluit is ter kennisneming gestuurd aan het Georganiseerd Overleg.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =