Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 14 februari 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
14 feb. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 07/02/2012Besluitpunten m.b.t. de openbare speelruimte en zelfstandige speeltuinen:1. Het college stemt in met de concept nota Speelruimte integraal bekeken 2012-2020.2. De nota Speelruimte integraal bekeken 2012-2020 wordt ter bespreking gestuurd aan decommissie Beheer en / of Samenleving.3. Het college geeft de nota na bespreking in de commissie(s) vrij voor inspraak.4. Het college kiest ervoor om de zandbakken in de openbare ruimte te verwijderen en komtdaarmee terug op de toezegging, gedaan in 2008 ihkv de motie Zandhappen.5. Het college is akkoord met het participatie- en inspraakplan.6. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.7. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.Besluitpunten m.b.t. zelfstandige speeltuinen:8. Het college besluit de prestatie-eisen en prestatiedoelen voor de zelfstandige speeltuinen vast testellen zoals beschreven in de nota Speelruimte integraal bekeken 2012-2020;9. Het college besluit het deel van het subsidiebudget dat bestemd is voor de exploitatie van despeeltuinen per 1 januari 2013 evenredig te verdelen over de zelfstandige speeltuinen;10. Het college besluit speeltuin de Ringvaart en speeltuin Zuidparker (beiden in beheer vanStichting Dock) per 1 januari 2013 te betrekken in de evenredige verdeling van hetsubsidiebudget voor exploitatie van de speeltuinen;11. Het college besluit om vanaf 2012 de jaarlijkse veiligheidskeuring van de zelfstandigespeeltuinen en de daar aanwezige speeltoestellen centraal te organiseren. Deze keuring zalgefinancierd worden uit het subsidiebudget dat bestemd is voor exploitatie van de speeltuinen;
  • B&W vergadering: 07/02/20121. Het college besluit de omgevingsvergunning voor het realiseren van een kinderdagverblijf aanKennemerplein 3, zoals opgenomen in bijlage B, te verlenen, onder voorwaarde dat debuitenruimte volledig achter het pand wordt gesitueerd.2. Het college besluit in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlageA van dit besluit en deze aan het Wabo-projectbesluit te verbinden.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college besluit de verdere administratieve afhandeling van het Wabo-projectbesluit aan hethoofd van de afdeling VVH/OV te mandateren.5. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselektronische weg beschikbaar gesteld.6. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  • B&W vergadering: 14/02/20121. Het college besluit ten behoeve van de realisatie van een hostel op de percelen Spiegelstraat 2t/m 8 op grond van de artikelen 2.1 onder a, c , d en h, 2.2 lid 1 onder a en 2.12 lid 1 onder asub 3 van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen, zoals opgenomen in bijlage A.2. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage B. enverbindt deze aan de omgevingsvergunning.3. Het college verbindt het besluitvak zoals opgenomen in bijlage C. aan deomgevingsvergunning.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselectronische weg. De aanvrager ontvangt daags na besluitvorming informatie over het besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  • B&W vergadering: 14/02/2012college stelt de raad voor:1. de door het college voorgestelde uitgangspunten te hanteren voor de keuze voor een scenariovoor de toekomst van Paswerk en de strategische relatie met de gemeente Haarlem.2. deze uitgangspunten verder uit te werken en financieel door te rekenen.3. het college legt eventuele financiële consequenties voor de gemeente Haarlem terbesluitvorming voor aan de raad na verdere uitwerking van de scenario's.4. de betrokkenen na definitieve besluitvorming te informeren over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 14/02/2012Het college besluit, dat:1. zij instemmen met de inhoud en vorm van het convenant;2. de burgemeester namens het college het convenant tekent op 23 februari 2012;3. het besluit van het college ter informatie wordt gestuurd aan de commissie Bestuur;4. het besluit heeft geen financiële consequenties. De kosten voor de ambtelijke inzet worden gedektbinnen de budgetten van hoofdafdeling VVH.5. de betrokkenen na besluitvorming informatie over dit besluit ontvangen.
  • B&W vergadering: 14/02/20121. Het college besluit het ontwerpbesluit 'Renovatie basculebrug Prinsenbrug en aanvullendewerkzaamheden in de periode maart - december 2012' vast te stellen.2. Het college besluit dit ontwerpbesluit vrij te geven voor inspraak.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehoudergeeft een perstoelichting.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  • B&W vergadering: 14/02/20121. Het college stelt op basis van de resultaten uit de inspraak het definitief ontwerp (DO) voor deherinrichting van de Julianastraat e.o vast.2. Het college besluit om voor de uitvoering van het DO in de Julianastraat e.o. een krediet voorde jaarschijf 2012 ter beschikking te stellen van : € 500.000,- (uit de stelpost IP 63.19:vervanging riolering) en € 20.000,- (uit de stelpost IP63.09 Vernieuwen beschoeiingen ensteigers)3. Het college besluit om voor de uitvoering van het DO in het Julianastraat e.o. uit deProgrammabegroting voor de jaarschijf 2012 de volgende budget beschikbaar te stellen: €200.000,- (uit het budget GOOV:groot onderhoud open verhardingen),4. Het college stelt de raad voor om voor de uitvoering van het DO in de Julianastraat e.o. eenkrediet voor de jaarschijf 2013 ter beschikking te stellen van : € 500.000,- (uit de stelpost IP63.19: vervanging riolering) en € 100.000,- (uit de stelpost IP63.09 Vernieuwen beschoeiingenen steigers)5. Het college stelt de raad voor om voor de uitvoering van het DO in het Julianastraat e.o. uit deProgrammabegroting voor de jaarschijf 2013 de volgende budgetten beschikbaar te stellen: €200.000,- (uit het budget GOOV:groot onderhoud open verhardingen), € 40.000,- (uit hetbudget IOR:Intensivering Openbare Ruimte) en € 90.000,- (uit het budget OVN: OpenbareVerlichting op Normniveau).6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht.7. De buurtbewoners en de Wijkraad Koninginnebuurt ontvangen daags na besluitvorminginformatie over dit besluit.