Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Besluitenlijst BenW, 31 januari 2012 10:00:00

Algemene vergader informatie

Besluitenlijst BenW

Datum:
31 jan. 2012, 10:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
  • Algemene informatie
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college stelt de raad voor te besluiten het voorstel in verband met de inwerkingtreding vanartikel 28 van de Dienstenwet over te nemen2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college verklaart de ingediende zienswijze ongegrond;2. Het college besluit op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3ovan de Wabo een Wabo-projectbesluit te nemen voor het gebied zoals aangegeven in het bijgevoegde besluitvlak (bijlage A);3. Aansluitend verleent het college de gevraagde omgevingsvergunning (bijlage B);4. Het college mandateert de verdere uitvoering van dit besluit inclusief de ondertekening aan hethoofd van de afdeling VVH/OV;5. Het besluit heeft geen financiële consequenties;6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.7. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college besluit ten behoeve van de realisatie van een Kindertheater achter de Spiegelstraatop grond van de artikelen 2.1 onder a en c en 2.12 lid 1 onder a sub 3 en Y van de Wabo eenomgevingsvergunning te verlenen, zoals opgenomen in bijlage A.2. Het college stemt in met de ruimtelijke onderbouwing zoals opgenomen in bijlage B. enverbindt deze aan de omgevingsvergunning.3. Het college verbindt het besluitvak zoals opgenomen in bijlage C. aan deomgevingsvergunning.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. Het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in de Stadskrant en de Staatscourant en langselectronische weg. De aanvrager ontvangt daags na besluitvorming informatie over het besluit.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college stelt de raad voor te besluiten: een bedrag van € 1.718.775 excl btw beschikbaar testellen voor:I. het resterende benodigde bedrag van € 86.554 voor vervanging van de kunstgras toplaagHaarlem Kennemerland.II. de renovatie van de grassportvelden (veld 2 van Haarlem Kennemerland (€ 109.504) enveld 5 van de Kon.HFC(€ 92.438)) tot een totaalbedrag van € 201.942.III. de renovatie c.q. aanbouw van kleedkamers tot een totaalbedrag van € 1.430.279.2. De kosten van het raadsvoorstel bedragen € 1.718.775 excl btw. Er zijn geen baten.Het door deraad te nemen besluit wordt gedekt uit investeringsposten IP 81.27, IP 81.28 en IP 81.06.3. Het college besluit tot het beschikbaar stellen van € 349.118 excl btw voor:a. vervanging van de kunstgras toplaag Haarlem Kennemerland (€ 294.118);b. renovatie van de abri's (dug-outs) bij recente aangelegde tennisbanen Pim Mulier(€ 55.000).4. De kosten van het collegebesluit bedragen € 349.118 excl btw. Er zijn geen baten. Het besluitwordt gedekt uit investeringsposten IP 50.99 en IP 81.07. Het hiervoor benodigde raadskredietis gemandateerd bij de begrotingsvaststelling.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de Commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.6. Na het raadsbesluit ontvangen de betrokkenen informatie over dit besluit en krijgt de media eenpersbericht
  • B&W vergadering: 31/01/2012B&W besluiten:1. de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;2. ten behoeve van het verlenen van vrijstelling een verklaring van geen bezwaar (VvGB) aan tevragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;3. na ontvangst van de VvGB vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van de Wet op deRuimtelijke Ordening van het vigerende bestemmingsplan;4. aansluitend de gevraagde bouwvergunning te verlenen;5. het afdelingshoofd van VVH/OV te mandateren om bovengenoemde besluiten nader administratiefaf te handelen;6. dat de besluiten geen financiële consequenties hebben;7. dat de betrokkenen daags na besluitvorming informatie over deze besluiten ontvangen.
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college stelt de raad voor op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening teverklaren dat een gedeeltelijke herziening in voorbereiding is van het bestemmingsplan:"Zijlweg-westelijke randweg oost";2. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit geldt voor het gebied zoals aangegeven op deverbeelding met identificatienummer: NL.IMRO.0392.VB8080002-0001 d.d. 04-01-2012;3. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op de dag na publicatie;4. het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  • B&W vergadering: 31/01/20121. Het college besluit de conclusies over te nemen van de resultaten van de quick scan naarmogelijk geschikte locaties voor de vestiging van de unilocatie.2. Het college besluit de volgende locaties te onderwerpen aan een verdergaandhaalbaarheidsonderzoek:- Gedempte Oude Gracht 138- Ir. Lelyweg 47/Oude Weg 93-95- Wilhelminastraat 32-34-36- Klein Heiligland 843. De kosten van de haalbaarheidsonderzoeken komen ten laste van programma vierMaatschappelijke opvang van de programmabegroting.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht en er wordt een persuurtje georganiseerd.5. Het college zendt het besluit ter informatie aan de raadscommissie Samenleving.