Besluitenlijst BenW 21 april 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de vaststellingsovereenkomst Stockholmstraat waarmee de koopovereenkomst met Ymere in onderling overleg wordt beëindigd.2. De financiële consequenties zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma Grex.3. Het college stuurt dit besluit ter informatie aan de commissie ontwikkeling;4. Het besluit wordt gecommuniceerd met woningbouwcoöperatie Ymere.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Vast te stellen de Jaarrekening 2014 en :- de lasten te bepalen op € 481.414.000 (exploitatie € 436.392.000 en reserves € 45.022.000);- de baten te bepalen op € 484.791.000 (exploitatie € 453.468.000 en reserves € 31.323.000).2. Kostenoverschrijdingen betreffende lasten 2014 die passen binnen het bestaande beleid en ten onrechte niet tijdig aan de raad zijn gerapporteerd, alsnog te autoriseren. Een specificatie van deze lasten (categorie 3), is opgenomen in hoofdstuk 4.7 Begrotingscriteria rechtmatigheid.3. In te stemmen met een onttrekking aan de reserve Vastgoed van € 1.170.000 ten gunste van de algemene reserve.4. In te stemmen met een dotatie aan de reserve Sociaal Domein van € 1.303.000 voor de vrijgevallen middelen van het Participatiebudget.5. In te stemmen met een dotatie aan de reserve Sociaal Domein van € 519.000 voor de niet bestede middelen vanuit het Minimabeleid, Kinderopvang en Bijzondere bijstand en tegemoetkoming Minima.6. In te stemmen met een dotatie aan de reserve WWB van € 1.480.000 voor het overschot op het product WWB.7. In te stemmen met de in hoofdstuk 4.8 van het jaarverslag opgenomen bijlage Single information/Single audit (SiSa) en de toelichting daarop. De SiSa-bijlage wordt na vaststelling van het jaarverslag door de raad aangeboden aan de staatssecretaris van BZK.8. Vast te stellen het Jaarverslag 2014.9. De bestemming van het rekeningresultaat 2014 te betrekken bij de vaststelling van de Kadernota 2015.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • - Het college stelt de raad voor het Masterplan De Entree Oost vast te stellen.- De beheerlasten van het besluit worden nader aangescherpt, starten in 2017 en bedragen naar verwachting uiteindelijk € 195.000,- per jaar. Het college stelt de raad voor om deze ten laste te brengen van de algemene middelen..- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief over dit besluit en worden uitgenodigd voor een informatieavond.- Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1) Het college is voornemens te besluiten tot onderhandse verkoop van een kavel in de Anna Kaulbachstraat aan Lunee Vastgoed, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken. Het betreft de kavel met het kadastrale nummer 3228,3227 en 1195 (ged.)van 3746,2 m2. 2) Het college is voornemens de intentieoverkomst met de desbetreffende ontwikkelaar vast te stellen, onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken (zie bijlage 1). 3) Geheimhouding: op grond van financiële belangen van de gemeente wordt het taxatierapport niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelede in de vergadering en de inhoud van dit stuk. 4) Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.5) Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op de onder 1 en 2 genoemde besluiten.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De financiële verordening gemeente Haarlem 2016 vast te stellen.2. Het protocol actieve informatieplicht in te trekken voor zover het zijn bevoegdheid betreft. 3. De Handreiking Actieve Informatieplicht vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de financiële verordening gemeente Haarlem 2015
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het bestemmingsplan 'Koninginnebuurt, partiële herziening 2014 met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP4120011-va01 gewijzigd vast te stellen.2. Geen exploitatieplan vast te stellen.Het college besluit:3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =