Besluitenlijst BenW 01 januari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Publicatie van collegebesluiten uit de periode 2009 t/m 2014 waarvan het college onlangs de geheimhouding heeft opgeheven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/02/20111. Het college besluit tot de verkoop van het pand de Nieuwe Gracht 3 te Haarlem ondervoorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geenaanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de commissie ontwikkeling hierover eenadvies heeft uitgebracht.3. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1genoemde besluit4. De netto opbrengst van deze verkoop komt ten gunste van de reserve vastgoed. Volgensraadsbesluit BIS 2008/198884, moeten de vrijgevallen middelen van de Nieuwe Gracht 3worden ingezet voor de Bakenesserkerk. In de eerste bestuursrapportage 2011 zal wordenvoorgesteld dit over te hevelen naar de algemene reserve.5. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit.6. Geheimhouding: o.g.v. economische en/of financiële belangen gemeenteworden de toelichting, procesverbaal van inschrijving en de verkoopovereenkomst nietopenbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 31/08/2010
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28/09/2010
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/11/2010
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/11/2010College besluit tot een risico van 300.000 tot 900.000 euro. Er komt nog een aparte collegenota begin volgend jaar over de financiële consequenties.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/01/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 16/02/20101. Het college neemt kennis van het meerjarenprogramma openbare ruimte, groen en verkeer2010-2013.2. Het college stemt in met de in deze nota benoemde routine-investeringen (IP-stelposten),begrotingsprojecten en projecten in het kader van het inlopen van het achterstallig onderhoud,voor het uitvoeringsjaar 2010, voor zover het hiervoor benodigde raadskrediet door de raad aanhet college is gemandateerd bij de begrotingsvaststelling; de projectbedragen staan in devertrouwelijke bijlage D vermeld.3. De inwoners van Haarlem, het bedrijfsleven en partners in de stad ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit aan de hand van het bijgevoegde persbericht; deportefeuillehouder geeft een perstoelichting4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordtbijlage D van dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van dit stuk.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 10/05/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 02/04/2013 College neemt kennis van nota en nadere besluitvorming volgt nog
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/07/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 28 juni 2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/11/20111. Het college heeft het voornemen te besluiten tot de verkoop van de Pleiadenstraat 136 te Haarlemonder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om hetbesluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemdevoorgenomen besluit.3. Het college zendt het voorgenomen besluit ter advisering aan de raad naar de commissieOntwikkeling.4. De netto opbrengst uit de verkoop komt ten gunste van de reserve boven boekwaarde (reserveVastgoed).5. De financiële consequenties van het besluit zijn per saldo budgettair neutraal en worden in de 3ebestuursrapportage 2011 en de 1e bestuursrapportage 2012 verwerkt.6. Geheimhouding: o.g.v. economische en/of financiële belangen gemeente worden de toelichting ende verkoopovereenkomst niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55gemeentewet.7. Communicatieparagraaf: koper wordt over besluit schriftelijk geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 11/10/20111. Het college besluit de ontwerp gebiedsvisie Kleverlaanzone vrij te geven voor deinspraakprocedure.2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhoudingopgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent bijlage C.3. Het besluit heeft financiële consequenties, besluitvorming hierover vindt plaats in de volgendefase, de financiële verkenning laat zien dat de geplande uitgaven zoals voorgesteld in deontwerp gebiedsvisie kunnen worden gedekt door verkopen en subsidies binnen het plangebied,zoals blijkt uit de vertrouwelijke bijlage C.4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de ter inzage leggingwordt bekend gemaakt in de Stadskrant; de media krijgen een persbericht.5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/03/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 25/10/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/11/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 07/02/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 19/04/2011
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/03/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/05/20121. Het college besluit tot verkoop van de panden Ruychaverstraat 20-36 met toebehoren voor € 1.515.000,- aan HBB Planontwikkeling BV onder voorbehoud dat het overleg met de Commissie Ontwikkeling en zienswijze van de raad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. Het college stuurt dit voorstel naar de raad nadat de Commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 3. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit 4. De opbrengst van deze verkoop ad. € 1.515.000,- komt ten gunste van de grondexploitatie complex 28 FUCA-Leidsebuurt. 5. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Het besluit wordt gepubliceerd de dag na vaststelling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/05/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 04/07/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/07/20121. Het college informeert de commissie samenleving over de financiële haalbaarheid van de multifunctionele sporthal Duinwijck. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. Geheimhouding: op grond van belangen van de gemeente wordt de opbouw van het nieuwe budget niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken; 4. Na de behandeling in de commissie samenleving wordt de stichting Duinwijck geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/07/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 12/06/20121. Het college stelt aan de raad voor om de gebiedsvisie Kleverlaanzone vast te stellen met inachtneming van de wijzigingen zoals opgenomen in de antwoordnota. 2. Op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent bijlage C. 3. Uitvoering van de gebiedsvisie heeft financiële consequenties, besluitvorming hierover vindt plaats bij uitwerking van deze gebiedsvisie conform paragraaf 7 van het raadsstuk, de financiële verkenning laat zien dat de geplande uitgaven zoals voorgesteld in de gebiedsvisie kunnen worden gedekt door verkopen en subsidies binnen het plangebied, zoals blijkt uit de vertrouwelijke bijlage C. 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht. 5. Het college legt de gebiedsvisie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/11/2012
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/03/20121. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde projectaanpak, projectorganisatie enstrategie, zoals vermeld in de, onder geheimhouding ex artikel 55 Gemeentewet, bijgevoegdebijlage 1 "Exit strategie Fortress".2. Het college besluit om te komen tot een intentieovereenkomst met Fortress over de ontvlechtingvan de relatie op Nieuwe Energie. In deze overeenkomst dienen de punten zoals opgesomd inbijlage 2 "Voorstel tot het maken van een intentieovereenkomst" geregeld te worden.3. Deze nota heeft geen financiële consequenties. Mogelijke financiële consequenties als gevolgvan een onderhandelingsresultaat zullen in een later stadium te goedkeuring worden voorgelegdaan het college.4. Geheimhouding op te leggen ex artikel 55 gemeentewet t.a.v. de bij deze nota behorende bijlage1 "Exit strategie Fortress", vanwege economische en financiële belangen van de gemeente envanwege het voorkomen van onevenredige benadeling van de bij de aangelegenheid betrokkennatuurlijke personen en rechtspersonen danwel derden.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het UOV Besluit realisatie ventweg Oudeweg-Sportheldenbuurt vast te stellen. 2. De nota beoordeling op de ingediende zienswijze. Vast te stellen. 3. Het definitief ontwerp ventweg Sportheldenbuurt (nr. 302vv003) vast te stellen. 4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt de financiële bijlage niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet. 5. Het besluit wordt gedekt met beschikbaar gesteld budget uit het IP post WZ.08. 6. De betrokkenen en pers ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. 7. Het collegebesluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot verkoop van het pand Zijlsingel 1 voor een bedrag van € 5.200.000 kosten koper aan HBB Groep. De notariële overdracht vindt uiterlijk plaats op 29 november 2013. 2. Indien HBB tot herontwikkeling van het terrein komt en/ of een hotel kan vestigen in het pand, dan wordt de koopsom verhoogd met € 250.000.3. Onderdeel van de koopprijs is een incentive voor de huurder UWV, groot € 1.200.000, het college betaalt deze incentive aan het UWV.4. De gemeente financieert de asbestsanering van het pand Zijlsingel 1 voor, met een maximum van € 495.000. De koopsom wordt verhoogd met de daadwerkelijk gemaakte kosten.5. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt dit besluit vooralsnog niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken.6. De portefeuillehouder informeert de commissie onder geheimhouding over de verkoop.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Projectopdracht Nieuwe Energie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&Wvergadering: 02/04/20131. Het college besluit: a. De hulp bij het huishouden voor de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 in te kopen via een enkelvoudige onderhandse aanbestedingsprocedure waarbij de huidige aanbieders van de hulp bij het huishouden worden uitgenodigd. b. De inkoop gezamenlijk uit te voeren met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Zandvoort. 2. Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. 3. Communicatie: In verband met verschillende data waarop de college’s van de regio gemeenten een besluit nemen over bovenstaande punten, zal het besluit openbaar worden gemaakt nadat bij alle gemeenten het besluit is genomen. 4. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt de bijlage bij dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een intentieovereenkomst met de HBB Groep aan te gaan inzake de verkoop van Zijlsingel 1. 2. Er hoeft geen communicatie plaats te vinden over dit besluit. 3. Geheimhouding op te leggen ex artikel 55 vanwege economische en financiële belangen van de gemeente.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =