Besluitenlijst BenW 19 april 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota vast.Het college zendt de nota ter bespreking aan de Commissie Beheer
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot de verkoop van grond voor de realisatie van het bouwblok Floridaplein, middels een niet-openbare Europese aanbesteding (Bijlage D).2. Het college besluit de Overgangsovereenkomst met de CVvE vast te stellen (bijlage A) 3. Het college besluit tot het opheffen van de Projectmaatschappij Schalkstad Beheer BV en CV en het overnemen van de overeenkomsten aangegaan door de Projectmaatschappij (bijlage C). 4. Het college besluit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de CVvE vast te stellen (Bijlage B)onder voorbehoud dat de zienswijze van de gemeenteraad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken 5. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voorlopig geheimhouding op te leggen op de bijlagen C en D op grond van economische en financiële belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.6. Het college stelt de raad voor deze geheimhouding te bekrachtigen in zijn eerstvolgende raadsvergadering op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 8. De betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd over dit besluit 9. De baten van het besluit zijn voorzien binnen de grondexploitatie, complex 161 Schalkstad: 1. tot de verkoop van grond voor de realisatie van het bouwblok Floridaplein, middels een niet-openbare Europese aanbesteding (Bijlage D).2. Het college besluit de Overgangsovereenkomst met de CVvE vast te stellen (bijlage A) 3. Het college besluit tot het opheffen van de Projectmaatschappij Schalkstad Beheer BV en CV en het overnemen van de overeenkomsten aangegaan door de Projectmaatschappij (bijlage C). 4. Het college besluit de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de CVvE vast te stellen (Bijlage B)onder voorbehoud dat de zienswijze van de gemeenteraad geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken 5. Het college besluit op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet voorlopig geheimhouding op te leggen op de bijlagen C en D op grond van economische en financiële belangen van de gemeente, zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur.6. Het college stelt de raad voor deze geheimhouding te bekrachtigen in zijn eerstvolgende raadsvergadering op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.7. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht. 8. De betrokkenen worden na besluitvorming geïnformeerd over dit besluit 9. De baten van het besluit zijn voorzien binnen de grondexploitatie, complex 161 Schalkstad
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een krediet van €1.600.000 beschikbaar te stellen uit het IP GOB.65 ten behoeve van Parkeervoorziening Schalkstad 2. De voorlopig opgelegde geheimhouding op de businesscase parkeren in de bijlagen A te bekrachtigen ogv artikel 25, derde lid van de Gemeentewet en deze pas op te heffen nadat de realisatie van de eerste fase is afgerond en de economische en financiële belangen van de gemeente zijn gewaarborgd;3. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit;Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie ontwikkeling hierover advies heeft gegeven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat akkoord met de wijzigingen van het Algemeen Sociaal Plan.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Dit besluit gaat ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.4. Met de betrokken partijen wordt dit besluit gedeeld.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. Geheimhouding ex grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op te leggen op de lijst van illegale annexaties van openbare gronden op grond van het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer als bedoeld in artikel 10, tweede lid aanhef en onder e van de Wet openbaarheid van bestuur.2. De raad voor te stellen de geheimhouding in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. 3. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het college stuurt dit voorstel door naar de raad, nadat de commissie bestuur hierover heeft geadviseerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt het 'Plan van aanpak bespreekbaar maken van homoseksualiteit in vluchtelingen- en migrantenkringen' vast. 2. De lasten van het besluit bedragen € 28.800,00 voor 2016 en € 28.950,00 voor 2017. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld bevorderen zelfredzaamheid van de programmabegroting. 3. Het college stuurt het Plan van aanpak ter bespreking naar de raadscommissie Samenleving4. De media krijgen een persbericht van de portefeuillehouder.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =