Besluitenlijst BenW 23 februari 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het ontwerpbestemmingsplan Garenkokerskwartier met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120004-on01 ter inzage te leggen nadat de commissie Ontwikkeling is gehoord. 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college besluit de omgevingsvergunning te verlenen;;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VTH;3. het besluit heeft geen financiele consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. de baten/ lasten van het besluit bedragen € 1.000.000,-. Dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve ISV wonen en op te nemen in programma 4 Duurzame Stedelijke Vernieuwing, beleidsveld Duurzame Stedelijke Ontwikkeling.2. Het college stelt de lijst van Activiteiten Duurzame Stedelijke Vernieuwing 2016 vast, waarmee een keuze wordt gemaakt welke activiteiten in de eerste tranche kunnen worden gestart.3. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad, nadat de Commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan voor de Wijngaardtuin;2. daartoe de startnotitie voor het project Wijngaardtuin vast te stellen; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 5. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissies Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de aanpak voor het vervolgonderzoek Blijf Groep IJmond vast.2. De kosten van het besluit bedragen ongeveer € 35.000,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 2 product Vrouwenopvang.3. Direct betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over het genomen besluit.4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot het beschikbaar houden van het Reinalda Sportpark ten behoeve van de Voetbalvereniging HYS tot 1 januari 2020, om de vereniging de mogelijkheid te geven te groeien naar acht normteams onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Samenleving geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college is voornemens te besluiten tot de Voetbalvereniging de Brug bij opheffing van de vereniging te compenseren voor de eigen opstallen aan de Oudeweg, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Samenleving geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken.3. De kosten van dit besluit bedragen € 175.000,-. Dit is benodigd voor het onderhoud op de velden van HYS en de compensatie van v.v. de Brug. De raad zal bij de bestuursrapportage worden voorgesteld extra middelen ter beschikking te stellen die worden gedekt door een onttrekking aan reserve Vastgoed. 4. De betrokkenen na besluitvorming te informeren over dit besluit, de media ontvangen een persbericht.5. Het college zendt dit besluit ter bespreking naar de raadscommissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota uitvoeringsprogramma groot onderhoud openbare ruimte 2016 vast.2. Het college zendt dit stuk ter informatie naar de commissie Beheer.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =