Besluitenlijst BenW 26 januari 2016 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving Haarlem 2016 vast te stellen.2. De kosten van de uitvoering van het besluit worden gedekt uit de programmabegroting 2016, beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 3. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur. 4. Betrokkenen en veiligheidspartners ontvangen na vaststelling informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Niet tot aankoop over te gaan van de percelen Harmenjansweg kadastraal bekend als Gemeente Haarlem 01 sectie E nummers 05478, 05530 en 05602 en daarmee de ontwikkelaar Wibaut BV toestemming te geven om de gronden door te leveren aan de project BV, De Scheepmaker BV;2. Wibaut BV op de hoogte te stellen van dit besluit;3. De commissie Ontwikkeling te informeren over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit conform de overeenstemming in het GO om ter compensatie van de afschaffing van de uitkering bij einde dienstverband (€ 681,- bij AOW/FPU of volledige arbeidsongeschiktheid) een overgangstermijn te hanteren van vijf jaar. 2. De financiële gevolgen worden opgevangen binnen de budgettaire kaders.3. Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het Ambtenarenreglement 1995, gecommuniceerd via Insite en gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (www.officiëëlebekendmakingen.nl) en in de centrale voorziening voor decentrale regelgeving (www.overheid.nl).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit een krediet ad € 160.000,- beschikbaar te stellen voor de implementatie van het KCC regiebord.2. De lasten van het besluit worden gedekt uit investeringspost IP DV.08 'KCC Regiebord' ad € 160.000. Het hiervoor benodigde raadskrediet is gemandateerd aan het college bij de begrotingsvaststelling.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens verplichtingen aan te gaan voor de uitbreiding van het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixdreef 6, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Bestuur geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken. 2. De financiële consequenties van dit besluit worden uitgewerkt in een kredietaanvraag aan de gemeenteraad van Haarlem in de maand februari van 2016.3. Dit besluit wordt ter bespreking aan de commissie Bestuur gezonden en ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college stelt de informatienota overheidsparticipatie vast.2.Het college stuurt de nota ter informatie naar de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Met ingang van 2016 het coördinerend opdrachtgeverschap op zich te nemen in de samenwerking met Rijnland wat betreft de verantwoordelijkheid voor het verwijderen van welvaartsvuil uit het oppervlaktewater in Haarlem.2. Wethouder Sikkema te mandateren de daartoe strekkende samenwerkingsovereenkomst met Rijnland aan te gaan (waarbij de burgemeester de wethouder zal volmachtigen deze overeenkomst ook te ondertekenen).3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit wordt aan betrokkenen bekend gemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 2. Besluitpunten college1. Het college neemt kennis van de decembercirculaire 2015 en de daaruit voor Haarlem voortvloeiende financiële gevolgen.2. De bijstelling van de financiële uitkomst 2015 wordt verwerkt in de jaarrekening 2015.3. De bijstelling van de raming voor 2016-2020 wordt verwerkt in de Kadernota 2016.4. De commissie Bestuur ontvangt de nota ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =