Besluitenlijst BenW 27 november 2007 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 23/10/20071. Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 vast te stellen en daarmee tevens de benodigde activiteiten in het kader van de verbrede zorgplicht uit te voeren;2. De benodigde financiële middelen en de dekking conform bovenstaande financiële paragraaf vast te stellen;3. De formatie voor de verbrede rioleringszorg, de kosten per formatieplaats en de normering van de ambtelijke kosten in samenhang met alle intensiveringen van de gemeentelijke investeringen nader te onderzoeken;4. Op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2011 geen inspraak te verlenen;5. Besluitvorming door de raad te laten plaatsvinden nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht;6. De nota na besluitvorming openbaar te maken aan de betrokkenen en de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 30/10/20071. Het college stemt in met het plan van aanpak voor de 'Promotiecampagne Haarlem Cultuur 2008' en de uitvoering daarvan2. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 350.000,=. Het hiervoor benodigde raadskrediet is in de Kadernota 2006 gemandateerd aan het college (uitvoeringsprogramma OPH-2, prestatie 49; bevorderen dagtoerisme). Het betreft geoormerkte ISV II middelen3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; op 23 november 2007 wordt het voorlopige programma gepresenteerd, waarvoor ook de media worden uitgenodigd4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college stelt de raad voor in te stemmen het milieuwerkprogramma 2008.2. De kosten van het besluit worden gedekt uit de verschillende begrotingsonderdelen van afdelingen die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van het milieubeleid.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen een persbericht4. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover een advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 13/11/20071. Het college neemt kennis van de brief van de Nationale Ombudsman en besluit de Ombudsman te berichten overeenkomstig bijgaande brief.2. Financiële paragraaf : het besluit heeft geen financiële consequenties,3. Communicatieparagraaf: de B&W-nota wordt uitgereikt aan de media.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 20/11/20071. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de bestuursrapportage 2007/2 en de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor de begroting 2007 en 2008, zoals deze worden verwerkt in de 3e suppletore begrotingswijziging 2007 en 1e suppletore begrotingswijziging 2008.2. Communicatie: betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd.3. De bestuursrapportage 2007/2 wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissies in de gelegenheid zijn gesteld om hierover te adviseren.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college mandateert de gemeente Zaanstad tot het voeren van de onderhandelingen met Zilveren Kruis Achmea over de collectieve zorgverzekering verzekering voor minima in 2008.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college informeert de raad over het onderhandelingsresultaat, de financiële gevolgen en de implementatie van de nieuwe collectieve ziektekostenverzekering.4. Communicatieparagraaf: de brief wordt gezonden aan het college van de gemeente Zaanstad.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met de verdeling van de subsidie 2008 van het Flankerend Ouderen Beleid voor de drie stadsdeelorganisaties.2. Het college stelt het FOB subsidie 2008 voor Zuid West vast op maximaal € 33.403, voor Centrum Zuid op maximaal € 28.870 en voor DOCK op maximaal € 146.800.3. Het totale FOB subsidie van € 209.073, - valt binnen de grenzen van het hiervoor bestemde budget in de gemeentebegroting onder nummer 03.02.014. Communicatieparagraaf: betrokken instellingen ontvangen daags na de besluitvorming informatie ver dit besluit.5. Het college stuurt het besluit ter kennisname aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met het prestatieplan 2008 van de stichting stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West.2. Het college stelt voor de uitvoering een budgetsubsidie beschikbaar te stellen van maximaal € 629.062,-.3. Het college brengt de kosten van de van de budgetsubsidie van € 629.062,- ten laste van de gemeentebegroting 2008 onder nummer 04.04.02.4. De stichting stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid West ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt het prestatieplan 2008 ter bespreking aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met het prestatieplan 2008 van de stichting Welzijnswerk Centrum Zuid.2. Het college stelt voor de uitvoering een budgetsubsidie beschikbaar te stellen van € 759.219,-.3. Het college brengt de kosten van de van de budgetsubsidie van €759.219,- ten laste van de gemeentebegroting 2008 onder nummer 04.04.02.4. De stichting Welzijnswerk Centrum Zuid ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het college stuurt het prestatieplan 2008 ter bespreking aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met de in de nota geformuleerde standpunten2. Het college stemt in met het Ontwikkelingsbeeld 2040 als onderlegger voor de Provinciale Structuurvisie.3. Het college ziet geen noodzaak tot het indienen van amendementen op de conferentiebesluiten.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties5. De media krijgen een persbericht6. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie en ter voorbereiding op de informatiemarkt van 6 december 2007.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt, gelet op de beslissing genomen in de Raad van 6 september 2007, in met het oprichten en het deelnemen in de Stichting Halt Kennemerland en stemt in met de concept statutenen het sociaal plan.2. Dit besluit wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.3. Inzake de overdracht van het personeel moet een akkoord gesloten worden met het Georganiseerde Overleg.4. De projectleider van Halt Nederland, zorgt voor een gezamenlijke actie van alle deelnemende gemeenten naar de Provincie.5. Het besluit heeft geen financiele consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college besluit de standplaats van Ter Metz formeel in te trekken van 5 januari 2008 tot 1 april 20082. Het college spant zich in om voor de genoemde datum een alternatieve locatie te vinden voor de standplaatshouder maar kan hierover geen garanties afgeven.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met toekenning, op grond van de "Bijzondere Subsidieverordening Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen", van subsidies van 1/3 deel van de werkelijke investeringskosten, met een maximum van € 39.288,-, aan de Haarlemsche Lawn Tennis Club t.b.v. de ombouw van de 6 tennisbanen van de vereniging tot Smashcourt banen en aan de Stichting Tennispark Pim Mulier t.b.v. de aanleg van een nieuwe lichtinstallatie op de banen 9 t/m 14 van het tenniscomplexvan de stichting op het Pim Mulier Sportpark.2. Het college stemt in met toekenning, op grond van de "Bijzondere subsidieverordening Sportaccommodaties en Duurzame Sportvoorzieningen", aan de Haarlemsche Jachtclub van een subsidie van € 5.500,- zijnde 1/3 deel van de aanschafkosten van 2 zeilboten type Polyvalk3. De kosten van het besluit bedragen maximaal € 55.455,-. Het besluit wordt gedekt uitinvesteringspost MO 81.90 “Bijdragen in duurzame sportvoorzieningen” jaarschijf 2007 en, voor zover deze post niet toereikend is, jaarschijf 2008. De hiervoor benodigde raadskredieten zijn gemandateerd bij de begrotingsvaststelling 2007 en 2008.4. Het college besluit verzoeken tot toekenning van subsidies duurzame sportvoorzieningen van de HSRV Amphitrite (€1.115,86) en Bridgeclub De Pelikaan (€805,57) af te wijzen.5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met het inhoudelijk en financieel verslag van het Internationaal Orgelfestival Haarlem 2006 en stelt de subsidie voor het orgelfestival editie 2006 vast op € 65.050,-.2. De kosten van het besluit bedragen € 10.115,-. Het besluit wordt gedekt uit het restant Actiplanprogramma Cultuurbereik 2001-2004 product Evenementen en projecten, nummer 060406.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. De commissie Ontwikkeling ontvangt het besluit van het college ter informatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 27/11/20071. Het college stemt in met de vaststellingen van de subsidies OWG 2005 conform bijgaande lijst.2. Het besluit heeft een positief budgettair effect van totaal € 11.920,=. Dit resultaat wordt meegenomen bij het rekeningresultaat 2007.3. Het college besluit tot de volgende terugvorderingen: Vrijwilligerscentrale € 2.378,=, St. psz. Het Brinkertje € 1.139,=, S.M.D. € 13.848,= en Cie. Onderwijs Zieke kinderen € 2.054,=;4. Het college besluit tot de volgende nabetalingen: St. sdo. Centrum Zuid € 1.266,=, St. sdo. Haarlem Zuid-West € 1.123,=; Vrijwilligerscentrale € 228,=, St. De Baan € 202,=, St. A.D.B. € 157,=, C.O.C. € 55,=; St. Stem in de Stad € 107,=, St. Spaarnezicht € 33.855,=; St. Bur. Jeugdzorg € 16.667,=; St. Jeugdzorg Kennemerland € 34.759,= en H.D.K. € 5.440,=.5. Communicatieparagraaf: na de besluitvorming de instellingen hierover schriftelijk in kennis te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =