Besluitenlijst BenW 01 december 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 24/11/2009Het college besluit:1. Akkoord te gaan met de hoofdstructuur en de formatie conform het uitwerkingsplanKwaliteitsverbetering en taakstelling 2009-2011 Middelen en Services;2. Akkoord te gaan met de status en de voorlopige waardering van de leidinggevende functies;3. Akkoord te gaan met het starten van het plaatsingsproces voor de leidinggevenden en inaansluiting daarop het plaatsingsproces voor de medewerkers;4. Akkoord te gaan met het schrappen van de HRM-taken op het gebied van mobiliteit enziekteverzuimbeleid; als onderdeel van het integraal management behoren deze taken door delijn te worden uitgevoerd;5. Akkoord te gaan met het voorleggen van een separaat plan inzake de mogelijkheden voor hetuitbesteden van de taken op het gebied van catering, schoonmaak en repro;6. Akkoord te gaan met het uitbesteden van de taken betreffende de functiewaarderingen;7. Akkoord te gaan met het niet meer uitvoeren van de oneigenlijke taken door de afdelingJuridische Zaken (beroep en bezwaar belastingen naar Cocensus en verordeningen naarvakafdelingen);8. De structurele kosten en opbrengsten die voortvloeien uit het uitwerkingsplan MenS in hetmeerjarenbeeld te verwerken;9. Communicatie naar medewerkers en andere betrokkenen vindt plaats conform decommunicatieparagraaf;10. Het uitwerkingsplan Kwaliteitsverbetering en taakstelling 2009-2011 Middelen en Serviceswordt ter advisering voorgelegd aan de OR en het GO;11. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit de grond Raakspoort aan MAB Development te verkopen en leverenovereenkomstig de bijgevoegde concept-overeenkomst en tegen de grondprijs zoals deze isafgesproken in de bijlage behorend bij de realisatieovereenkomst Haarlem-Raaks d.d. 19december 2001;2. De baten van dit besluit bedragen € 2.990.654,00 en komen ten gunste van de grondexploitatieRaaks;3. MAB Development ontvangt daags na de besluitvorming informatie over dit besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college verleent haar medewerking aan de realisatie van een out-door fitness plek in hetrecreatiegebied Molenplas, met een optie voor de inrichting van een tweede fitness plek in hetZaanenpark.2. De gemeente Haarlem sluit een gebruiksovereenkomst met Fitnezz 4 All conform bijlage a.3. De gemeente geeft voor de inrichting van de plek een stuk grond van ca. 200m2 om niet ingebruik.4. De locaties worden opgenomen in het nieuwe speelruimteplan.5. Het besluit heeft geen financiële consequenties.6. De buurtbewoners van Molenwijk, de wijkraad Molenwijk, en de Stichting Fitnezz 4 Allontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.7. De bewoners van de Sterrebosbuurt worden in een later stadium, wanneer invulling wordtgegeven aan deze optie, geïnformeerd en betrokken bij de inrichting van deze locatie.8. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit een portal Haarlem in te richten bij Flexbeurs, en de manager van dehoofdafdeling SZW te machtigen daartoe een overeenkomst met Flexbeurs.nl en HDC-mediate sluiten.2. De kosten van het besluit bedragen eenmalig € 30.179,- inclusief BTW, de baten van het besluitbedragen € 0,-. Het besluit wordt gedekt uit programma 7 Werk en Inkomen, product Werk enre-integratie (Werkdeel WWB).3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit in te stemmen met het projectplan Beatrixplein e.o.2. De kosten van het besluit bedragen € 64.000,-, deze kosten worden ten laste gebracht van dekostenbplaats 1801, stelpost en taakstellingen; stelposten activeren initatief- en definitiefase;3. De betrokkenen (wijkraad en omwonenden) ontvangen na besluitvorming informatie over ditbesluit; de media krijgen een persbericht4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/2009Het college stelt de raad voor om de navolgende besluiten te nemen:1) In het kader van de aanpak van (achterstallig) onderhoud op en het upgraden van de gemeentelijkesportcomplexen, worden kredieten tot een totaalbedrag van € 2.194.000 ter beschikking gesteld t.b.v.:a. de ombouw van de 8 TennisForce en 6 gravel tennisbanen op het tennispark Pim Mulier tot (kunstgras)Smashcourt banen;b. de bouw van opslagruimten annex tribune bij het honkbalveld van DSS op het Pim Mulier Sportpark;c. de vervanging van de toplaag van het korfbalveld van de HKC Oosterkwartier op het sportcomplexZomerkade;d. de aanleg van een kunstgras (voetbal)veld op een van de velden van de v.v. Schoten op het sportcomplexVergierdeweg;e. de aanleg van een kunstgras (hockey)veld op veld 3 van de Hockey Club Haarlem op het sportcomplexVergierdeweg;f. de vervanging van het kleedgebouw van de Hockey Club Saxenburg op het Sportcomplex Boerhaavelaan-Oost II.2) De kosten van het besluit bedragen € 2.194.000; er zijn geen baten. De totale budgettaire last van het besluitbedraagt € 264.100. Het besluit wordt gedekt uit de investeringsposten zoals vermeld in de als bijlage B bijdit besluit gevoegde opgave.3) Gunning c.q. aanbesteding van de onder 1) vermelde werkzaamheden zal plaatsvinden op de wijze zoalsvermeld in de als bijlage A. bij deze nota gevoegde toelichting.4) De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de portefeuillehouder geeftperstoelichting5) Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een adviesheeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit in te stemmen met het prestatieplan 2009 van Stichting StedenbandHaarlem-Mutare voor het jaar 2009 en met het verstrekken van een budgetsubsidie van in totaal€ 76.824,-2. De kosten van de het besluit bedragen in totaal € 76.824.- (organisatiekosten € 53.442,- +coördinator Mutare € 23.382,-). Deze kosten worden ten laste gebracht van begrotingsnummer1143 4756 5000.3. Het college neemt kennis van het jaarverslag 2008.4. De Stichting Stedenband HaarlemMutare ontvangt daags na besluitvorming informatie over ditbesluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de Commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college stemt in met de bestuurlijke overeenkomst (bijlage A) ten behoeve van de realisatie vaneen nieuwe parkeergarage Centrum-zuid, met een capaciteit van ca. 220 tot 240 parkeerplaatsen,aan de Dreef nr. 1 onder gebouw A van de Provincie Noord Holland;2. Het college besluit uitvoering te geven aan de in de bestuurlijke overeenkomst gemaakte afsprakenmet de provincie Noord Holland;3. Het college neemt na positieve afwikkeling van de bestuurlijke overeenkomst een vervolgbesluitvoor het te sluiten huurcontract met daarbij de financiele consequenties;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht;5. Het college zend dit besluit ter bespreking naar de commissie beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit tot aanvullende financiering tot en met december 2009 van de projectentrajectagent en trajectbegeleider specifieke doelgroepen RMC.2. Deze kosten ad 44.588 euro worden ten laste gebracht van GSB-PIAS-VSV middelen,programma 4, product 04.01.05.3. het college herziet het besluit van 28-4-09 (2009/15138) : de dekking van de bijdrage aan hetMKB van in totaal € 95.500 voor een bedrag van € 61.873,- komt ten laste van de balanspostvooruitontvangen subsidies RMC.Het resterende bedrag ad € 33.627,- wordt ten laste gebrachtvan de post GSB-PIAS-VSV4. Betrokken instelling (RBO) ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit het exploitatiesubsidie voor 2007(seizoen 06/07) en 2008 (seizoen 07/08)vast te stellen op € 891.600,-. resp. € 954.974-. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.2. Het college besluit het subsidie huurderonderhoud voor 2007 vast te stellen op € 78.960,-. Ditbesluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen voor het maken van een dakterras op de bovenwoning aan TweedeHasselaerstraat 2E;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffing en de bouwvergunning verderadministratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen voor het maken van een dakterras bij de bovenwoning aan Zijlweg38rd;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffing en de bouwvergunning verderadministratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =