Besluitenlijst BenW 06 oktober 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 29/09/20091. Het college besluit in te spreken op de toekomstbeelden voor de Westflank van deHaarlemmermeer door middel van de bijgevoegde brief.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college besluit in te stemmen met de voorwaarden voor toetreding van de gemeenteBeverwijk.2. De geconsolideerde begroting wijst uit dat dit een voordeel oplevert van € 85.900 op jaarbasis.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de 1e en 2e wijziging van de begroting 2009 enmet de ontwerpbegroting 2010 van Cocensus2. De hogere bijdrage over 2009 van afgerond € 51.000 als nadeel te verwerken in de 2eBestuursrapportage 20093. De geraamde bijdrage voor 2010 blijft binnen het budget zoals geraamd in deprogrammabegroting 20104. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit5. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college besluit aan Stichting De Baan te verstrekken van € 18.243,-.2. De kosten van het besluit worden gedekt uit begrotingspost 1134.4791.1000.3. Communicatieparagraaf: De instelling ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stemt in met de door Stichting Spaarne Peuters ingediende jaarrekening 2008 enjaarverslag 2008.2. De kosten van het besluit bedragen € 1.517.704. Het besluit wordt gedekt uit produkt 04.01.08,kostenplaats 1231.4756.1125.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college besluit de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren en ontheffing van hetbestemmingsplan te verlenen ten behoeve van het gebruik als dansschool van het pand Zijlweg9-11;2. Het college besluit aansluitend de bouwvergunning 1e fase te verlenen;3. Het college mandateert het hoofd van VVH/OV om de ontheffing en de bouwvergunning 1e faseadministratief af te handelen;4. Het besluit heeft geen financiële consequenties;5. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het verlenen van een krediet van € 275.000,-2. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de dekking van het krediet uit toekomstigehuuropbrengsten.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college besluit in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder;2. Het ontwerpbesluit (incl. onderzoeken) wordt - na bekendmaking- gelijktijdig met hetontwerpbestemmingsplan 'Van Tubergen' ter visie gelegd, waarbij belanghebbenden degelegenheid wordt geboden om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokken wijkraad ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit;5. Het besluit wordt ter informatie naar de raadscommissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stemt in met het conceptontwerpbestemmingsplan Badmintonpad;2. Het college stemt in met vrijgave van het conceptontwerpbestemmingsplan ten behoeve van hetwettelijk vooroverleg conform art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en de participatie metbetrokken wijkraden, in het plangebied aanwezige bedrijven en voorzieningen en hetactiecomité Badmintonpad;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stelt de raad voor om:- Art. 3, lid d. van de Subsidieverordening Amateurkunst m.i.v. 1 januari 2010 te laten vervallen.- M.i.v. 1 januari 2010 toe te voegen: Art. 5, lid 13:Indien meer dan 25% van de leden van de vereniging buiten de gemeente Haarlem woonachtigis, wordt de subsidie verminderd met het percentage waarmee het aantal buiten de gemeenteHaarlem woonachtige leden van de vereniging de 25% overschrijdt.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokken verenigingen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Het besluitwordt gepubliceerd in de Stadskrant.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. Het college stemt in met het onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeergarage van ca 220plaatsen achter het Dreefcomplex van de provincie;2. Het college besluit afspraken met de provincie uit te werken in een bestuurlijke overeenkomst;3. De geraamde voorbereidingskosten ad € 85.000,- worden ten laste gebracht van het budget voornieuwe initiatieven, waarvan € 40.000,- in 2009 en € 45.000,- in 2010.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 06/10/20091. het per 1 oktober 2009 geactualiseerde normenkader financiële rechtmatigheid 2009 wordtmet positief advies van het college ter vaststelling aan de gemeenteraad aan geboden alsdefinitief kader voor de controle van de jaarrekening 2009;2. het normenkader wordt voor advies voorgelegd aan de accountant en de Auditcommissie uitde raad;3. het besluit heeft geen financiële consequenties;4. de betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =