Besluitenlijst BenW 08 december 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 15/09/20091. Het college besluit een subsidie à fonds perdu ad € 10.000 te verlenen aan StichtingVluchtelingenwerk ten behoeve van 'pardonners in het zonnetje'.2. De kosten komen ten laste van het product re-integratie en sociale activering, 1461.4669.4250.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie verstuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit .de SLOK gelden in te zetten voor de benoemde projecten in het kader vanHaarlem Klimaat Neutraal..2.Het besluit heeft de volgende financiële consequenties; Voor de jaren 2009, 2010 en 2011 isrespectievelijk € 146.843,- , € 129.362,- en € 73.422,- toegekend. Nu wordt daarvan in de jaren2009, 2010, 2011 en 2012 respectievelijk € 57.500,- , € 46.000,- , € 46.000,- en € 43.000,-bestemd voor specifieke projecten. Een begrotingswijzigingsformulier is bijgevoegd. Detoevoeging van de SLOK gelden als dekking voor de beoogde uitgaven zal worden geregeld bijBerap 2.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Beheer
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 01/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de brief met opmerkingen over de StructuurvisieNoord-Holland 2040.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Deze brief gaat ter kennisname naar de Cie. Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de aanwendingen van de onderbestedingen GSB-32009, zoals genoemd in bijlage A.2. Financiële paragraaf: de kosten van dit besluit bedragen € 538.517,=. Het betreft hiereenmalige uitgaven in het kader van Groot Steden Beleid 3, programma SIV. De kostenworden gedekt uit de onderbesteding GSB-: kostenplaats: 28.1951.546.3. De betrokken instellingen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit in te stemmen met de Gemeenschappelijke regeling Cocensus en demantelovereenkomst.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Portefeuillehouder van Velzen te machtigen de overeenkomst te tekenen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit in te stemmen met de indiening van de aanvraag ProgrammageldenregelingVoortijdig Schoolverlaten ad 506.452 euro voor 2010 en 622.581 euro voor 2011 bij hetministerie van O.C.W. door de contactschool.2. Het college besluit voor het sms-project binnen de regiovoorziening keuze- enloopbaanbegeleiding een bedrag van 6.000 euro voor 2010 en een bedrag van 14.000 euro voor2011 mede te financieren uit de vooruitontvangen subsidies RMC.3. Betrokken schoolbesturen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Schalkwijkerweg vast te stellen;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht. De vaststelling van het bestemmingsplan wordt gepubliceerd in deStadskrant en de Staatscourant.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht5. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het plan ter goedkeuring aangeboden aan hetcollege van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college stelt de prestatieafspraken 2010 tussen de gemeente Haarlem en de StichtingStadsbibliotheek Haarlem en Omstreken vast2. De kosten van het besluit bedragen € 4.547.400. Het besluit wordt gedekt uit programma 6product 06.02.013. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college stelt het definitief ontwerp inrichtingsplan Verenigde Polders vast .2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De betrokkenen ( de boeren in de polder, Stichting Behoud Groene Zoom Schalkwijk,Wijkraad) ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgen eenpersbericht4. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie Beheer .
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit kennis te nemen van het ongevraagd advies van de SoZaWe-raad over demogelijke inzet van een persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB) als re-integratieinstrument,en stemt in met de beantwoording van het advies.2. Er zijn geen financiële gevolgen.3. Het besluit en de antwoordbrief wordt gezonden aan de SoZaWe-raad en gepubliceerd op depagina van de SoZaWe-raad op de gemeentelijke website.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit dat zij de bestemming van het perceel Zijlweg 340-342 wijzigt in "Gemengdedoeleinden a (Ga)", "Erf (E)" en "Tuin (T)" overeenkomstig de tekening nr. 805 BP002 behorendbij dit ontwerp. Dit conform bijgevoegd wijzigingsbesluit.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.4. Het besluit wordt conform de procedurevoorschriften van het bestemmingsplan Binnenduinrand tergoedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten.5. Het besluit tot wijziging wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad evenals de beslissing vanGedeputeerde Staten omtrent goedkeuring.6. Belanghebbenden ontvangen een afschrift van het besluit en de beslissing van Gedeputeerde Statenomtrent goedkeuring. Tevens zullen de besluiten op de wettelijk voorgeschreven wijze ter inzageworden gelegd en zal hiervan kennis worden gegeven door publicatie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college besluit kennis te nemen van de rapportage tussentijdse controle 2009 van E&Y2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college stelt de raad voor de 'Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening' vast testellen met ingang van 1 januari 2010.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover eenadvies heeft uitgebracht.4. Dit raadsbesluit wordt gepubliceerd in de stadskrant.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 08/12/20091. Het college stemt in met het prestatieplan MCH 2010.2. De kosten van het besluit bedragen een bedrag ad € 74.900,- voor de uitvoering van hetprestatieplan. En een bedrag ad € 86.500,- voor de huur van het pand Lange Herenvest 122.Dit komt ten laste van product 030201 en kostenplaats 1143.4756.3000. Het verschil met debegroting wordt opgevangen binnen beleidsveld 3.1 'sociale samenhang en diversiteit'.3. Het verschil tussen het begrote bedrag aan huur en de jaarlijkse huurverhoging wordt structureelopgelost bij de begrotingsbehandeling 2011.4. De Stichting MCH ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 22/09/20091. Het college besluit haar bevoegdheid besluiten te nemen inzake de sanering van individueleA-lijst en Rail-lijst woningen, in het kader van de Wet Geluidhinder en het BesluitGeluidhinder, te mandateren aan het afdelingshoofd Milieu.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. Na mandatering van het afdelingshoofd zullen de beschikkingen en overige correspondentie inhet kader van de sanering namens B&W worden ondertekend door het Afdelingshoofd Milieu.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college besluit de waardering van het jaarplan Projectcoördinator "Ik werk voor Haarlem"vast te stellen op het niveau van bouwsteen AB10A.2. De kosten tot 1 november 2009 komen ten laste van de reorganisatie voorziening.3. Betrokken medewerker ontvangt daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 17/11/20091. Het college wijst als keuringsarts ter vaststelling van de mate van invaliditeit van ex-wethoudersten behoeve van een Invaliditeitsuitkering ingevolge artikel 133a APPA aan: de voor degemeente Haarlem werkzame bedrijfsartsen in dienst van Arbo Unie b.v.2. Het college voorziet in een nieuwe aanwijzing bij wijziging van arbodienst.3. Communicatieparagraaf: de met de uitvoering betrokken afdeling(en) en belanghebbendenworden geïnformeerd over de aanwijzing.4. Financiële consequenties: de kosten van de keuring vallen onder het voor ARBO beschikbarebudget en het met Arbo Unie b.v. afgesloten contract.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =