Besluitenlijst BenW 10 maart 2009 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de projectrapportage.2. Het college stelt de raad voor de geactualiseerde grondexploitatie, complex 017 Ripperda, vastte stellen.3. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een kredietvan € 5.243.000 excl. BTW. Het krediet is bestemd om de kosten te dekken voor derealisatiefase 2 en 3 van het project Ripperda en de reconstructie Kleverlaan.4. Deze uitgaven worden geactiveerd conform de grondexploitatie Ripperda, complexnummer 0175. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.6. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college stelt de raad voor vast te stellen de verordening Materiële en financiëlegelijkstelling gemeente Haarlem 2009'.2. De financiële consequenties van het besluit zijn verwerkt in programma 4 van degemeentebegroting.3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: 03/03/20091. Het college neemt kennis van het format voor de kadernota 20092. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit3. Het college informeert de commissie Bestuur over dit onderwerp
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091) het college besluit in te stemmen met de in bijlage 1 opgenomen concept subsidieregeling WonenBoven Winkels (nieuw hoofdstuk 4 Gemeentelijke Subsidieverordening Stadsvernieuwing, GSSV);2) Het college besluit de in bijlage 2 opgenomen uitvoeringsregels vast te stellen;3) Het besluit kennis te nemen van de in bijlage 3 opgenomen programma Wonen Boven Winkels;4) De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de media krijgeneen persbericht;5) Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling;6) Het vaststellen van een subsidieverordening is een bevoegdheid die bij of krachtens wettelijkvoorschrift aan de Raad is toebedeeld. Het college besluit daarom het concept voor een nieuwhoofdstuk 4 van de GSSV ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college stelt de raad voor de verordening Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad tewijzigen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Leden en voorzitter van de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad ontvangen daags nabesluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierovereen advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091.Het college neemt kennis van het jaarverslag van de commissie BBS en verzoekt de voorzittervan de commissie Bestuur het jaarverslag te bespreken in deze commissie,2.Het besluit heeft geen financiële consequenties,3.De betrokkenen ontvangen daags nadat het college kennis heeft genomen van het verslaginformatie over het jaarverslag.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de vaststelling van de grens bebouwde kom opde A208 ter hoogte van de gemeentegrens op de N208 ter hoogte van hectometerpaal 55.1002. Het besluit heeft geen financiële consequenties3. De provincie Noord-Holland en de gemeente Velsen ontvangen daags na besluitvorminginformatie over dit besluit4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Beheer hierover eenadvies heeft uitgebracht
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. In te stemmen met de verankering van de subsidieverwerving binnen de gemeente Haarlemdoor het implementeren van een gemeentebreed subsidieverwervingsproces.2. In te stemmen met het onderscheiden van de werkzaamheden van de subsidioloog naar proactieve,re-actieve en ad hoc ondersteunende verwervingstaken.3. Neemt kennis van het wijzigen van de functiebenaming in senior beleidsadviseursubsidieverwerving.4. In te stemmen met het nader uitwerken van de consequenties van het ontwikkelen vaninstrumenten waarmee de subsidieverwerving financieel en procesmatig centraal gemonitordkan worden.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Burgemeester en wethouders stellen de hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbaregeluidbelasting voor gevels van de nieuw te bouwen woningen aan de P.C. Boutensstraat vastconform de bijgevoegde beschikking met nr. 2009-35354;2. Burgemeester en wethouders mandateren het hoofd van VVH/OV om de beschikking vaststellingHogere grenswaarden geluidsbelasting te ondertekenen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college besluit het voorlopige ontwerp openbare ruimte Zuidstrook Slachthuisbuurt vrij tegeven voor inspraak;2. Het besluit heeft geen financiële consequenties;3. De betrokkenen (corporaties, bewoners) ontvangen daags na besluitvorming informatie over ditbesluit;4. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college van B&W besluit in te stemmen met de ondertekening van de projectovereenkomstH. Bosmansstraat.2. De burgemeester verleent wethouder J. Nieuwenburg volmacht om namens de gemeente deprojectovereenkomst te ondertekenen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. De betrokkenen (de woningbouwcorporaties) ontvangen daags na besluitvorming informatieover dit besluit;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college besluit in te stemmen met de kleine reorganisatie bij de afdeling OGV van dehoofdafdeling Wijkzaken met ingang van 1 januari 2009.2. Besluit heeft geen budgettaire consequenties; de nog niet geraamde kosten worden gedekt dooreen verschuiving tussen beleidsvelden Openbare ruimte, Gebiedsmanagement en Algemenedekkingsmiddelen van de begroting.Verwerking vindt plaats in de eerst volgendebestuursrapportage3. Het college stelt de waardering van de betrokken functies vast.4. De betrokken medewerkers worden per brief geïnformeerd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college neemt kennis van de voorgenomen koerswijziging van de afdeling Onderzoek enStatistiek.2. Het college gaat akkoord met de kleine reorganisatie, het onderbrengen van de afdelingOnderzoek en Statistiek als aparte afdeling binnen de hoofdafdeling Concernstaf m.i.v. 1 mei2009.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties4. Het college stelt de formatie van de afdeling OenS (7,26 fte) vast, verhoogt de formatie vanCS/bmo met 0,67 fte en stelt het plaatsingsplan vast.5. De betrokken medewerkers worden per brief geïnformeerd.6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur en vooradvies naar het GO.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college geeft de B&W-nota vrij voor verdere bespreking2. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht3. Het college bespreekt de nota met de commissie Bestuur
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college neemt het beginselbesluit tot aankoop van het perceel kadastraal bekend alsgemeente Haarlem II sectie Y nummer 00796 G000, plaatselijk bekend als Laan van Angers 1;2. Het college geeft aan dat het beginselbesluit geen financiële consequenties heeft;voorbereidende onderhandelingskosten worden gedekt uit post overige kostenonderwijshuisvesting (nr 120146692200)3. De betrokkenen worden daags na de besluitvorming geïnformeerd over het besluit;4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091a. Het college stemt in met het VO voor het woongebouw met een hoogte van 45 meter;1b. Het college stemt in met de intentieovereenkomst, onder het voorbehoud dat het overleg met decommissie geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken;2a. Het college stemt in met het VO voor de openbare ruimte Badmintonpad, debeheerkostenstijging van dit besluit bedraagt € 9.000 deze kosten worden gedekt uit deonderhoudsbegroting;2b. Het college stemt in met het VO voor de aanpassingen aan de Verspronckweg;3a. Het college stemt in met het realiseren van de 3 gymzalen conform het VO voor het sportcluster.3b. Het college stelt een besluit over de realisatie van de overige onderdelen van het sportcluster uittotdat de uitkomsten van de onderzoeken naar aanvullende dekking en opbrengsten uit de locatievoor woningbouw en commerciële sport bekend zijn.4. Het besluit heeft geen (nieuwe) financiële consequenties;5. Het college zendt het besluit 1b naar de commissie samenleving/ontwikkeling ter bespreking ende overige besluiten ter informatie.6. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit; de mediakrijgen een persbericht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Het college besluit akkoord te gaan met de aanwending van de middelen MO-VB 2008.2. De kosten van het besluit bedragen mbt. GSB-uitgaven € 2.943.556,= en € 442.968,= ten lastevan gemeentemiddelen, de baten (GSB) van het besluit bedragen € 2.996.273,=. Het besluitwordt gedekt uit programma 3, product 3.1 volksgezondheid: kostenplaats 1131.4791.9300(voor verdere kostenplaatsen: zie bijlage A).3. Het college besluit de aanvragen genoemd in bijlage B. niet te honoreren.4. De betrokken instellingen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • B&W vergadering: d.d. 10/03/20091. Stemt in met de begroting 2009 van Blijf groep en stelt in 2009 een bedrag beschikbaar van €1.220.090,= (GSB III € 1.131.732,=, onderbesteding GSB III 2007 € 30.000,= en gemeentelijkebegroting € 58.318,=) ten laste van de gemeentebegroting 2009 nummer 04.03.01(Welzijnswerk)2. Stemt in met het voorstel om de aanvraag uitbreiding formatie Aware ad €12.500,- te honorerenen te dekken uit de GSB-middelen Beschermd en Weerbaar 2008 (kostenplaats1131.4791.9363)3. Stemt in met het voorstel om de aanvraag voorziening noodbed ad € 35.000,- te honoreren en tedekken uit de GSB-middelen Beschermd en Weerbaar 2008 (kostenplaats 1131.4791.9363)4. Stemt in met het oormerken van de aanvullende GSB-middelen vanuit het beleidsprogrammavan VWS “Beschermd en Weerbaar” voor huiselijk geweld.5. Stemt in met het oormerken van de GSB-middelen Vrouwenopvang 2009 in het kader van deoverkomst gemeente Haarlemmermeer ad € 113.507,= voor huiselijk geweld.6. Blijf-groep en de regiogemeenten in Kennemerland ontvangen daags na besluitvorminginformatie over dit besluit.7. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =