Besluitenlijst BenW 26 mei 2015 10:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit:1. In te stemmen met mandaatverlening door de colleges van de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede & Spaarnwoude en Haarlemmermeer voor de uitvoering van de taken Opvang en Beschermd Wonen, aan de Gemeente Haarlem. 2. De betrokken gemeenten te informeren over het besluit.3. Het besluit ter informatie te zenden aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de jaarverantwoording kinderopvang en peuterspeelzalen 2014 vast te stellen.2. Het college stemt in met het vrijgeven van de gegevens op 'waarstaatjegemeente.nl'.3. Het besluit heeft geen financiële consequenties.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit tot wijziging van het Ambtenarenreglement 1995 conform de bijlagen A en B. De wijzigingen genoemd in bijlage A onder 1 en 2 treden in werking per 1 juli 2014 resp. 1 juli 2015.De wijzigingen genoemd in bijlage B treden in werking per 1 juni 2015.Het college besluit tot vaststelling van de Haarlemse bepalingen conform bijlage C per 1 juni 2015.Ten aanzien van wijzigingen in bijlage B wordt het voorbehoud gemaakt van overeenstemming in het Georganiseerd Overleg. Dit besluit heeft geen financiëële gevolgen.Communicatieparagraaf: de wijzigingen worden verwerkt in de Intranetversie van het Ambtenarenreglement 1995, gecommuniceerd via Insite en gepubliceerd in het digitale gemeenteblad (www.officiëëlebekendmakingen.nl) en in de centrale voorziening voor decentrale regelgeving (www.overheid.nl).
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Financiën c.a. om in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus in te stemmen met de ontwerpbegroting 2016, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie bestuur en de zienswijze van de raad geen aanleiding geven om het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het college verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op het onder 1 genoemde besluit.3. Het college stuurt de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover een advies aan de gemeenteraad heeft uitgebracht.4. De bijdrage over 2016 is berekend op € 2.779.100 en past binnen de kaders van de meerjarenbegroting van Haarlem, beleidsveld lokale belastingen en heffingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor1. Vast te stellen dat de meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting Spaarnesant voldoende voorwaarden biedt om voldoende openbaar primair onderwijs in 2015 te realiseren.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Vast te stellen dat de meerjarenbegroting 2014/2015 - 2018/2019 van Stichting Dunamare Onderwijsgroep voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet onderwijs in Haarlem in 2015 te realiseren.Het besluit heeft geen financiële conesequenties.Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het verbeterplan van programmabegroting en gebiedsbegrotingen vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen. De verbeteringen worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit.3. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd naar de commissie Bestuur.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het wijzigingsplan Waarderveldweg 86/ JOP (Jongerenontmoetingsplek) met identificatienr. NL.IMRO.0392.WP3120002 vast te stellen.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt bijgevoegde reactie op de variant Z (werk met werk maken), ingediend door D66 en PvdA, vast.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Communicatieparagraaf: de brief wordt verzonden naar de indieners van de variant en op de lijst van ingekomen stukken gezet van de eerstvolgende commissievergadering.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor· Vast te stellen dat de begroting 2015 van Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia voldoende voorwaarden biedt om openbaar voortgezet gymnasiaal onderwijs in 2015 te realiseren.· Het besluit heeft geen financiële consequenties. . Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht. . Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: - haar zienswijze kenbaar te maken bij het conceptjaarverslag 2014 en de ontwerpprogrammabegroting 2016 Veiligheidsregio Kennemerland;- de VRK aan te geven geen bezwaren te zien bij het concept jaarverslag 2014 de ontwerpprogrammabegroting 2016 VRK;- de VRK te verzoeken in komende begrotingen een beleidsmatige toelichting op het meerjareninvesteringsplan op te nemen;- De gemeentebegroting 2015 wordt aangepast voor zowel het door de VRK terug te betalen bedrag over 2014 van € 377.000 als het voordeel over 2015 van € 109.000. De financiële effecten voor 2016 en latere jaren worden verwerkt in Bestuursrapportage II 2015. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat de commissie Bestuur hierover een uitspraak heeft gedaan.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • . het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 1 Wabo;2. het college mandateert de verdere uitvoering en ondertekening van dit besluit aan het hoofd van de afdeling VVH/omgevingsvergunning;3. het besluit heeft geen financiëële consequenties;4. het besluit wordt bekend gemaakt door publicatie in het GVOP en langs elektronische weg beschikbaar gesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college is voornemens te besluiten tot betaald parkeren per minuut, gedurende een pilot van één jaar, in te voeren in parkeergarage De Kamp, onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Beheer geen aanleiding geeft het besluit te wijzigen of in te trekken.2. Het tarief per minuut vast te stellen op € 0,0487, wat neerkomt op een uurtarief van € 2,92.3. De kosten van deze pilot te dekken uit het product parkeren4. De wijkraden in de binnenstad, de Vereniging Eigenaren Binnenstad, Haarlem Centraal, de afdeling Haarlem van Koninklijke Horeca Nederland en Centrum Haarlem ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit, de start van de pilot wordt gepubliceerd in de Stadskrant en op de gemeentelijke website, de media ontvangen een persbericht;5. Het besluit van het college wordt ter bespreking gestuurd aan de commissie Beheer.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =