Besluitenlijst BenW 13 december 2016 10:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Tekstueel: adoptie van het Boterplein: woordje puur verwijderen. Pagina 1, 2e tekstblokje onder 3. Consequenties, 3e regel van onderenAkkoord met tekstuele wijziging. Check op uitgave Mijn Schalkwijk. Lijkt te ontbreken in bijlage 1.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:De beheersverordening Vijfhoek met identificatienummer NL.IMRO.0392.BV1120001.VA01 vast te stellen;Aan te geven dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 17 november 2016.Het besluit heeft geen financiële consequenties;De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college besluit: 1 De voorlopige zienswijze (over de beoogde verkoop van woningen in complex Aquaverde) om te zetten in een definitieve zienswijze (zonder voorbehouden);2 Dit besluit heeft geen financiële consequenties;3 Elan Wonen wordt geïnformeerd over dit besluit;4 Dit besluit wordt ter informatie naar de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. De voorlopig opgelegde geheimhouding ex artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet op de bij dit besluit behorende Bijlage 3 te bekrachtigen op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur, tot na de definitieve selectie van de marktpartij die de Drijfriemenfabriek gaat herontwikkelen.2. Het stedenbouwkundig kader voor de herontwikkeling van de Drijfriemenfabriek vast te stellen3. Haar zienswijzen ten aanzien van de randvoorwaarden bij de openbare verkoopprocedure kenbaar te maken. 4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de “Nadere overeenkomst strekkende tot gedeeltelijke wijziging van verplichtingen op grond van de Samenwerkingsovereenkomst Slachthuisbuurt Zuid” te sluiten met Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen voor de Slachthuisbuurt Zuidstrook als aanvulling op de lopende Realisatieovereenkomst. 2. Het college besluit de “Anterieure overeenkomst 'Slachthuisbuurt Zuidstrook, Blok I'” aan te gaan met Pré Wonen voor hun nieuwbouw van circa 84 appartementen in de Slachthuisbuurt Zuidstrook, Blok I.3. De lasten van het besluit bedragen € 41.607,- . Het college stelt de raad voor bij de eerstvolgende bestuursrapportage het bedrag te onttrekken aan de reserve Leefomgeving. 4. Het college zendt het besluit ter kennisname aan de raad naar de Commissie Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. het revolverend fonds 'Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing' in te stellen, als pilot voor de duur van 2 jaar. Het plafond voor de pilotfase bedraagt €300.000,-, het minimum per lening bedraagt € 5.000,- en het maximum per lening bedraagt €50.000,-.2. de Verordening Haarlemse Stimuleringslening Duurzame Stedelijke Vernieuwing, zoals bijgevoegd, vast te stellen.Het college besluit: 1. -onder voorbehoud van vaststelling van de verordening- om alle handelingen, hetgeen voor de uitvoering van de stimuleringslening nodig zijn, te mandateren aan het afdelingshoofd WWGZ.2. ter uitwerking van Artikel 12 lid 4 van de verordening, bij de uitvoering van de Stimuleringslening 1,5 % als rentepercentage te hanteren en dit percentage via de daartoe geëigende middelen bekend te maken.3. De mogelijke lasten verbonden aan dit besluit te dekken binnen beleidsveld 4.1 Duurzame Stedelijke Vernieuwing.4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de Commissie Ontwikkeling hierover advies heeft uitgebracht.5. De media ontvangen een persbericht van de portefeuillehouder, bij het in werking treden van de Stimuleringslening.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College besluit artikel 3:25 lid 1 van het Ambtenarenreglement 1995 met ingang van 1 januari 2017 te wijzigen conform bijlage 1.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De aanpassing wordt gepubliceerd op Insite+, in het digitale gemeenteblad (GVOP) op www.officiëlebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor: zijn zienswijze te geven op het voornemen van het college tot het verlengen van de exploitatieovereenkomst met SRO N.V voor een periode van tien jaar met een evaluatiemoment na vijf jaar met mogelijkheid van opzegging.Het college besluit:- Het besluit heeft geen financiële consequenties - Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissies Bestuur en Samenleving met de vraag of continuering voor deze periode en met het aangegeven evaluatiemoment op instemming kan rekenen
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de beleidsregels schulddienstverlening Haarlem vast. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van het beleidsplan. In de beleidsregels zijn opgenomen: de doelgroep, het aanbod, de verplichtingen, de weigerings- en beëindigingsgronden en de mogelijkheid tot recidive. 2. Het besluit heeft geen financiële gevolgen3. Alle betrokkenen worden geïnformeerd door plaatsing van deze besluiten op officielebekendmakingen.nl.4. Het college stuurt dit stuk ter informatie aan de commissie Samenleving.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het voorbereiden van de verkoop van kavel Jansstraat 58-62 en stelt daartoe de startnotitie vast; 2. De lasten van het besluit bedragen maximaal € 95.000. Daar staan extra baten tegenover ter hoogte van minimaal € 300.000. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om de baten en lasten te ramen op beleidsveld 5.3. Het besluit van het college wordt ter informatie verzonden naar de commissie Ontwikkeling
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit tot het samenvoegen van het leefbaarheidsbudget en bewonersondersteuningsbudget. 2. Het college besluit tot het vervangen van de oude “Uitvoeringsregeling financiering bewonersondersteuning via wijkraden (WZ/GM/2011/150835)” door de nieuwe “Uitvoeringsregeling Leefbaarheid & Initiatiefbudget”, in de eerste maand na publicatie van dit besluit. 3. Het college legt dit besluit ter bespreking voor aan de commissie Bestuur, waarna het besluit kan worden vrijgegeven voor inspraak. 4. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =