Besluitenlijst BenW 15 maart 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota subsidieverstrekking basisinfrastructuur 2016 t/m 2019 vast.2. Het college stuurt deze informatienota naar de commissie Samenleving ter informatie.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Dunamare toestemming te geven om voor de uitbreiding van de Internationale Schakelklas tijdelijk aan te huren het pand aan de Rijksstraatweg 374.2. De kosten van het besluit bedragen € 162.500,-. Het besluit wordt gedekt uit het budget voor Onvoorziene uitgaven voor € 125.000 in 2016 en voor € 37.500 in 2017, te verwerken in de 1ste of 2de bestuursrapportage 2016. Een bijdrage van het Centraal Orgaan Asielzoekers wordt ten gunste van het budget voor Onvoorziene uitgaven verantwoord.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de gelden, die via het gemeentefonds beschikbaar zijn gesteld t.b.v. de organisatie en uitvoering van het referendum, voor een bedrag van € 177.000 toe te voegen aan beleidsveld 6.1 dienstverlening;2. Bij de eerstvolgende bestuursrapportage als onderdeel van de Kadernota 2016 wordt voorgesteld het overige benodigde bedrag à € 43.000 te onttrekken aan de reserve verkiezingen en toe te voegen aan beleidsveld 6.1 dienstverlening3. Het college besluit deze onttrekking compenseren als het Rijk extra middelen beschikbaar stelt (meicirculaire 2016) ;4. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college wijst, gelijk aan het aantal stemlokalen van een reguliere verkiezing, 74 stemlokalen aan, voor ieder stemdistrict één;2. Het college wijst 1 stemlokaal aan in de bibliotheek op het Station, op perron 3/6 Stationsplein 1H;3. Het college benoemt de voorzitter en de leden voor ieder stembureau en de plaatsvervangende stembureauleden;4. Het college wijst 31 stemlokalen aan die geschikt zijn voor minder validen;5. De financiële consequenties van dit besluit worden verwerkt in de nota: beschikbaar stellen gelden voor organisatie en uitvoering referendum op 6 april 2016, nr. 2016/85047;6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de informatienota inzake onderzoek van de afvalstoffenheffing vast 2. Het college zendt deze nota ter informatie naar de commissie Bestuur
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. een krediet van € 1.026.230 excl. btw beschikbaar te stellen voor vervangingsinvesteringen sportvelden voor 2016 uit IP 81.06 en IP 81.28.2. op grond van de economische en financiële belangen van de gemeente (artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur) de voorlopig door het college opgelegde geheimhouding op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet in zijn eerstvolgende vergadering te bekrachtigen voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel.3. de geheimhouding voor de bijlage B behorend bij het raadsvoorstel op te heffen na gunning van de werken4. een bedrag van € 13.000 beschikbaar te stellen uit de stelpost IP 81.28 verrekening sportaccommodaties 2015-2020.5. Het college stuurt het voorstel naar de raad, nadat de commissie samenleving een advies heeft gegeven.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de begroting 2016 van de Participatieraad2. Het college stuurt de reactie aan de Participatieraad ter informatie aan de commissie Samenleving
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.Het college stelt het Convenant Waarderpolder Samen Doen vast; 2.De lasten van het besluit bedragen € 334.833,- en de baten € 306.000,-. Deze zijn beschikbaar binnen beleidsveld 4.2. van de programmabegroting;3.De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit;4.Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het op onderdelen herziene definitief ontwerp vast te stellen.2. Om, direct na bespreking van dit besluit in de commissie Beheer, te starten met het aanbrengen van de laatste asfaltlaag ( toplaag) en de voor de verkeersveiligheid benodigde belijning om zo voor 1 april 2016 het doorgaand verkeer weer mogelijk te maken. 3. Alle betrokkenen te informeren over het besluit.4. Het voorstel ter bespreking naar de commissie Beheer te sturen.Het college constateert dat dit besluit geen financiële consequenties heeft. De kosten van de verkeersmaatregelen kunnen worden opgevangen binnen de marge van de budgetraming voor het asfalt onderhoud op de dijk.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de voortgangsrapportage transformatieprogramma vast.2. Het college besluit gebruik te maken van de optie tot verlenging met in ieder geval één jaar van de overeenkomsten Jeugd, Wmo en Participatiewet, met wijzigingen, zodat deze doorlopen tot 1 januari 2018.3. De financiële gevolgen staan opgenomen in de programmabegroting.4. De betrokkenen - zorgaanbieders en regiogemeenten - worden geïnformeerd over het besluit.5. Het besluit wordt ter bespreking aangeboden aan de commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =