Besluitenlijst BenW 21 juni 2016 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor maken van een dakopbouw aan de Tempeliersstraat 67, zoals opgenomen in bijlage A, ter inzage te leggen.2. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, zoals opgenomen in bijlage B, en deze aan de ontwerp-omgevingsvergunning te verbinden.3. Het hoofd van de afdeling DVV/VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.4. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 5. Het besluit wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De omgevingsvergunning voor het realiseren van een snellaadstation en snackbar/broodjeszaak aan de Fustweg 1, ondanks het negatieve advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, te verlenen;2. Het hoofd van de afdeling DVV/VTH te mandateren om de omgevingsvergunning te ondertekenen en verder administratief af te handelen;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het besluit wordt bekend gemaakt door toezending aan de aanvraag. Daarnaast wordt een mededeling geplaatst in het elektronisch Gemeenteblad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de Raad voor: 1. een Vvgb af te geven voor de omgevingsvergunning voor het gebruiken van de geluidsinstallatie door sportvereniging Olympia op het Nol Houtkamp sportpark aan Henk van Turnhoutpad 12. Het besluit heeft geen financiële consequenties,.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.4. Het college zendt dit stuk aan de gemeenteraad nadat het ter advisering bij de commissie ontwikkeling is geweest
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Het bestemmingsplan Garenkokerskwartier met identificatienummer NL.IMRO.0392.BP2120004-va01 gewijzigd vast te stellen;2. Geen exploitatieplan vast te stellen;· Het besluit heeft geen financiële consequenties. · De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. · Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de startnotitie bestemmingsplan Binnenduinrand vast te stellen; 2. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; 4. Het besluit van het college wordt ter informatie aan de commissie Ontwikkeling gestuurd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit recognities met terugwerkende kracht naar 2009 niet meer te innen;2. Het college besluit de nodige rechtsmaatregelen te treffen (per recognitie) voor volledig en onomstotelijk behoud van het eigendomsrecht;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Het college besluit om alle handelingen, die voor de uitvoering van dit besluit nodig zijn, te mandateren aan het afdelingshoofd Vastgoed;5. De betrokken partijen worden geïnformeerd;6. Het besluit wordt ter informatie gestuurd aan Commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het DO Kinderhuisvest en Kenaupark (bijlage 1) vast te stellen; 2. De Notitie met de beoordeling van de inspraakreacties (bijlage 2) vast te stellen; 3. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor de begroting in verband met areaalwijziging (meer groen/minder verharding) te wijzigen en het geraamde voordeel van € 1.500,- ten gunste te brengen van de algemene middelen; 4. Het college zendt dit besluit - vanwege een bestuurlijke toezegging - ter bespreking aan de commissie Beheer;5. Betrokkenen worden geïnformeerd over dit besluit.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college gaat een anterieure overeenkomst aan met Pré Wonen.2. Het college stelt het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte vast en geeft deze vrij voor inspraak.3. Het college zendt dit besluit ter informatie aan de commissie Ontwikkeling.4. De lasten van de areaaluitbreiding openbare ruimte bedragen €11.600. Het college stelt de raad voor bij de eerstvolgende bestuursrapportage om deze ten laste te brengen van de algemene middelen. De baten en lasten voor de ambtelijke begeleiding van de ontwikkeling bedragen € 13.233. Het college stelt de raad bij de eerstvolgende bestuursrapportage voor om deze baten/lasten te ramen op beleidsveld 5.15. De betrokkenen worden geïnformeerd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het College stelt het Reglement Draagvlakmeting BIZ Waarderpolder 2017-2021 vast;2. Het College besluit met KG Parkmanagement overeenkomsten aan te gaan voor het houden van een draagvlakmeting in het kader van mogelijke invoering van de BIZ Waarderpolder 2017-2021;3. Het besluit heeft geen financiële consequenties. 4. Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college vraagt de commissie zijn voorkeur uit te spreken voor een van de volgende scenario's aan de hand waarvan de nieuwe bomenverordening wordt uitgewerkt:1. Huidige Bomenverordening Wabo proof maken2. Kleine deregulering ten opzichte van de huidige situatie3. Conform de modelbomenverordening van de Bomenstichting met een groene kaart en vergunningaanvragen voor particuliere bomen in voor en achtertuinen beoordelen op basis van leefgenot/sfeer.4. Conform de modelbomenverordening van de Bomenstichting met een groene kaart en de particuliere bomen in voortuinen kleiner dan 20m2 en in achtertuinen vergunningsvrij maken Het besluit wordt ter bespreking aan de commissie Beheer voorgelegd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit om de subsidie 2015 aan Stichting Hart vast te stellen op € 1.689.944.2. Het college besluit om de subsidie combinatiefuncties 2015 aan Stichting Hart vast te stellen op € 139.500.3. Het besluit heeft geen budgettaire consequenties.4. Betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de raad voor:1. Een verklaring van geen bezwaar af te geven aan de Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg voor het stichten van twee nevenvestigingen van de Antoniusschool in Haarlem.2. Het besluit heeft geen financiele consequenties.3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie in de vorm van een brief, informatie over dit besluit. 4. Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover een advies heeft uitgebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stemt in met de herbenoeming van mevrouw ir.A.M. Ottolini als lid van de raad van commissarissen van Spaarnelanden NV;2. Het college bekrachtigt de benoeming van de heer drs. F.P. Trip MRE als lid van de raad van commissarissen van NV SRO; 3. Het besluit heeft geen financiële consequenties;4. Betrokkenen worden daags na besluitvorming geïnformeerd;5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college stelt de informatienota over de effecten van de meicirculaire 2016 vast en stuurt deze ter informatie aan de raad.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit het Uitvoeringsbesluit Persoonsgebonden Budget Jeugdhulp gemeente Haarlem 2016 vast te stellen. Met daarin de belangrijkste wijzigingen:• Aanpassen en aanscherpen taken en rollen van het CJG, de aanvrager en de (zorg)aanbieder.• Verplichting om een plan op te stellen met daarin benoemd het doel wat de aanvrager wil bereiken met inzet van een PGB Jeugdhulp.• Eisen aan kwaliteit/ registratie van de in te zetten hulpverlener/ zorgaanbieder.• Aanpassen criteria voor 'bovengebruikelijke' zorg.2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.3. Het besluit wordt ter informatie aangeboden aan de Commissie Samenleving.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college besluit de feitelijke aansturing van de ambtelijke organisatie tot 2018 als volgt te wijzigen:- de afdelingen WWGZ en JOS (Stadszaken) worden per 1 januari 2016 aangestuurd door de hoofdafdelingsmanager belast met de verantwoordelijkheid voor de hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid;- de afdelingen OGV en Ruimtelijk Beleid (Stadszaken) worden per 1 mei 2016 aangestuurd door de hoofdafdelingsmanager belast met de verantwoordelijkheid voor de hoofdafdeling Gebiedsontwikkeling en Beheer;- de hoofdafdeling Middelen en Services wordt per 1 mei 2016 aangestuurd door vier managementverantwoordelijken die ieder voor zich één of meerdere afdelingen als hoofdafdelingsmanager onder hun hoede hebben.2. Dit besluit heeft geen financiële consequenties.3. De betreffende medewerkers worden van dit besluit schriftelijk op de hoogte gesteld. De overige medewerkers in de organisatie worden op de hoogte gebracht.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =