Besluitenlijst BenW 27 maart 2018 10:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Algemene informatie
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De strategisch privacyadviseur, die bij concerncontrol is gepositioneerd, te benoemen als Functionaris voor de gegevensbescherming.2. Een budget van € 150.000,- euro voor 2018 per direct beschikbaar te stellen uit de post onvoorzien 2018 en te verwerken bij Berap-1op beleidsveld 7.3 Overhead, om de noodzakelijke activiteiten uit te voeren. Bij BERAP-2 wordt beschreven wat incidenteel en structureel noodzakelijk is voor de uitvoering van deze nieuwe taken.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. de Regeling Generatiepact Haarlem 2017 '80-90-100' met ingang van 1 april 2018 te verlengen tot 1 april 2021; 2. de instapleeftijd vast te stellen op 60 jaar.3. de variant 60-80-100 in te voeren één jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd.4. de regeling jaarlijks te monitoren op behaalde resultaten in het kader van herbezetting van vrijgevallen middelen/uren.5. de Regeling Generatiepact Haarlem 2018-2021 vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college stelt de opinienota aan de commissie vast.2. Het college legt op de bij dit besluit behorende bijlage 2, te weten: financiële informatie geheimhouding op met inachtneming van artikel 86, van de Gemeentewet, ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente, alsmede het voorkomen van een onevenredige bevoordeling van derden zoals bedoeld in artikel 10 lid 2 aanhef en onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd tot en met de huidige situatie bij de drie genoemde panden is beëindigd.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. De intentieovereenkomst Markthal Schalkstad vast te stellen (bijlage A)2. Geheimhouding ex artikel 86 Gemeentewet op deze intentieovereenkomst (bijlage A) op te leggen aan de commissie op basis van artikel 10, tweede lid aanhef en onder b van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd om de economische- en financiële belangen van Marketplace te beschermen. Het college legt de geheimhouding op tot het moment dat de markthal is gerealiseerd dan wel de ontwikkeling van de markthal niet haalbaar blijkt.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het programmacontract Groei van Haarlem vast te stellen.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. Het college legt de ontwerp-omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een Multi Functioneel Onderwijsgebouw en een Multi Functioneel Paviljoen ten behoeve van het Nova College op het terrein gelegen aan de Zijlweg 203 te Haarlem ter inzage, inclusief het verplaatsen van parkeervoorzieningen;2. Het college verbindt de goede ruimtelijke onderbouwing aan de ontwerp-omgevingsvergunning;3. Het college verbindt aan de ontwerp-omgevingsvergunning de voorwaarde dat er geen parkeervergunningen zullen worden verstrekt aan de gebruikers en bezoekers en dat er geen deel kan worden genomen aan de bezoekersregelingen;4. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VTH om de omgevingsvergunning na afloop van de inzage termijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Besluit: 1. De ontwerp-omgevingsvergunning ten behoeve van de renovatie en de uitbreiding van het schoolgebouw van basisschool De Molenwiek Dalton op het perceel Betuwelaan 2 te Haarlem, waarbij ook een integraal kindcentrum wordt gerealiseerd, ter inzage te leggen.2. Hogere waarden van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting vast te stellen voor de zuidgevel van het schoolgebouw aan de Betuwelaan tot maximaal 58 dB, vanwege het wegverkeer op de Zuiderzeelaan/Betuwelaan/Groningenlaan.3. Het hoofd van de afdeling VTH te mandateren om de omgevingsvergunning na afloop van de inzagetermijn te verlenen, indien er geen zienswijzen zijn ingediend.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1. In te stemmen met de regionale arbeidsmarktagenda Zuid-Kennemerland en IJmond.
  laden...

  Reacties:

  1+1 =